mężczyzna podpisuje umowę dzierżawy
©gpmax/fotolia

Jak napisać umowę dzierżawy? Wzór umowy

mężczyzna podpisuje umowę dzierżawy
©gpmax/fotolia

Umowa dzierżawcy polega na odpłatnym udostępnieniu rzeczy lub prawa do używania i pobierania pożytków. W umowie należy wskazać strony umowy, wysokość czynszu i postanowienia dotyczące sposobu korzystania z rzeczy.

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. Stosuje się do niej odpowiednio przepisy o najmie. Polega na udostępnieniu innej osobie – dzierżawcy – rzeczy lub prawa przez wydzierżawiającego. Dotyczy tylko rzeczy, które przynoszą pożytki – może to być np. grunt rolny. Istota dzierżawy polega na udostępnieniu za zapłatą czynszu rzeczy do używania, ale i pobierania pożytków, jakie ta rzecz przynosi. To znaczy, że np. przy dzierżawie gruntu, dzierżawca ma prawo zbierać z niego plony. Przy dzierżawie maszyny może używać jej w działalności gospodarczej.

Umowa dzierżawy: jak napisać?

1. Należy zaznaczyć tytuł: „Umowa dzierżawy”.

2. Wskazać datę zawarcia umowy.

3. Następnie należy oznaczyć strony umowy poprzez podanie ich imion, nazwisk, adresów, numerów i serii dowodów osobistych, zaznaczając, która strona jest wydzierżawiającym, a która dzierżawcą.

4. Następnie, w pierwszym postanowieniu umowy, należy wskazać, co jest przedmiotem dzierżawy. Jeśli jest to nieruchomość, należy wskazać numer księgi wieczystej, numer działki, powierzchnię itp.

5. Należy wskazać sposób korzystania z rzeczy i cel dzierżawy. Można też wskazać dodatkowe obowiązki dzierżawcy, np. do zwrócenia rzeczy w stanie niepogorszonym, dokonywania koniecznych napraw czy zakaz dzierżawy osobom trzecim.

6. W umowie powinny znaleźć się oświadczenia stron, iż jedna z nich jest właścicielem dzierżawionego przedmiotu, druga natomiast zna stan techniczny.

7. Należy oznaczyć czas dzierżawy. Może być to czas nieoznaczony. Jeśli czas umowy jest oznaczony – wówczas nie ma możliwości wcześniejszego jej rozwiązania, chyba, że dzierżawca zalega z czynszem.

8. Ważnym elementem jest wskazanie czynszu dzierżawy – jego wysokości, terminu płatności, ew. konta bankowego, na który czynsz ma być wpłacany, i ew. odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu.

9. Należy również zastrzec, że to dzierżawca będzie zobowiązany do opłacania podatków, rachunków, ubezpieczenia i innych obciążeń związanych z przedmiotem dzierżawy.

10. Warto wskazać ewentualne okresy wypowiedzenia umowy.

11. Na umowie powinny znaleźć się własnoręczne podpisy obu stron umowy. Każda ze stron powinna otrzymać jeden egzemplarz umowy.

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Syn Małgorzaty Rozenek jest najpopularniejszym dzieckiem na Instagramie!

zobacz 02:22