Kobieta w biurze
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Zaświadczenie o niekaralności – jak je otrzymać?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności to w języku urzędowym „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”. Zasady udzielania zaświadczenia reguluje art. 7 ustawy z 24 maja 2000 roku. Zaświadczenie o niekaralności bardzo często wymaga pracodawca przed zatrudnieniem na umowę o pracę. Zaświadczenie o niekaralności wydaje Krajowy Rejestr Karny w Warszawie oraz jego oddziały zlokalizowane w całej Polsce.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności to w języku urzędowym „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”. Zasady udzielania zaświadczenia reguluje art. 7 ustawy z 24 maja 2000 roku. Zaświadczenie o niekaralności bardzo często wymaga pracodawca przed zatrudnieniem na umowę o pracę. Zaświadczenie o niekaralności wydaje Krajowy Rejestr Karny w Warszawie oraz jego oddziały zlokalizowane w całej Polsce.

Odbiór zaświadczenia o niekaralności – krok po kroku

1. Należy zacząć od wypełnienia wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności – można je pobrać ze strony Krajowego Rejestru Karnego (krk.ms.gov.pl) lub wypełnić druk na miejscu. W zapytaniu musimy podać: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, potwierdzenie tożsamości (np. numer PESEL), imiona rodziców, nazwisko rodowe matki. Należy także zaznaczyć w jakim celu wnioskujemy o wydanie zaświadczenia.

 

2. Należy zapłacić 30 złotych za znaczki skarbowe w Krajowym Rejestrze Karnym. Opłatę można uiścić gotówką lub przelewem.

 

3. Należy przyjść z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość do właściwego pokoju (zazwyczaj widnieje na nim napis - „Wydawanie zaświadczeń o niekaralności”).

 

4. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnione osoby (za dodatkową opłatą 17 zł) w ustawowym terminie 7 dni od daty złożenia. Można także otrzymać je pocztą po uprzednim podaniu adresu zwrotnego w lewym górnym rogu formularza.

Zaświadczenie o niekaralności przez internet

Formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności wysyła się za pośrednictwem strony – http://www.e-odpisy.pl/zaswiadczenie_o_niekaralnosci_krk.html (koszt – 20 złotych – opłatę uiszczamy przelewem). Bardzo ważne jest, aby dokładnie sprawdzić PESEL, datę urodzenia, imię/imiona i nazwisko. Na e-mail zostaną wysłane wniosek i pełnomocnictwo. Odpowiedź może być wysłana pocztą (wtedy należy pokryć koszty wysyłki) lub odebrana osobiście.

 

Koszt otrzymania zaświadczenia o niekaralności dla podmiotu zbiorowego jest większy – wynosi 100 złotych.

 

blondynka uśmiecha się
©Alliance/fotolia
Styl życia
Obowiązki pracownika i pracodawcy związane z przejściem na emeryturę
Podstawowym obowiązkiem pracownika, który chce przejść na emeryturę, jest złożenie wniosku do ZUS. Powinien on dołączyć do niego dokumentację, na podstawie której ZUS ustali, czy dana osoba ma prawo do emerytury, oraz w jakiej wysokości świadczenie to jej przysługuje. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi te dokumenty.

Podstawowym obowiązkiem pracownika, który chce przejść na emeryturę, jest złożenie wniosku do ZUS. Powinien on dołączyć do niego dokumentację, na podstawie której ZUS ustali, czy dana osoba ma prawo do emerytury, oraz w jakiej wysokości świadczenie to jej przysługuje. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi te dokumenty. Przejście na emeryturę: wniosek pracownika Pracownik , który uzyskał prawo do emerytury i chce w związku z tym zwolnić się z pracy, jest zobowiązany powiadomić o tym pracodawcę . Musi zgromadzić odpowiednią dokumentację, na podstawie której ZUS ustali, czy i w jakiej wysokości należy mu się emerytura. W zgromadzeniu tej dokumentacji pracodawca zobowiązany jest mu pomóc .   Decyzję o przyznaniu emerytury wydaje ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby przechodzącej na emeryturę. Postępowanie o przyznanie emerytury rozpoczyna się po złożeniu wniosku przez tę osobę. Obowiązek złożenia wniosku dotyczy urodzonych po 31 grudnia 1948 r., natomiast osoby urodzone przed tą datą mogą to zrobić za pośrednictwem pracodawcy .   Wniosek do ZUS składa się bezpośrednio w oddziale ZUS - na piśmie, ustnie do protokołu lub pocztą. Można go złożyć także w polskim urzędzie konsularnym lub w innej polskiej placówce dyplomatycznej.   Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, numer PESEL, a w razie jego braku - serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, podpis wnioskodawcy, jego pełnomocnika lub innej osoby upoważnionej do jej reprezentacji . Jeżeli emerytura ma być wpłacana na rachunek bankowy, należy podać również nazwę i adres banku oraz numer rachunku. Obowiązki pracodawcy wobec przechodzącego na emeryturę Pracodawca, jako płatnik składek, ma określone obowiązki zarówno wobec osób przechodzących na emeryturę w powszechnym...

Kobieta przy komputerze
©sebra/Fotolia
Styl życia
Kiedy należy dokonać zgłoszenia pracownika do ZUS?
Zgłoszenie pracownika do ZUS jest obowiązkiem pracodawcy, który staje się płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne pracownika. Musi on dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Zgłoszenie pracownika do ZUS jest obowiązkiem pracodawcy, który staje się płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne pracownika. Musi on dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Zgłoszenie pracownika do ZUS: w jakich przypadkach? Pracodawca zatrudniający pracowników jest zobowiązany zgłosić ich do ZUS i opłacać za nich świadczenia na ubezpieczenia społeczne – pracodawca jest płatnikiem tych składek. Zgłoszenie do ZUS obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Każdy pracownik podlega: ubezpieczeniu społecznemu – emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu, ubezpieczeniu zdrowotnemu, składce na Fundusz Pracy, składce na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W kwestii opłacania dwóch ostatnich składek przewidziano jednak szereg zwolnień w stosunku do części pracowników – w zależności np. od ich wieku. Należy dokonać również zgłoszenia do ZUS osoby, która zatrudniona jest w oparciu o umowę zlecenia. Zleceniobiorca podlega: obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu – fakultatywnie. Wyjątek stanowią osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, które uczą się w szkołach lub studiują – do ukończenia 26. roku życia. Nie podlegają oni obowiązkowo ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgłoszenie pracownika do ZUS: jak zgłosić? Zgłoszenie pracownika do ZUS musi nastąpić w ciągu siedmiu dni od dnia jego zatrudnienia.   Zgłoszenia do ZUS dokonuje się na formularzu ZUS ZUA. Wniosek ten zawiera dane płatnika składek, a także dane osoby ubezpieczanej: jej imię lub imiona i nazwisko, numer NIP, numer PESEL lub, w jego braku, numer i serię dowodu osobistego lub paszportu, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, płeć,...

kobieta trzymająca segregator
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kwestionariusza osobowego dla pracownika - jak wypełnić?
Kwestionariusza osobowego dla pracownika - jak wypełnić?

Kwestionariusz dla pracownika dotyczy m.in. stanu rodzinnego, gdyż osobie, która posiada dzieci w określonym wieku przysługują związane z tym uprawnienia. Pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub od pracownika wypełnienia kwestionariusza osobowego . Przepisy prawa regulują zakres wymaganych przez pracodawcę informacji. Dokumentacja umieszczona jest w aktach osobowych pracownika. Jak uzupełnić dane osobowe w kwestionariuszu dla pracownika? imię (imiona) i nazwisko: Anna Kowalska numer ewidencyjny PESEL : 88070900000 numer identyfikacji podatkowej (NIP): 012 345 6788 stan rodzinny (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci): Adam Kowalski (ur. 01.01.2012 r.) powszechny obowiązek obrony: nie dotyczy osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku (imię, nazwisko, adres, telefon): Jan Kowalski, ul. Główna 10/10, 01-234 Miasto, tel. 111 222 333 oświadczenie, że dane (imię i nazwisko, nr PESEL) są zgodne z dowodem osobistym Stan rodzinny w kwestionariuszu dla pracownika Określenie stanu rodzinnego służy zweryfikowaniu i przestrzeganiu uprawnień pracowników, którzy posiadają dzieci. Kodeks pracy przewiduje na przykład zakaz zatrudniania tych pracowników w nadgodzinach oraz przewiduje dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Powszechny obowiązek obrony - informacja w kwestionariuszu osobowym Odbywanie służby wojskowej przyczynia się do powstania wielu uprawnień dla pracownika, zatem jest to informacja istotna dla pracodawcy. Na przykład zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP „w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany”. Jak powinien zostać uzupełniony kwestionariusz dla pracownika? Jeśli...

Nasze akcje
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy

Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!

Partner
Weleda
Newsy

Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!

Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!

Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!

Partner
Eva Longoria

Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!

Partner

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner