Newsy

Regulamin plebiscytu "Rok z Party"

Regulamin plebiscytu "Rok z Party"

REGULAMIN PLEBISCYTU "Rok z Party"

 

Nagrody "Power of Nature" rozdane! Zobaczcie naszą relację z tego wydarzenia

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Organizatorem plebiscytu pod nazwą „Rok z Party” (dalej zwanego „Plebiscytem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.    Plebiscyt jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.    Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej edipresse.pl .

1.4.    Uczestnikiem Plebiscytu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.    W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Plebiscytu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.7.    Realizatorem technologicznym i telekomunikacyjnym (SMS) Plebiscytu jest Mobile Formats sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, przy ul. Wróbla 24/1 (dalej zwana „Realizatorem”).

1.8.    Plebiscyt realizowany jest na terytorium Polski, co oznacza, że uczestnik musi być użytkownikiem telefonu komórkowego, posiadającym kartę aktywacyjną zakupioną u polskiego operatora, a SMS, będący zgłoszeniem w Plebiscycie, musi zostać wysłany z terytorium Polski.

1.9.    Uczestnik Plebiscytu musi posiadać odpowiedni tytuł prawny do telefonu komórkowego, uprawniający go do korzystania z telefonu.

1.10.    Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

 

2        ZAŁOŻENIA PLEBISCYTU

2.1.    Plebiscyt będzie przeprowadzony na łamach czasopisma „ Party” oraz serwisu party.pl .

2.2.    Plebiscyt będzie trwał w dniach od 2 lipca do 9 września 2018 do godziny 23:59

2.3  Wyłonienie laureatów następuję poprzez zliczenie głosów  oddanych drogą SMSową oraz poprzez głosowanie internetowe

 

2.3     Rozwiązanie Plebiscytu zostanie ogłoszone na łamach serwisu party.pl w terminie nie później niż do dnia 12 października 2018r.

 

3.    ZASADY PROWADZENIA PLEBISCYTU

3.1.    Organizator w ogłoszeniu o Plebiscycie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, poda informacje o zasadach Plebiscytu, opłatach za SMS oraz ramach czasowych Plebiscytu, jak również wskaże link do strony internetowej Organizatora, na której znajduje się Regulamin.

3.2.    Uczestnicy Plebiscytu są identyfikowani przez Organizatora i Realizatora na podstawie numeru telefonu komórkowego, z którego wysyłają SMS-y w Plebiscycie.

3.3.    Plebiscyt polega na głosowaniu przez czytelników czasopisma „Party”, za pośrednictwem SMS-ów  oraz poprzez głosowanie internetowe w serwisie party.pl . Poprzez oddawanie głosów uczestnicy wskazują swoje preferencje.

3.4.    Oddawanie głosów w Plebiscycie następuję poprzez przesłanie wiadomości SMS, o treści podanej w ogłoszeniu o Plebiscycie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w wyżej wymienionym ogłoszeniu, poprzez oddanie głosu na stronie party.pl oraz w na fan page serwisu party.pl

3.5.    Jedna osoba może wziąć udział w Plebiscycie, tj. oddać głos za pośrednictwem SMS-ów i uzasadnić swój wybór, dowolną ilość razy, i to niezależnie od ilości numerów telefonów komórkowych, do których korzystania jest uprawniona i, z których korzystała wysyłając SMS-y w Plebiscycie.

 

4.    DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu przez Organizatora są zawarte w „Polityce Prywatności Grupy Edipresse” znajdującej się pod adresem: https://edipresse.pl/polityka-prywatnosci/

 

5.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Plebiscytu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Realizatora: bok@burdamedia.pl, lub w formie pisemnej na adres Realizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Plebiscyt …”.

5.2.    Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3.    Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.5.    Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Realizatora.

5.6.    Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Newsy
Regulamin konkursu - Wygraj modną torebkę z kolekcji Wittchen Young

REGULAMIN KONKURSU " Wygraj modną torebkę z kolekcji Wittchen Young "     1. POSTANOWIENIA OGÓLNE   1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wygraj modną torebkę z kolekcji Wittchen Young" (dalej zwanego "Konkursem") jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana "Organizatorem").   1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa   1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Fleszstyle.pl.   1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.   1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.   1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:   1) 3 torebki Wittchen Young o łącznej wartości 477 złotych   1.7. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej "Komisją"), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.   2. ZAŁOŻENIA KONKURSU...

Newsy
Regulamin konkursu Timotei

Regulamin konkursu pod nazwą 
„Wygraj 1 z 10 zestawów kosmetyków Timotei" 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj 1 z 10 zestawów kosmetyków Timotei” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”). 1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też na stronie internetowej @http_base@uroda/artykul,5016.html 1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników. 1.6. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to 10 zestawów kosmetyków w eleganckiej torbie (każdy zestaw zawiera 5 lakierów do włosów, 2 mgiełki do włosów i suchy szampon)  ZAŁOŻENIA KONKURSU 2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej @http_base@uroda/artykul,5016.html i przeprowadzony na stronie XXXXX(forum,fotona)XXXXX. 2.2. Konkurs będzie trwał w dniach 15.10.2013 - 28.10.2013 i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej @http_base@uroda/artykul,5016.html 2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej @http_base@uroda/artykul,5016.html w terminie nie później niż 7 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU: Konkurs polegać będzie na opisaniu ciekawej historii związanej ze stylizacją włosów Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie redakcji ...

Konkurs urodzinowy Party.pl, wygraj perfumy Desigual Fresh World
Newsy
Ostatni dzień konkursu urodzinowego Party.pl! Aż 10 osób wygrywa perfumy Desigual Fresh World
Ostatni dzień konkursu urodzinowego Party.pl! Aż 10 osób wygrywa perfumy Desigual Fresh World

Konkurs! Do wygrania 10 flakonów perfum Desigual Fresh World z okazji 3. urodzin Party.pl ❗😍   Jak wygrać? Napisz w komentarzu pod postem >>> TUTAJ WEŹ UDZIAŁ <<< : Jaką piosenkę dedykujesz nam z okazji urodzin i dlaczego?   Autorów najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy perfumami   Na odpowiedzi czekamy do 14 października br.     REGULAMIN KONKURSU „urodziny party.pl”  KONKURS >>>>> TUTAJ WEŹ UDZIAŁ <<<<   POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „urodziny party.pl” (dalej zwanego „Konkursem”) i przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”). 1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz pod adresem >>> TUTAJ <<< 1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 1.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: zwana „uczestnikiem”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu. 1.6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie Facebook. 1.7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani...

Nasze akcje
Dua Lipa, Rihanna, Alessandra Ambrosio
Newsy
Te gwiazdy wiedzą jak stworzyć niezapomniane stylizacje!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy
Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!
Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy
Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!
Partner
Eva Longoria
Styl życia
Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!
Partner
Newsy
Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil
Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy
Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju
Partner
Newsy
Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik