Nowe świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych będzie wypłacane już od października 2019 roku. Obejmie ono każdą dorosłą osobę niepełnosprawną, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, a jej dochód nie przekracza 1100 brutto miesięcznie. Najprawdopodobniej będzie ono przysługiwać również emerytom i rencistom. Kto i kiedy otrzyma świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych?

Reklama

500 plus dla niepełnosprawnych - najważniejsze zasady

Świadczenie uzupełniające dla osób 500 plus:

 • nie będzie w żaden sposób opodatkowane,
 • nie będzie od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • nie będzie podlegało egzekucji,
 • kwota ta nie będzie uwzględniana w dochodzie świadczeniobiorcy i jego rodziny przy ustalaniu prawa do wybranych świadczeń.

Kto otrzyma 500 plus dla niepełnosprawnych?

Świadczenie będzie przysługiwało osobom niepełnosprawnym, które spełniają następujące kryteria:

 • mają ukończone 18 lat,
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji i mają odpowiednie oświadczenie,
 • otrzymują świadczenia w wysokości nieprzekraczającej najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Świadczenie nie przysługuje osobie, której dochody przekraczają 1100 zł miesięcznie. A także osobom tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę więzienia.

500 plus dla niepełnosprawnych - od kiedy?

Osoby, do których skierowany jest program, będą mogły starać się o świadczenie już od 1 października 2019 roku. Oznacza to, że pierwsze świadczenia zostaną najprawdopodobniej wypłacone jeszcze w tym roku.

Zobacz także

Kryterium dochodowe - 500+ dla niepełnosprawnych?

Świadczenie dostaną osoby, które nie otrzymują zapomogi od państwa lub ich świadczenia ze względu na całkowitą niezdolność do pracy nie przekraczają 1100 zł brutto.

Do dochodu nie wlicza się m.in:

 • alimentów na dziecko,
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • zapomóg i dodatków z tytułu narodzin dziecka,
 • dodatku mieszkaniowego i energetycznego,
 • świadczenia wychowawczego,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • emerytury,
 • rent z tytułu niezdolności do pracy,
 • rent rodzinnych.

Świadczenie 500 plus - gdzie i kiedy złożyć wniosek?

- Wypłata świadczenia będzie następowała na wniosek. Wniosek trzeba złożyć w organie, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności - dodała Bożena Borys-Szopa. - Osoby będą miały pół roku na złożenie wniosku.

Dodatkowo razem z wnioskiem trzeba będzie złożyć orzeczenie o niepełnosprawności i braku zdolności do samodzielnej egzystencji. A w przypadku pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z zagranicznych instytucji także dokument potwierdzający prawo do świadczeń i ich wysokości, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama