Party Stories
Doda z mężem Emilem Stępniem
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
dwie kobiety na kolejce górskiej
Pixabay/ SentientObserver / CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia

Zasady przyznawania emerytury pomostowej

Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywały prace o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa od najniższej emerytury.

Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywały prace o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa od najniższej emerytury.

Prace w szczególnych warunkach

Pracownicy, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach to osoby, które w pełnym wymiarze czasu pracy są zatrudnione: pod ziemią, pod wodą i na wodzie, przy ciężkich pracach fizycznych związanych z dużym obciążeniem statycznym (np. prace rybaków morskich, prace ciężkie w kanałach ściekowych, pace na statkach powietrznych itp.), prace w warunkach zimnego i mokrego mikroklimatu, prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Osoby, które wykonują prace w szczególnych warunkach to także tancerze zawodowi ubezpieczeni z tytułu działalności artystycznej.

Prace o szczególnym charakterze

Pracownicy, którzy wykonują prace o szczególnym charakterze to osoby, które wykonują prace wymagające szczególnej odpowiedzialności i sprawności psychofizycznej, np. maszyniści pojazdów trakcyjnych, operatorzy żurawi wieżowych, ratownicy medyczni itp.

Ogólne zasady przyznania emerytury pomostowej

Z emerytury pomostowej może skorzystać pracownik, który urodził się po 31.12.1948, ukończył 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. Ubiegający się o emeryturę pomostową musi też udowodnić, że co najmniej przez piętnaście lat pracował w szczególnych warunkach lub przy pracach o szczególnym charakterze. Niezbędnym kryterium jest także posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego, który wynosi 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn.

Wysokość emerytury pomostowej

Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa od kwoty najniższej emerytury. Emerytura pomostowa obliczana jest przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat (od 01.03.2015 średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat wynosi 261,4 miesiąca).

Na podstawę emerytury pomostowej składa się:

  •  kwota składek na ubezpieczenie emerytalne. Składki te są zaewidencjonowane na koncie osoby ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do końca miesiąca, który poprzedza miesiąc stanowiący rozpoczęcie wypłaty emerytury;
  •  kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
blondynka uśmiecha się
©Alliance/fotolia
Styl życia
Obowiązki pracownika i pracodawcy związane z przejściem na emeryturę
Podstawowym obowiązkiem pracownika, który chce przejść na emeryturę, jest złożenie wniosku do ZUS. Powinien on dołączyć do niego dokumentację, na podstawie której ZUS ustali, czy dana osoba ma prawo do emerytury, oraz w jakiej wysokości świadczenie to jej przysługuje. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi te dokumenty.

Podstawowym obowiązkiem pracownika, który chce przejść na emeryturę, jest złożenie wniosku do ZUS. Powinien on dołączyć do niego dokumentację, na podstawie której ZUS ustali, czy dana osoba ma prawo do emerytury, oraz w jakiej wysokości świadczenie to jej przysługuje. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi te dokumenty. Przejście na emeryturę: wniosek pracownika Pracownik , który uzyskał prawo do emerytury i chce w związku z tym zwolnić się z pracy, jest zobowiązany powiadomić o tym pracodawcę . Musi zgromadzić odpowiednią dokumentację, na podstawie której ZUS ustali, czy i w jakiej wysokości należy mu się emerytura. W zgromadzeniu tej dokumentacji pracodawca zobowiązany jest mu pomóc .   Decyzję o przyznaniu emerytury wydaje ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby przechodzącej na emeryturę. Postępowanie o przyznanie emerytury rozpoczyna się po złożeniu wniosku przez tę osobę. Obowiązek złożenia wniosku dotyczy urodzonych po 31 grudnia 1948 r., natomiast osoby urodzone przed tą datą mogą to zrobić za pośrednictwem pracodawcy .   Wniosek do ZUS składa się bezpośrednio w oddziale ZUS - na piśmie, ustnie do protokołu lub pocztą. Można go złożyć także w polskim urzędzie konsularnym lub w innej polskiej placówce dyplomatycznej.   Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, numer PESEL, a w razie jego braku - serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, podpis wnioskodawcy, jego pełnomocnika lub innej osoby upoważnionej do jej reprezentacji . Jeżeli emerytura ma być wpłacana na rachunek bankowy, należy podać również nazwę i adres banku oraz numer rachunku. Obowiązki pracodawcy wobec przechodzącego na emeryturę Pracodawca, jako płatnik składek, ma określone obowiązki zarówno wobec osób przechodzących na emeryturę w powszechnym...

kobieta ocenia warunki pracy
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Co to są szkodliwe warunki pracy?
Szkodliwe warunki pracy to nie to samo, co praca w szczególnych warunkach. Praca w takich warunkach nie jest więc podstawą żądania wcześniejszej emerytury. Wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami, może także przysługiwać za nią dodatek do wynagrodzenia.

Szkodliwe warunki pracy to nie to samo, co praca w szczególnych warunkach. Praca w takich warunkach nie jest więc podstawą żądania wcześniejszej emerytury. Wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami, może także przysługiwać za nią dodatek do wynagrodzenia. Szkodliwe warunki pracy: co to oznacza? Praca w szkodliwych warunkach to praca na stanowiskach, gdzie przekroczone są dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia. Mogą to być: czynniki fizyczne – np. hałas, drgania, pole elektromagnetyczne, czynniki chemiczne – np. rakotwórcze czy drażniące, czynniki biologiczne – np. wirusy czy grzyby. Praca wykonywana jest w szkodliwych warunkach, jeśli występują one stale, zgodnie z charakterem danej pracy, a nie tylko jednorazowo czy sporadycznie. Określaniem tych wskaźników zajmuje się specjalna komisja, powołana na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.   Nie ma jednak w przepisach prawnych definicji wskazujących, czym konkretnie są czynniki szkodliwe. Przyjmuje się, że to czynniki, które mogą powodować uszczerbek na zdrowiu lub zagrożenie życia. Z racji braku definicji, dla zatrudnienia na określonym stanowisku warunki te określane są w odrębnych przepisach lub przepisach BHP. Mogą więc być niższe niż te wskazane we wspomnianym rozporządzeniu . Praca w szkodliwych warunkach to praca na stanowiskach, gdzie przekroczone są normy, określone przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (jego tekst dostępny tutaj). Normy te określone są jako: Dopuszczalne dla dziennego i tygodniowego czasu pracy (NDS); Stężenie chwilowe – może trwać do 15 minut i nie więcej niż 2 razy w czasie zmiany (NDSCh) – wówczas nie powinno powodować szkód dla zdrowia; Stężenia, które nie...

kobieta uśmiecha się przed komputerem
©goodluz/Fotolia
Styl życia
Odpis na ZFŚS – zasady naliczania
Odpis na ZFŚS wynosi określony procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jednego pracownika. Odpisu dokonuje się proporcjonalnie do liczby pracowników, według prognoz zatrudnienia w danym roku. Można go dokonać jednorazowo lub w ratach, jednak z zachowaniem dwóch podstawowych terminów – 31 maja i 30 września.

Odpis na ZFŚS wynosi określony procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jednego pracownika. Odpisu dokonuje się proporcjonalnie do liczby pracowników, według prognoz zatrudnienia w danym roku. Można go dokonać jednorazowo lub w ratach, jednak z zachowaniem dwóch podstawowych terminów – 31 maja i 30 września. ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZFŚS obowiązkowo tworzą pracodawcy , którzy zatrudniają więcej niż 20 osób – w przeliczeniu na pełne etaty. Mniejsi pracodawcy mogą tworzyć fundusz dobrowolnie, chyba, że w grę wchodzi pracodawca będący jednostką samorządową lub samorządowym zakładem budżetowym – tacy pracodawcy mają obowiązek tworzenia funduszu w każdym wypadku .   Środki z funduszu wykorzystywane są na zaspokajanie socjalnych potrzeb pracowników. Ze środków funduszu tworzone są żłobki i przedszkola przyzakładowe, finansowane są usługi rekreacyjne, sportowe, kulturalne dla pracowników.   Fundusz wiąże się z obowiązkiem naliczania i odprowadzania odpisu. Pracodawca jest również zobowiązany rozsądnie gospodarować tymi środkami. ZFŚS: wysokość odpisu Wysokość odpisu na ZFŚS może być dowolnie kształtowana przez pracodawców, którzy nie są jednostkami samorządowymi ani samorządowymi zakładami budżetowymi. Pracodawców należących do sfery budżetowej obowiązują następujące zasady: wysokość corocznego odpisu podstawowego wynosi, na jednego pracownika, 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu tego roku – w zależności od tego, która kwota jest wyższa; wysokość odpisu podstawowego na pracownika pracującego w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wynosi 50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia; w przypadku pracowników młodocianych jest to odpowiednio 5, 6, i 7%, w zależności od...

Nasze akcje
Jenny Fairy Midday Coctail
Newsy

Ten stylowy dodatek przeniesie cię w świat wakacji i słodkiego lenistwa!

Partner
piekna-kobieta-bella
Fleszstyle

Jak się czuć pewnie i wygodnie przez cały dzień? Stawiaj na jakość

Partner
huawei-6-band-opaska
Fleszstyle

Asystent i trener personalny w jednym?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

Czy zdrowe i wygodne dziecięce buty nie mogą być modne?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

O tych butach marzy twoje dziecko!

Partner
catering-tajm
Fleszstyle

Pyszne, zdrowe i niebanalne dania z dostawą pod twoje drzwi?

Partner