REGULAMIN PLEBISCYTU "Rok z Party"

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Organizatorem plebiscytu pod nazwą „Rok z Party” (dalej zwanego „Plebiscytem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.    Plebiscyt jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.    Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej edipresse.pl .

1.4.    Uczestnikiem Plebiscytu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.    W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Plebiscytu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.7.    Realizatorem technologicznym i telekomunikacyjnym (SMS) Plebiscytu jest Mobile Formats sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, przy ul. Wróbla 24/1 (dalej zwana „Realizatorem”).

1.8.    Plebiscyt realizowany jest na terytorium Polski, co oznacza, że uczestnik musi być użytkownikiem telefonu komórkowego, posiadającym kartę aktywacyjną zakupioną u polskiego operatora, a SMS, będący zgłoszeniem w Plebiscycie, musi zostać wysłany z terytorium Polski.

1.9.    Uczestnik Plebiscytu musi posiadać odpowiedni tytuł prawny do telefonu komórkowego, uprawniający go do korzystania z telefonu.

1.10.    Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

 

2        ZAŁOŻENIA PLEBISCYTU

2.1.    Plebiscyt będzie przeprowadzony na łamach czasopisma „ Party” oraz serwisu party.pl .

2.2.    Plebiscyt będzie trwał w dniach od 2 lipca do 9 września 2018 do godziny 23:59

2.3  Wyłonienie laureatów następuję poprzez zliczenie głosów  oddanych drogą SMSową oraz poprzez głosowanie internetowe

 

2.3     Rozwiązanie Plebiscytu zostanie ogłoszone na łamach serwisu party.pl w terminie nie później niż do dnia 12 października 2018r.

 

3.    ZASADY PROWADZENIA PLEBISCYTU

3.1.    Organizator w ogłoszeniu o Plebiscycie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, poda informacje o zasadach Plebiscytu, opłatach za SMS oraz ramach czasowych Plebiscytu, jak również wskaże link do strony internetowej Organizatora, na której znajduje się Regulamin.

3.2.    Uczestnicy Plebiscytu są identyfikowani przez Organizatora i Realizatora na podstawie numeru telefonu komórkowego, z którego wysyłają SMS-y w Plebiscycie.

3.3.    Plebiscyt polega na głosowaniu przez czytelników czasopisma „Party”, za pośrednictwem SMS-ów  oraz poprzez głosowanie internetowe w serwisie party.pl . Poprzez oddawanie głosów uczestnicy wskazują swoje preferencje.

3.4.    Oddawanie głosów w Plebiscycie następuję poprzez przesłanie wiadomości SMS, o treści podanej w ogłoszeniu o Plebiscycie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w wyżej wymienionym ogłoszeniu, poprzez oddanie głosu na stronie party.pl oraz w na fan page serwisu party.pl

3.5.    Jedna osoba może wziąć udział w Plebiscycie, tj. oddać głos za pośrednictwem SMS-ów i uzasadnić swój wybór, dowolną ilość razy, i to niezależnie od ilości numerów telefonów komórkowych, do których korzystania jest uprawniona i, z których korzystała wysyłając SMS-y w Plebiscycie.

 

4.    DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu przez Organizatora są zawarte w „Polityce Prywatności Grupy Edipresse” znajdującej się pod adresem: https://edipresse.pl/polityka-prywatnosci/

 

5.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Plebiscytu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Realizatora: bok@edipresse.pl, lub w formie pisemnej na adres Realizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Plebiscyt …”.

5.2.    Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3.    Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.5.    Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Realizatora.

5.6.    Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Więcej na temat Plebiscyt Party