wypełnianie dokumentów
Image by LifetimeStock.com

Jak napisać wniosek o urlop szkoleniowy?

wypełnianie dokumentów
Image by LifetimeStock.com

Podanie o urlop szkoleniowy to dokument konieczny w celu uzyskania czasu niezbędnego na podnoszenie kwalifikacji. Warunkiem koniecznym w tym przypadku jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Prawo do urlopu szkoleniowego pracownikom, którzy chcą się dokształcać, zapewnia art. 17 kodeksu pracy.

Podanie o urlop szkoleniowy – co warto wiedzieć?

Urlop szkoleniowy udzielany jest w dni robocze pracownika, i dostaje on za nie wynagrodzenie na tych samych zasadach, co w przypadku urlopu wypoczynkowego. W zależności od przeznaczenia urlopu szkoleniowego udziela się w następującym wymiarze:

  • 6 dni urlopu dla osób przystępujących do egzaminów: eksternistycznych, maturalnych i potwierdzających uprawnienia zawodowe.
  • 21 dni urlopu w ostatnim roku studiów pracownika na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych/dyplomowych.

Podanie o urlop szkoleniowy – wzór

Pracodawca nie ma obowiązku dopilnowania, aby pracownik wykorzystał przysługujący mu urlop szkoleniowy, dlatego w przypadku nieprzedłożenia wniosku o jego udzielenie traci się do niego prawo. Urlop szkoleniowy przysługuje w czasie nauki np. na ostatnim roku studiów. Jest to dodatkowy wymiar urlopu doliczany do przysługującego urlopu wypoczynkowego, jednak nie musi być on zawarty w planie urlopowym firmy – nie ma obowiązku informowania o nim z dużym wyprzedzeniem, wystarczy 7 dni roboczych.

 

..............................................................

(miejscowość, data)

......................................................................................

(imię i nazwisko pracownika)

....................................................................................

(stanowisko)
 

Wniosek o urlop szkoleniowy

 

Proszę o udzielenie mi urlopu szkoleniowego w terminie od dnia .....................................................................

do dnia ............................................. , tj. .................... dni roboczych. Urlop niniejszy zamierzam wykorzystać

do/na ...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................(uzasadnienie przeznaczenia urlopu)
 

...........................................

(podpis pracownika)

………………….....................………………..

(pieczątka i podpis pracodawcy)


 

Więcej na temat rynek pracy porady prawne
Przeładuj

Weronika Rosati odradzała Julii Wieniawa udział w "Tańcu z Gwiazdami". Dlaczego?!

zobacz 02:00