kalkulator i zeznania podatkowe
©ViennaFrame/Fotolia
Styl życia

Co oznacza faktura z adnotacją „odwrotne obciążenie”?

Faktura z adnotacją „odwrotne obciążenie” oznacza, że ciężar uiszczenia podatku VAT ciąży na nabywcy, będącym podatnikiem VAT. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek taki wynika z przepisów ustawy, a nie z umieszczenia adnotacji na fakturze, co ma charakter jedynie informacyjny.

Faktura z adnotacją „odwrotne obciążenie” oznacza, że ciężar uiszczenia podatku VAT ciąży na nabywcy, będącym podatnikiem VAT. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek taki wynika z przepisów ustawy, a nie z umieszczenia adnotacji na fakturze, co ma charakter jedynie informacyjny.

Odwrotne obciążenie: co oznacza?

Odwrotne obciążenie to przeniesienie obowiązku poniesienia ciężaru opłaty podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Lista towarów, do których stosuje się zasadę odwrotnego obciążenia, zawarta jest w ustawie o VAT. Ma ono miejsce jedynie wówczas, gdy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT.

Faktura „odwrotne obciążenie”

Faktura „odwrotne obciążenie” musi zawierać wszystkie elementy, niezbędne dla funkcjonowania faktury jako dokumentu, zgodnie z art. 106e ustawy o VAT. Nie ma jednakże obowiązku umieszczania na niej adnotacji „odwrotne obciążenie” – jeśli widnieje ono na fakturze, to ma to jedynie charakter informacyjny. Natomiast nawet jeśli adnotacja taka na fakturze nie zostanie umieszczona, to nie oznacza to, iż nabywca nie będzie miał obowiązku zapłacenia podatku, jeśli zgodnie z ustawą taki obowiązek na nim spoczywa. Jeśli zaś adnotacja zostanie umieszczona przez sprzedawcę wbrew przepisom ustawowym – wówczas obowiązek podatkowy nie powstanie.

Odwrotne obciążenie: zmiany w 2015 roku

Od 1 lipca 2015 weszła w życie nowelizacja dotycząca odwrotnego obciążenia podatkiem VAT. Rozszerzyła ona katalog towarów objętych tą regulacją. Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji z odwrotnym obciążeniem, muszą złożyć informację podsumowującą o dokonanych transakcjach w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. Informacja taka powinna zawierać numer NIP, imię i nazwisko lub nazwę obu stron transakcji, a także łączną wartość towarów lub usług będących przedmiotem tych transakcji. Co więcej, odwrotne obciążenie będzie wtedy jeżeli łączna wartość towarów przekroczy 20 000 zł netto.

segregatory z fakturami
©tashatuvango/Fotolia
Styl życia
Elementy faktury VAT RR i podmioty uprawnione do jej wystawienia
Faktura VAT RR wystawiana jest w przypadku nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Obowiązek wystawienia takiej faktury ciąży wówczas na nabywcy. Jest on zobowiązany wypłacić rolnikowi kwotę zryczałtowanego podatku.

Faktura VAT RR wystawiana jest w przypadku nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Obowiązek wystawienia takiej faktury ciąży wówczas na nabywcy. Jest on zobowiązany wypłacić rolnikowi kwotę zryczałtowanego podatku. Faktura VAT RR: co to oznacza? Faktura VAT RR to dokument wystawiany przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług, który nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Jest to szczególna procedura przewidziana w ustawie o podatku VAT, dotycząca takich właśnie producentów rolnych. Przewidziana jest w art. 115-118 tej ustawy. Zgodnie z brzmieniem przepisów to nabywca jest zobowiązany do rozliczenia tego podatku , a rolnikowi przysługuje jego zwrot z rąk nabywcy w kwocie zryczałtowanej w wysokości 7%. Jest to dla nabywcy podatek naliczony, który podlega odliczeniu w przypadku płatności bezgotówkowej. Faktura VAT RR: kto wystawia? Istotne jest to, że w sytuacji nabycia produktów od rolnika ryczałtowego fakturę VAT RR wystawia nie sprzedawca, a nabywca. Jest on zobowiązany wystawić ją w dwóch egzemplarzach i oryginał przekazać dostawcy. Faktura VAT RR: co zawiera? Faktura wystawiona przez nabywcę płodów rolnych powinna zawierać, zgodnie z ustawą o VAT: odpowiednie oznaczenie, czyli "Faktura VAT RR", imię i nazwisko/nazwę oraz adresy obu stron umowy, numery służące do identyfikacji obu stron transakcji na potrzeby opodatkowania, jeśli dostawca jest osoba fizyczną – wówczas numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, wraz z datą jego wydania i nazwą wydającego go organu, datę nabycia datę wystawienia faktury oraz jej numer, nazwy zakupionych produktów rolnych, jednostkę miary oraz ilość produktów oraz odpowiednie oznaczenie ich klasy bądź jakości, cenę jednostkową (bez kwoty podatku) oraz stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku, wartość produktów (bez kwoty podatku) oraz...

zeznanie podatkowe
©johan10/Fotolia
Styl życia
Faktura imienna – faktura dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej
Fakturę imienną wystawia się kontrahentom będącym osobami fizycznymi, którzy nie deklarują celów gospodarczych dokonywanej transakcji. Na takim dokumencie nie ma obowiązku wskazywania numeru identyfikacji podatkowej tej osoby, nie jest bowiem ona traktowana jako podatnik VAT.

Fakturę imienną wystawia się kontrahentom będącym osobami fizycznymi, którzy nie deklarują celów gospodarczych dokonywanej transakcji. Na takim dokumencie nie ma obowiązku wskazywania numeru identyfikacji podatkowej tej osoby, nie jest bowiem ona traktowana jako podatnik VAT. Faktura imienna: co to oznacza? Faktura imienna to dokument stanowiący dowód dokonania transakcji pomiędzy, z jednej strony, osobą fizyczną, która nie dokonuje jej dla celów swojej działalności gospodarczej , a konkretną firmą z drugiej strony. W takich sytuacjach transakcja ewidencjonowana jest zwykle jedynie za pomocą kasy fiskalnej , jednakże klient może zażyczyć sobie również wystawienia faktury. Wygląda ona jednak nieco inaczej, niż faktura wystawiana przedsiębiorcom, będącym płatnikami podatku VAT. Faktura imienna: warunki wydania Po pierwsze, osoba fizyczna musi wyrazić życzenie otrzymania takiej faktury. Nie ma tu znaczenia, czy jest to zwykły klient, czy stały kontrahent, który dokonuje zakupu towaru lub usługi nie dla potrzeb swojej działalności gospodarczej, a jedynie wyjątkowo dla potrzeb prywatnych. Liczy się cel konkretnej transakcji. Fakturę taką należy wystawić do piętnastego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu sprzedaży, jeśli zgłoszenie chęci jej otrzymania zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dokonano transakcji. Jeśli zgłoszenie nastąpiło później, bądź też otrzymano całość lub część zapłaty – obowiązuje przedsiębiorcę termin 15 dni na wystawienie takiej faktury, liczony od dnia zgłoszenia żądania jej otrzymania . Obowiązek wystawienia faktury wygasa, jeśli żądanie jej wystawienia nastąpiło po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż towaru lub wykonanie usługi. Faktura imienna: elementy Obowiązujące przepisy wymieniają szereg elementów obowiązkowych, mających pojawić się na fakturze VAT....

faktura za towar
©ebeez/fotolia
Styl życia
Jak wystawić fakturę bez VAT?
Zgodnie z prawem możliwe są cztery przypadki, kiedy wystawiana jest faktura bez VAT. Faktura taka zawiera zasadniczo elementy przewidziane dla wszystkich faktur, jednakże z pewnymi odmiennościami – niektóre elementy można pominąć, inne zaś, dodatkowe, jak podstawę zwolnienia z podatku VAT, należy wpisać obowiązkowo.

Zgodnie z prawem możliwe są cztery przypadki, kiedy wystawiana jest faktura bez VAT. Faktura taka zawiera zasadniczo elementy przewidziane dla wszystkich faktur, jednakże z pewnymi odmiennościami – niektóre elementy można pominąć, inne zaś, dodatkowe, jak podstawę zwolnienia z podatku VAT, należy wpisać obowiązkowo. Faktura bez podatku VAT: cztery przypadki 1. Stawka VAT wynosi 0%. W tym przypadku brak kwoty VAT wynika z tego, iż w ustawie o VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów wyliczony jest szereg przypadków, kiedy przewidziana jest zerowa stawka tego podatku. Dzieje się tak np. w przypadku niektórych usług transportowych, przy eksporcie towarów na zasadach określonych w ustawie. Stawką 0% objęta jest też wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów .   2. „Stawka zw” – zwolniony z opodatkowania. Ta sytuacja odnosi się do podatników zwolnionych z opodatkowania na mocy ustawy o VAT, gdzie podmioty te są wymienione. Zwolnienie obejmuje np. usługi związane ze służbą zdrowia, z psychologią, edukacją czy pośrednictwem finansowym . Przedsiębiorca zwolniony z obowiązku opłacania VAT nie musi rejestrować się jako podatnik VAT – wówczas wystawia rachunki bez informacji o VAT. Jeśli jednak zarejestruje się jako taki podatnik – ma prawo wystawiania faktur z oznaczeniem „zw”.   3. „Stawka np”, oznaczająca niepodleganie opodatkowaniu w Polsce. Oznaczenie „np” widnieje wówczas w miejscu stawki VAT. Dotyczy to przede wszystkim eksportu usług, które na podstawie przepisów podlegają opodatkowaniu w kraju odbiorcy .   4. Faktura VAT marża. Również w tym przypadku na fakturze nie widnieje kwota VAT, jednakże w tej sytuacji nie oznacza to, iż sprzedawca nie musi zapłacić tego podatku , w przeciwieństwie do sytuacji podanych powyżej. Faktura marża jest stosowana np. przy obrocie towarami używanymi. Jak wystawić fakturę bez VAT?...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner