schemat z ludzikami i lupą
Image by LifetimeStock.com

Jak założyć spółkę z o.o.?

schemat z ludzikami i lupą
Image by LifetimeStock.com

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, regulowana przez kodeks spółek handlowych. Może być zawiązana dla dowolnego celu, a do jej utworzenia wystarczy 5 tys. zł kapitału zakładowego. Jest to podmiot nieco bardziej skomplikowany niż spółka cywilna czy jawna, jednak ograniczenie odpowiedzialności jest jej dużym plusem, który warto wziąć pod uwagę.

Umowa spółki

Umowa spółki z o.o. musi mieć formę aktu notarialnego, również każda zmiana tej umowy będzie wymagała takiej formy. W umowie należy określić:

  • firmę i siedzibę spółki. Siedzibą jest miasto, w której spółka prowadzi działalność, czyli co do zasady miasto, w którym działa jej zarząd. Nazwa może być skonstruowana w dowolny sposób, musi jednakże zawierać określenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Skrót „spółka z o.o.” będzie natomiast stosowany w obrocie gospodarczym;
  • przedmiot działalności spółki. Może on być dowolny, niekoniecznie gospodarczy; powinien odpowiadać Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli PKD, co ułatwia wpis do KRS;
  • wysokość kapitału zakładowego – co najmniej 5 000 zł, natomiast wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł. Należy też określić, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

Zgłoszenie spółki do rejestru

Zgłoszenie do sądu rejestrowego, czyli rejonowego sądu gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę spółki, powinno zawierać powyżej wskazane elementy zawarte w umowie, a ponadto:

  • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,
  • sposób reprezentacji spółki,
  • nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli są one wymagane,
  • zaznaczenie okoliczności, że wnoszone są również wkłady niepieniężne,
  • w razie gdy umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki, to należy podać oznaczenie tego pisma,
  • jeśli zaś spółka jest jednoosobowa – należy podać dane jedynego wspólnika wraz ze wzmianką, że jest on jedynym wspólnikiem.

Do zgłoszenia należy dołączyć umowę spółki, dowód uiszczenia opłaty sądowej za wpis, oświadczenie wspólników, że ich wkłady zostały wniesione, oraz dowód ustanowienia organów spółki, jeśli ich powstanie nie zostało stwierdzone w umowie spółki. Należy także załączyć listę wspólników wraz z wyszczególnieniem włożonych przez nich wkładów. Lista ta powinna być przez wszystkich podpisana.

GUS i US

Spółka poprzez odpowiedni organ, którym jest zarząd, powinna zgłosić się do GUS o ustanowienie numeru REGON, oraz do odpowiedniego ze względu na siedzibę US – o nadanie numeru NIP. Należy także dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym, a także, jeśli spółka zamierza być płatnikiem podatku VAT, dokonać w tym celu odpowiedniego zgłoszenia w US.

 

Koniecznie należy pamiętać również o konieczności założenia firmowego konta bankowego, bez którego prowadzenie działalności nie będzie możliwe. Numer ten należy podać przy zgłoszeniu do US.

Więcej na temat umowy prawo pracy
Przeładuj

Czy nowy Quebonafide podoba się Natalii Szroeder? Piosenkarka zdobyła się na szczere wyznanie

zobacz 01:33