Dwóch mężczyzn wymienia uścisk dłoni
Pixabay/Antonin77/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia

Kiedy warto rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to najprostszy sposób zakończenia stosunku pracy. Nie zawsze jednak porozumienie stron jest dogodne dla pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to najprostszy sposób zakończenia stosunku pracy. Nie zawsze jednak porozumienie stron jest dogodne dla pracownika.

 

Procedura rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

 

Porozumienie stron to zgodne oświadczenie stron stosunku pracy, których wspólnym celem jest rozwiązanie umowy o pracę. Takie porozumienie rozwiązuje każdy rodzaj umowy o pracę. Choć forma pisemna nie jest wymagana przez kodeks pracy, zaleca się jej zachowanie – dokument może się okazać potrzebny do celów dowodowych. Całość procedury zawarcia porozumienia stron sprowadza się do złożenia przez obie strony oddzielnych oświadczeń woli, złożenia wspólnego oświadczenia woli w jednym dokumencie lub złożenia wniosku przez jedną ze stron i zaakceptowanie go przez drugą (wiążący jest podpis). Oczywistym warunkiem rozwiązania umowy tą metodą jest zgodność obydwu stron. Wbrew pozorom jednak zdarzają się nadużycia, zwłaszcza jeśli zwolnienie takie jest w interesie pracodawcy, a pracownik nie wie, czy może odmówić podpisu. Należy pamiętać, że zgoda na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest dobrowolna. Pracownik, który dostaje do podpisania dokument o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, nie musi go podpisywać i nie wiąże się to z naruszeniem żadnych praw pracowniczych. Skutki złożenia podpisu są nieodwołalne.

 

Jak powinien wyglądać dokument rozwiązujący umowę o pracę za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron musi zawierać formuły jasno wyrażające wolę zakończenia współpracy oraz dwa czytelne podpisy.: pracobiorcy i pracodawcy Nie ma obowiązku podawania przyczyn rozwiązania umowy, istotne jest natomiast wskazanie terminu, od którego umowa przestaje obowiązywać.

 

Porozumienie stron – kiedy się opłaca, a kiedy nie?

 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest bardzo dogodne dla tych pracowników, którym zależy na szybkim zakończeniu stosunku pracy, bez konieczności zachowywania okresu wypowiedzenia. Najczęściej dotyczy to tych, którzy dostali inną ofertę pracy lub tych, od których szybkiego odejścia z firmy wymaga np. sytuacja rodzinna (jak choroba kogoś bliskiego, kto wymaga stałej opieki). Trzeba sobie jednak zdać sprawę z pułapek takiego rozwiązania umowy o pracę. Wiąże się ono m.in. z ograniczeniami dotyczącymi przyznania zasiłku dla bezrobotnych.

 

Rozwiązanie umowy o pracę a zasiłki i świadczenia

 

Przepisy uzależniają prawo do nabycia danego świadczenia od sposobu i przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Na świadczenia przedemerytalne nie mogą liczyć ci, którzy zostali zwolnieni bez wykazania przyczyny. Przyczyna zwolnienia jest też kwestią kluczową przy staraniu się o odprawę – ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych wyraźnie mówi, że do odpraw mają prawo tylko ci pracownicy, którzy zostali zwolnieni z przyczyn od siebie niezależnych.

 

Na zgodne zakończenie umowy o pracę powinni też uważać ci, którzy liczą na zasiłek dla bezrobotnych – po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron na jego otrzymanie czeka się 6 miesięcy od momentu rejestracji w PUP-ie. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron przestają obowiązywać tzw. przepisy ochronne, które zabezpieczają np. kobiety ciężarne i osoby w wieku przedemerytalnym. W wielu sytuacjach korzystniejsza jest więc umowa z zachowaniem okresu wypowiedzenia.  

dwóch mężczyzn naprzeciwko siebie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – krok po kroku
Z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron może wyjść pracownik lub pracodawca. Wypowiedzenie wymaga zgody obu stron, jeśli jej nie ma, trzeba składać wypowiedzenie w normalnym trybie.

Z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron może wyjść pracownik lub pracodawca. Wypowiedzenie wymaga zgody obu stron, jeśli jej nie ma, trzeba składać wypowiedzenie w normalnym trybie.   O rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jest to najłagodniejszy sposób na rozwiązanie stosunku pracy. Każda umowa o pracę może być rozwiązana na mocy porozumienia stron, pod warunkiem zgody obydwu (pracownika i pracodawcy). Podstawą prawną są przepisy Kodeksu pracy  (art. 30 § 1 pkt. 1). Możliwości rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron Istnieją trzy sposoby, aby rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron . Pracodawca może zaproponować to rozwiązanie pracownikowi, a ten się na nie zgadza. Sytuacja odwrotna, czyli pracownik występuje z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę, a pracodawca ją akceptuje. I trzecia możliwość: obie strony (pracownik i pracodawca) tworzą wspólny dokument i składają na nim podpis. Elementy porozumienia Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron powinno zawierać dane dotyczące: miejsca i daty jego sporządzenia, danych pracodawcy oraz danych pracownika (imię, nazwisko, adres), umowy, która jest rozwiązywana (kiedy, gdzie i pomiędzy kim została podpisana), proponowanego terminu rozwiązania umowy. Porozumienie powinno być uwieńczone podpisem oraz datą. Przyjmujący wypowiedzenie, jeśli je akceptuje, składa swój podpis z wyraźną adnotacją, np. „zgadzam się na powyższe warunki wypowiedzenia” i datą przyjęcia. Wady i zalety wypowiedzenia za porozumieniem stron W sytuacji, gdy umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron, pracownik, gdy zdecyduje się na zarejestrowanie w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, przez okres karencji (90 dni) nie będzie mógł pobierać zasiłku....

napis konflikt zmazywany przez ołówek
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – jak je napisać?
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wymaga złożenia odpowiedniego podania. Dokument taki składa strona, która chce rozwiązać stosunek pracy, ale należy pamiętać, że druga strona nie ma obowiązku się na to zgodzić.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wymaga złożenia odpowiedniego podania. Dokument taki składa strona, która chce rozwiązać stosunek pracy, ale należy pamiętać, że druga strona nie ma obowiązku się na to zgodzić. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron następuje na mocy decyzji powziętej wspólnie przez pracownika i pracodawcę, niezależnie od okresu, na jaki została zawarta umowa o pracę . Może być zainicjowane przez obie strony, które druga strona może zaakceptować lub nie. Może być zawarte poprzez porozumienie – wspólnie sporządzony dokument lub poprzez złożenie drugiej stronie oferty rozwiązania stosunku pracy wraz z podaniem proponowanych warunków. Podanie o rozwiązanie umowy o pracę: konieczne elementy Podanie zawierające prośbę o rozwiązanie umowy o pracę ze strony pracownika powinno zawierać obowiązkowo: określenie miejscowości, datę, imię i nazwisko, adres pracownika, dane pracodawcy, prośbę o rozwiązanie umowy, propozycję terminu jej rozwiązania, datę i podpis. Poza tymi elementami można w podaniu umieścić również: wskazanie przyczyny prośby, proponowane odszkodowanie, np. z tytułu niewykorzystanych dni urlopu, oświadczenie o nieistnieniu między stronami żadnych roszczeń ze stosunku pracy. Forma pisemna nie jest wymagana, jednakże jest zalecana dla celów dowodowych. Po złożeniu podania należy oczekiwać na wyrażenie zgody na złożoną prośbę , bowiem brak odpowiedzi odmownej nie oznacza jej automatycznej akceptacji. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron: skutki Rozwiązanie stosunku pracy następuje w terminie zgodnie wyznaczonym przez strony, a jeśli data taka nie została zaproponowana nawet w sposób dorozumiany, to następuje to w dniu zawarcia porozumienia.   Pracownik, składając...

praca w biurze
©lenets_tan/fotolia
Styl życia
Ustanie stosunku pracy: kiedy następuje?
Ustanie stosunku pracy następuje gdy kończy się okres, na jaki umowa została zawarta. Może też nastąpić za porozumieniem stron, w terminie zgodnie przez nie ustalonym.

Ustanie stosunku pracy następuje gdy kończy się okres, na jaki umowa została zawarta. Może też nastąpić za porozumieniem stron, w terminie zgodnie przez nie ustalonym.   Jeśli zakończenie pracy następuje z woli jednej ze stron – muszą zostać zachowane terminy wypowiedzenia, różne w zależności od rodzaju umowy i czasu trwania stosunku pracy. Ustanie stosunku pracy: kiedy następuje Ustanie stosunku pracy następuje wraz z wygaśnięciem umowy lub poprzez jej rozwiązanie. Rozwiązanie umowy może nastąpić za wypowiedzeniem jednej ze stron lub na podstawie zgodnego porozumienia pracodawcy z pracownikiem. Jeśli następuje na mocy wypowiedzenia jednej ze stron, to stosunek pracy wygasa z upływem terminu wypowiedzenia. Do samoistnego ustania stosunku pracy, bez podejmowania przez strony jakichkolwiek działań, dochodzi jedynie wraz z wygaśnięciem stosunku pracy po upływie czasu, na jaki została zawarta, lub z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta . Ustanie stosunku pracy: porozumienie stron Stosunek pracy można zakończyć na mocy porozumienia stron. Jest to najprostszy i bezkonfliktowy sposób jej rozwiązania. W ten sposób może zostać rozwiązana każda umowa o pracę . Polega na tym, że jedna ze stron składa drugiej propozycję co do terminu i warunków rozwiązania umowy o pracę, a druga warunki te przyjmuje. Druga strona może oczywiście się nie zgodzić – wówczas konieczne jest wypowiedzenie umowy zgodnie z terminami wypowiedzenia odpowiednimi dla tej umowy. Jeśli warunki zostaną przyjęte, to stosunek pracy ustaje wraz z upływem ustalonego terminu. Ustanie stosunku pracy: wypowiedzenie W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron należy zachować terminy wypowiedzenia. Takie rozwiązanie jest możliwe przy umowie zawartej: na okres próbny – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie dla umów zawartych na 3 miesiące,...

Nasze akcje

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner
Newsy

Pierścionek zaręczynowy w codziennych stylizacjach. Sprawdź najmodniejsze zestawienia na jesień 2021

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner