pieniądze w dłoniach
©Markus Bormann/Fotolia
Styl życia

Jak rozliczyć fakturę metodą kasową?

Metoda kasowa polega na tym, że podatek VAT odprowadzany jest dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta. Wymaga to wcześniejszego pisemnego zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego. Taka metoda wystawiania faktur zarezerwowana jest dla małych podatników.

Metoda kasowa polega na tym, że podatek VAT odprowadzany jest dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta. Wymaga to wcześniejszego pisemnego zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego. Taka metoda wystawiania faktur zarezerwowana jest dla małych podatników.

Metoda kasowa: mały podatnik

Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, który:

  • Nie przekroczył wartości sprzedaży równowartości 1 200 000 euro w poprzednim roku podatkowym. W 2015 roku limit ten wyniósł 5 015 000 zł,
  • W sytuacji, jeśli prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami powierniczymi, jest agentem, zleceniobiorcą itp. (z wyjątkiem komisów) – wówczas kwota prowizji bądź innych postaci wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 45 000 euro, odpowiednio czyli 188 000 zł w 2015 roku.

Faktura wydawana tą metodą posiada oznaczenie „metoda kasowa”.

Metoda kasowa: rozliczenia

Obowiązek podatkowy w sytuacji rozliczania się metodą kasową powstaje w momencie:

  • Otrzymania całości lub części zapłaty – jeśli faktura dotyczy sprzedaży na rzecz czynnego podatnika VAT,
  • Otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie później, niż 180. dnia od wydania towaru lub wykonania usługi, jeśli świadczenie dotyczy innego podmiotu.

Jeżeli została opłacona jedynie część należności – obowiązek podatkowy dotyczy tylko tej części. Należy pamiętać, że taka forma rozliczania się z podatku VAT wymaga wcześniejszego zawiadomienia odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego.

Jeśli stosuje się metodę kasową, rozliczać się z podatku należy w cyklach kwartalnych, stosując formularz VAT-7K. Obowiązujący ostateczny termin rozliczenia to 25. dzień miesiąca od zakończenia odpowiedniego kwartału.

nowoczesny salon
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jak obliczyć należny podatek od sprzedaży nieruchomości?
Obowiązek podatkowy w sytuacji sprzedaży nieruchomości wygląda inaczej w zależności od tego, czy sprzedajemy mieszkanie przed upływem 5 lat od daty jego wybudowania czy zakupu, czy też sprzedajemy je w ramach działania przedsiębiorstwa, czy jako osoby prywatne. Zapłaty podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania można uniknąć.

Obowiązek podatkowy w sytuacji sprzedaży nieruchomości wygląda inaczej w zależności od tego, czy sprzedajemy mieszkanie przed upływem 5 lat od daty jego wybudowania czy zakupu, czy też sprzedajemy je w ramach działania przedsiębiorstwa, czy jako osoby prywatne. Zapłaty podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania można uniknąć. Podatek od sprzedaży nieruchomości: umowa cywilnoprawna W sytuacji, gdy nie sprzedajemy mieszkania jako firma tylko jako osoba prywatna, nie jesteśmy zobowiązani naliczenia podatku VAT do jego wartości. Wówczas obowiązek podatkowy ciąży na stronie kupującej, a jego wysokość wynosi 2%. Wynika to z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych . To kupujący musi zgodnie ze stanem faktycznym wyliczyć podatek. Jeśli nie uwzględni ceny rynkowej, tylko zaniży wartość mieszkania, może narazić się na kontrolę urzędu skarbowego. Podatek od sprzedaży nieruchomości: podatek od dochodu osób fizycznych Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jesteśmy jednak zobowiązani, w razie sprzedaży nieruchomości, a więc uzyskania przychodu, zapłacić podatek. Obowiązek rozliczenia z US przypada na dany rok podatkowy, w którym rozliczamy się z naszych dochodów . Wynosi on 19% dochodu, czyli kwoty uzyskanej ze sprzedaży, pomniejszonej o koszty uzyskania tego przychodu. Można je powiększyć o kwoty poczynionych na daną nieruchomość nakładów, koszty te należy odpowiednio udokumentować za pomocą faktur VAT.   Warto też mieć na uwadze przepisy regulujące ulgi podatkowe od sprzedaży nieruchomości . Jeśli dochód ze sprzedaży nieruchomości zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, czyli zakup innego mieszkania, wówczas kwota ta zwolniona będzie od konieczności zapłaty podatku. Podatek od sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat od nabycia Jeśli jednak sprzedajemy mieszkanie po upływie 5 lat od ich wybudowania lub...

eleganckie mieszkanie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Ile wynosi podatek od umowy sprzedaży i kto powinien go zapłacić?
Obowiązek zapłaty podatku od umowy sprzedaży na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą zawarcia umowy i zwykle ciąży na kupującym. Aby sprzedaż podlegała temu podatkowi musi zostać spełniony szereg warunków.

Obowiązek zapłaty podatku od umowy sprzedaży na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą zawarcia umowy i zwykle ciąży na kupującym. Aby sprzedaż podlegała temu podatkowi musi zostać spełniony szereg warunków. Podatek od umowy sprzedaży: regulacja prawna Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w art. 1 poddaje umowy sprzedaży temu podatkowi. Obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą dokonania czynności, a więc zawarcia umowy sprzedaży . Według art. 4 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, z pewnymi jednak wyjątkami. Podatek od umowy sprzedaży: warunki podlegania Podatkowi temu podlegają transakcje sprzedaży pod warunkiem, że: nieruchomości lub ruchomości będące ich przedmiotem znajdują się na terytorium polskim; gdy znajdują się za granicą w sytuacji, gdy kupujący ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i umowa została zawarta na terytorium Polski. Umowy sprzedaży nie podlegają natomiast podatkowi od czynności cywilnoprawnych wtedy, gdy: przynajmniej jedna ze stron opodatkowana jest podatkiem VAT lub jest z tego podatku zwolniona, z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz praw do nieruchomości; zwolnienie to dotyczy więc zdecydowanej większości zawieranych umów sprzedaży dotyczących spraw codziennych; przedmiotem sprzedaży są rzeczy znajdujące się poza granicami RP, a nie zostały spełnione warunki posiadania siedziby przez kupującego w Polsce oraz zawarcia umowy na terytorium Polski; sprzedaż podlega przepisom o gospodarce nieruchomościami; przedmiotem umowy są przedmioty wprowadzone do wolnego obszaru celnego bądź objęte procedurą składu celnego. Podatek od umowy sprzedaży: ile wynosi? Jeśli obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy danej transakcji, to należy go obliczać od podstawy opodatkowania, czyli...

Mężczyzna z dokumnetami
©BillionPhotos.com/Fotolia
Styl życia
Jak zamknąć działalność gospodarczą? Instrukcja krok po kroku
Zamknięcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, tak jak jej otwarcie i zawieszenie, wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu do CEIDG. Zamknięcie działalności oznacza także obowiązek rozliczenia się ze zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT.

Zamknięcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, tak jak jej otwarcie i zawieszenie, wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu do CEIDG. Zamknięcie działalności oznacza także obowiązek rozliczenia się ze zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT. 1. Zgłoszenie do CEIDG Podobnie jak przy otwarciu działalności gospodarczej i przy jej zawieszeniu oraz odwieszeniu, aby zakończyć działalność firmy, należy wypełnić wniosek CEIDG-1. W rubryce 01 należy zaznaczyć opcję „Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG”. Wniosek ten należy złożyć w terminie 7 dni od zaprzestania działalności. Skutkiem jego wniesienia jest zaznaczenie w ewidencji wzmianki o dacie zakończenia działalności gospodarczej. 2. Wyrejestrowanie z ZUS W celu wyrejestrowania się z ZUS należy złożyć formularz ZUS ZWUA . Wniosek ten należy złożyć w przypadku prowadzenia działalności indywidualnie, jak i wówczas, gdy zatrudnia się pracowników – deklarację tę złożyć należy za każdego z nich. 3. Spis majątku i wycena składników majątku dla celów rozliczenia podatku VAT i PIT. Do sporządzenia spisu majątku i wyceny jego składników zobowiązani są czynni podatnicy podatku VAT, którzy likwidują działalność. Ewidencji tej należy również dokonać w celu rozliczenia podatku dochodowego. Spis z natury wygląda nieco inaczej dla potrzeb jednego i drugiego podatku: Dla potrzeb PIT dokonuje się spisu wszystkich składników majątku – dóbr materialnych i niematerialnych – z których przedsiębiorca rozliczał się, gdy prowadził działalność. Wykaz ten stanowi podstawę zamknięcia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Wraz ze spisem majątku dokonuje się spisu z natury, który obejmuje materiały i towary znajdujące się w majątku firmy w chwili jej likwidacji. Pozwala to na oszacowanie wysokości dochodu, od którego...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner