rodzice z dziećmi
Image by LifetimeStock.com

500 zł na dziecko – kto je otrzyma?

rodzice z dziećmi
Image by LifetimeStock.com

500 zł na dziecko należeć się będzie każdego miesiąca, na drugie i kolejne dziecko. Osoby najbiedniejsze będą mogły liczyć na otrzymanie zasiłku już na pierwsze dziecko – jeśli dochód na jedną osobę w rodzinie nie będzie przekraczał 800 zł, lub 1200 zł, gdy dziecko będzie niepełnosprawne. Świadczenia mają być wypłacane już od 1 kwietnia 2016 r.

Zasiłek 500 zł na dziecko: projekt ustawy

500 zł na dziecko to sztandarowa obietnica wyborcza PIS. Obecnie projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zwany programem Rodzina 500 plus (tutaj można przeczytać tekst projektu wraz z uzasadnieniem) znajduje się w Parlamencie, i najprawdopodobniej zostaną do niego zgłoszone liczne poprawki.

Zasiłek 500 zł na dziecko: kto otrzyma?

Według zgłoszonego projektu 500 zł miesięcznie na dziecko będą mogli otrzymać rodzice, ale również opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Zasiłek będzie przysługiwał do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

 

Projekt daje możliwość pobierania świadczenia również cudzoziemcom. Warunkiem jest jednak to, aby prawo ich krajów dawało możliwość pobierania zasiłków.

 

Zasadniczo pieniądze przysługują na drugie i każde kolejne dziecko. Osoby najbiedniejsze będą mogły ubiegać się o zasiłek już przy pierwszy dziecku. Limit dochodów na jedną osobę wynosi w ich przypadku 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne – limit wynosi 1200 zł na osobę w rodzinie.

 

Na zasiłek nie mogą liczyć rodzice, jeśli ich dziecko:

  • pozostaje w związku małżeńskim (możliwość taka dotyczy kobiet od 16. roku życia),
  • posiada prawo do świadczenia na własne dziecko, a więc w sytuacji młodych mam,
  • jeśli rodzic pobiera takie świadczenie na dziecko za granicą,
  • lub gdy dziecko umieszczone jest w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – domu dziecka czy ośrodku wychowawczym.

Zasiłek 500 zł: kto wypłaci?

Za wypłacanie świadczenia będą odpowiedzialne gminy. Przyznawał je będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Trzeba będzie złożyć w urzędzie gminy wniosek o przyznanie zasiłku. Wniosek będzie można złożyć również elektronicznie. Mogą go złożyć oboje rodzice lub jedno z nich. Jeśli złożą wniosek odrębnie – świadczenie otrzyma to z rodziców, które zgłosi się jako pierwsze. W razie sprawowania opieki naprzemiennej na podstawie programu wychowawczego świadczenie będzie dzielone między rodziców proporcjonalnie do ilości dni, w których będą sprawować opiekę nad dzieckiem.

 

Zasiłek będzie przyznawany na rok i nie będzie opodatkowany. Pierwsze świadczenia mają zostać wypłacone od momentu wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2016 r., do 30 września 2017 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od wprowadzenia tego programu, to zostanie przyznane również wyrównanie – do kwietnia. Nie wiadomo jednak, czy uda się tę obietnicę zrealizować tak szybko, ze względów organizacyjnych.

 

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie udowodnić, że ma się prawo do dziecka – załączyć jego akt urodzenia, wyrok sądu stwierdzający przysposobienie lub ustanowienie opieki nad dzieckiem.

Ośrodek pomocy społecznej będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy, aby sprawdzić, czy wypłacanie świadczenia jest zasadne. Przeprowadzane będą również kontrole co do nieprzekraczania limitu zarobków.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Metamorfozy uczestniczek "Hotel Paradise"! Która z nich przeszła największą przemianę?

zobacz 01:27