pisanie umowy spółki jawnej
©Andrey Burmakin/Fotolia
Styl życia

Umowa spółki jawnej: jak napisać?

Umowa spółki jawnej musi być sporządzona w formie pisemnej. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Koniecznie trzeba w umowie spółki określić jej firmę i siedzibę, wkłady wnoszone do majątku spółki przez jej wspólników oraz ich wartość, a także przedmiot działalności oraz czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

Umowa spółki jawnej musi być sporządzona w formie pisemnej. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Koniecznie trzeba w umowie spółki określić jej firmę i siedzibę, wkłady wnoszone do majątku spółki przez jej wspólników oraz ich wartość, a także przedmiot działalności oraz czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

Umowa spółki jawnej

Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego. Jej charakterystyczną cechą jest osobista odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania spółki, a także osobiste prowadzenie spraw spółki przez jej wspólników. Od spółki cywilnej różni się tym, że jest odrębnym od wspólników podmiotem – nie posiada co prawda osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, sądową i procesową. To spółka, a nie wspólnicy, zaciągają zobowiązania, spółka może pozywać i być pozywana. Spółka jawna posiada także swój odrębny majątek, który jest niezależny od majątku wspólników. Wspólnicy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, solidarnie i subsydiarnie – czyli własnym majątkiem odpowiadają wtedy, kiedy majątek spółki nie wystarcza na pokrycie zobowiązań.

Umowa spółki jawnej: jak napisać?

Umowa spółki jawnej musi być sporządzona w formie pisemnej. Może być zawarta w formie aktu notarialnego, z urzędowym poświadczeniem podpisu lub z urzędowym poświadczeniem daty. Umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, jeśli do majątku spółki wnoszone są nieruchomości. Umowa powinna zawierać następujące elementy:

 • Data i miejsce sporządzenia umowy.
 • Określenie wspólników – ich imiona, nazwiska, nazwy, adresy, numery PESEL i NIP, KRS. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, np. inne spółki, z wyłączeniem spółki cywilnej.
 • Określenie firmy i siedziby spółki. Firma powinna zawierać nazwiska lub firmy wszystkich wspólników lub jednego z nich, oraz oznaczenie „spółka jawna”. Skrót „sp. j.” używany jest w obrocie gospodarczym.
 • Określenie wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników oraz ich wartość. Wkładem może być zarówno suma pieniężna, jak i nieruchomości, patenty, usługi czy praca, do której potrzebne są określone kwalifikacje.
 • Przedmiot działalności spółki, zgodnie z klasyfikacją PKD.
 • Czas trwania spółki, jeśli umowa zawarta jest na czas oznaczony.
 • Określenie reprezentacji spółki nie jest konieczne, może być jednak bardzo przydatne dla działalności spółki. Umowa może przewidywać, który ze wspólników może reprezentować spółkę na zewnątrz.
 • Warto również określić, który ze wspólników będzie prowadził jej sprawy, a także ustalić zakres praw i obowiązków poszczególnych wspólników.
 • Udziały w zyskach i stratach to również element nieobligatoryjny, ale warty uwzględnienia w umowie.
 • Prócz czasu trwania spółki warto zamieścić w umowie postanowienia dotyczące ewentualnego jej rozwiązania.
 • Wspólnicy mogą w umowie ustalić, w jaki sposób dokonywane będą zmiany w jej postanowieniach, a także w jaki sposób będą podejmowane uchwały w ważnych sprawach spółki – np. większością głosów.
 • Na końcu umowy należy umieścić informację o liczbie egzemplarzy, w których została ona sporządzona.
 • Oczywistym, acz niezbędnym elementem są podpisy stron pod umową spółki jawnej.

Grupa młodych osób
©contrastwerkstatt/Fotolia
Styl życia
Czym się charakteryzuje spółka jawna?
Spółka jawna to osobowa spółka handlowa, uregulowana w kodeksie spółek handlowych. Jej forma organizacyjna jest bardzo zbliżona do spółki cywilnej, uregulowanej w kodeksie cywilnym, podlega jednak wpisowi do KRS, co daje jej większą wiarygodność.

Spółka jawna to osobowa spółka handlowa, uregulowana w kodeksie spółek handlowych. Jej forma organizacyjna jest bardzo zbliżona do spółki cywilnej, uregulowanej w kodeksie cywilnym, podlega jednak wpisowi do KRS, co daje jej większą wiarygodność. Spółka jawna: cechy charakterystyczne Spółka jawna (w skrócie sp. j.) to spółka osobowa prawa handlowego, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą, nie będąca zarazem inną spółką handlową. Jest przedsiębiorcą, który prowadzić może działalność zarówno zarobkową, jak i niezarobkową – na przykład dydaktyczną czy naukowo-badawczą. Będąc spółką osobową opiera się na osobach wspólników i ich współpracy, nie zaś na wniesionym przez nich kapitale, jak to się ma w przypadku spółek kapitałowych. Nie jest osobą prawną, a tak zwaną ułomną osobą prawną. Nie stosuje się więc do niej przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatek dochodowy rozliczają wspólnicy samodzielnie. Spółka jest natomiast podatnikiem podatku VAT. Tak zwana ułomna osobowość prawna oznacza również posiadanie przez spółkę zdolności prawnej i zdolności sądowej – może ona nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywana. Co do zasady spółka jawna nie posiada też organów, przez które działa – w jej imieniu działają i reprezentują ją na zewnątrz wspólnicy. W umowie wspólnicy mogą jednak ustalić dowolne zasady współpracy. Każdy ze wspólników ma zarówno prawo, jak i obowiązek prowadzenia jej spraw. Wspólnikami spółki jawnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, oraz tzw. ułomne osoby prawne. Wszyscy wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem, również osobistym. Wierzyciel ma prawo prowadzić egzekucję z majątków osobistych dłużników dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna....

pisanie umowy
©Gajus/Fotolia
Styl życia
Umowa spółki cywilnej: jak napisać?
Umowa spółki cywilnej sporządzana jest w formie pisemnej. Spółkę cywilna musi mieć co najmniej dwóch wspólników – mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Ważnym elementem umowy jest określenie wspólnego celu gospodarczego, a także określenie wkładów stron i zasad ich współpracy.

Umowa spółki cywilnej sporządzana jest w formie pisemnej. Spółkę cywilna musi mieć co najmniej dwóch wspólników – mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Ważnym elementem umowy jest określenie wspólnego celu gospodarczego, a także określenie wkładów stron i zasad ich współpracy. Umowa spółki cywilnej Umowa spółki cywilnej jest częstą formą współpracy między osobami fizycznymi, które chcą wspólnie prowadzić określoną działalność gospodarczą – łączy je więc konkretny cel gospodarczy. Wspólnikami spółki cywilnej mogą być jednak nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne, np. inne spółki. Spółka cywilna musi mieć co najmniej dwóch wspólników.   Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a jej wspólnicy zaciągają zobowiązania na własny rachunek i własną odpowiedzialność. Odpowiadają za nie całym swoim majątkiem, również osobistym. Dysponują również własnym majątkiem, który stanowi ich współwłasność . Umowa spółki cywilnej: jak napisać? Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta w formie pisemnej. Należy ją zgłosić do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wówczas automatycznie następuje jej zgłoszenie do ZUS, GUS i US.   Nie ma ściśle określonych wzorów takich umów. Zawierają one, zgodnie z przepisami i przyjętą praktyką gospodarczą, następujące elementy:   Data i miejsce sporządzenia umowy. Dane wspólników – imiona i nazwiska lub nazwy, adresy zamieszkania lub siedzib, numery NIP, KRS, PESEL . Dane osób reprezentujących strony, jeśli są to spółki. Cel gospodarczy, czyli określenie przedmiotu i zakresu działalności zgodnie z klasyfikacją PKD. Nazwa spółki, która powinna zawierać imiona i nazwiska wspólników z dopiskiem s.c., adres siedziby spółki . Czas, na jaki umowa została zawarta – czyli na...

mężczyzna uzupełnia dokumenty
©Sergey Nivens/Fotoli
Styl życia
Umowa spółki z o.o. – jak napisać?
Umowa spółki z o.o. sporządzana jest w formie aktu notarialnego. Musi zawierać wymagane przez przepisy postanowienia – określenie kapitału zakładowego, wartość udziałów, firmę i siedzibę spółki, określenie przedmiotu działalności, a także czas trwania umowy spółki, jeśli jest oznaczony. Można w umowie zawrzeć również inne postanowienia dotyczące działalności spółki.

Umowa spółki z o.o. sporządzana jest w formie aktu notarialnego. Musi zawierać wymagane przez przepisy postanowienia – określenie kapitału zakładowego, wartość udziałów, firmę i siedzibę spółki, określenie przedmiotu działalności, a także czas trwania umowy spółki, jeśli jest oznaczony. Można w umowie zawrzeć również inne postanowienia dotyczące działalności spółki. Umowa spółki z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Aby powstała, konieczny jest kapitał w wysokości 5000 zł. Spółka taka posiada osobowość prawną. We własnym imieniu nabywa prawa i zaciąga zobowiązania, może pozywać i być pozywana . Jej wspólnicy za zobowiązania odpowiadają jedynie majątkiem spółki, nie odpowiadają natomiast swoim majątkiem osobistym. Umowa spółki z o.o.: jak napisać? Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spółka zakładana jest przez Internet, co jest możliwe na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.   Umowa spółki z o.o. musi zawierać: Datę i miejsce jej sporządzenia. Firmę i siedzibę spółki. Firma to nazwa spółki z dopiskiem „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Skrótem „z o.o.” spółka posługuje się w obrocie gospodarczym. W firmie określona jest pełna nazwa, można posługiwać się również nazwą skróconą. Przedmiot działalności spółki, zgodnie z klasyfikacją PKD. Nie ma ograniczeń co do liczby przedmiotów i zakresów działalności. Wysokość kapitału zakładowego. Minimalny kapitał to 5000 zł. Wniesienie kapitału może nastąpić w formie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego, czyli aportu do spółki. Umowa musi określać, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Jeśli tak – wszystkie udziału muszą być równe i niepodzielne. Podział...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner