Uczniowie, studenci, osoby bezrobotne, zaczynające swoją karierę, czy osoby, chcące lepiej poznać siebie – dla każdej z tych grup doradztwo zawodowe może stanowić pomoc w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy.

Reklama

Coraz popularniejsza jest idea uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning). Bez względu na wiek warto doskonalić swoje umiejętności i zdobywać nową wiedzę. W wyborze ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego może pomóc doradztwo zawodowe.

Doradztwo zawodowe – dla kogo?

Z doradztwa zawodowego mogą skorzystać:

  • uczniowie zastanawiający się nad wyborem szkoły (ponadgimnazjalnej i wyższej),
  • studenci szukający pomysłu na własny rozwój,
  • osoby bezrobotne, które wchodzą na rynek pracy (po szkole, przerwie związanej z macierzyństwem),
  • osoby zagrożone utratą pracy, które chciałyby się przekwalifikować,
  • osoby pracujące, które zastanawiają się nad zmianą zawodu,
  • wszyscy, którzy chcieliby poznać swój profil zawodowy i lepiej poznać swoje predyspozycje lub szukają inspiracji do rozwoju edukacyjnego czy zawodowego.

Na czym polega doradztwo zawodowe?

Doradztwo zawodowe może mieć formę spotkań indywidualnych lub doradztwa grupowego.

Zobacz także

Podczas indywidualnego spotkania z doradcą klient ma możliwość stworzenia bilansu własnych kompetencji, poznania swoich mocnych stron i obszarów rozwoju oraz określenia planu działania, dopasowanego do swoich potrzeb i predyspozycji. Spotkanie z doradcą stwarza przestrzeń do lepszego poznania siebie lub usystematyzowania wiedzy na temat swoich preferencji, wartości, umiejętności oraz diagnozy określonych aspektów osobowości. Proces ten odbywa się podczas rozmowy, jak i z wykorzystaniem różnorodnych testów (np. testów zainteresowań). Doradca zawodowy może pomóc również w napisaniu CV czy listu motywacyjnego i udzielić wskazówek na temat zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Spotkanie doradcze ma na celu pomoc w podjęciu decyzji edukacyjnych czy zawodowych.

Grupowe spotkania pozwalają np. na trening umiejętności interpersonalnych, czyli ćwiczenie umiejętności, które są cenione i wymagane przez pracodawców (np. umiejętność autoprezentacji czy współpracy w zespole). Może też być okazją do przećwiczenia w bezpiecznych warunkach sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej. Forma i tematyka spotkań doradczych zależy od sytuacji danej osoby i możliwości doradcy.

Reklama

Gdzie szukać doradcy?

Doradcy zawodowi usługi doradcze oferują w: szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, akademickich biurach karier, Ochotniczych Hufcach Pracy, urzędach pracy i innych instytucjach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Okazją do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych jest również udział w projektach finansowanych ze środków europejskich, w których dla określonych grup docelowych (również dla dorosłych osób pracujących) przewidziane jest wsparcie doradcze.

Reklama
Reklama
Reklama