Przeniesienie praw autorskich w umowie o dzieło pozwala zamawiającemu swobodnie korzystać z zamówionego utworu – rozpowszechniać go, wykonywać i pokazywać publicznie. Może on po prostu na dziele swobodnie zarabiać. Konieczne jest zamieszczenie w umowie postanowienia o przeniesieniu praw autorskich.

Reklama

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich: przedmiot

Umowa o dzieło to umowa rezultatu, co oznacza, że przewiduje wykonanie określonego przedmiotu. Może dotyczyć również stworzenia utworu, co jest związane z koniecznością przeniesienia na nabywcę tego dzieła, czyli zamawiającego, praw autorskich lub licencji, aby mógł on z tego utworu korzystać. Przedmiotem takiej umowy może być utwór muzyczny, literacki, naukowy czy artystyczny.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich: postanowienie umowy

Strony umowy o dzieło powinny określić w niej sposoby wykorzystania przez zamawiającego stworzonego utworu. Przeniesienie praw autorskich wiąże się z możliwością zwielokrotniania utworu, utrwalania go, obrotu oryginałem i egzemplarzami, swobodnym wykorzystaniem: publicznym wykonaniem, odtworzeniem, wyświetleniem, udostępnianiem itd.

Reklama

Jeśli w umowie nie zamieszczono postanowienia o przeniesieniu praw autorskich, to pozostają one po stronie twórcy dzieła. Aby zamawiający mógł swobodnie korzystać z utworu i dowolnie nim dysponować, konieczne jest zawarcie w umowie o dzieło postanowienia o przeniesieniu praw autorskich. Trzeba więc w postanowieniach umowy zawrzeć stwierdzenie, że zamawiający nabywa prawa autorskie do utworu stworzonego przez wykonawcę umowy. Należy również określić moment przejścia praw autorskich na zamawiającego.

Zobacz także
Reklama
Reklama
Reklama