Party Stories
beata-kozidrak
„Hotel Paradise” Ata Postek rozstała się z partnerem, ale już ma nowego! Zdradziła, jak się poznali
Michał Kostrzewski i pozostali jurorzy You Can Dance
Justyna Steczkowska z fanami
Ida Nowakowska prowadzącą "You Can Dance"
Doda
Sanah
Paulina Sykut-Jeżyna w Sopocie
Doda z mężem Emilem Stępniem
Newsy

Regulamin konkursu Timotei

Regulamin konkursu pod nazwą 
„Wygraj 1 z 10 zestawów kosmetyków Timotei" 


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj 1 z 10 zestawów kosmetyków Timotei” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też na stronie internetowej https://party.pl/uroda/artykul,5016.html
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to 10 zestawów kosmetyków w eleganckiej torbie (każdy zestaw zawiera 5 lakierów do włosów, 2 mgiełki do włosów i suchy szampon)

 ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej https://party.pl/uroda/artykul,5016.html i przeprowadzony na stronie XXXXX(forum,fotona)XXXXX.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach 15.10.2013 - 28.10.2013 i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej https://party.pl/uroda/artykul,5016.html
2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej https://party.pl/uroda/artykul,5016.html w terminie nie później niż 7 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

Konkurs polegać będzie na opisaniu ciekawej historii związanej ze stylizacją włosów
Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie redakcji  portalu Polki.pl
Laureatami Konkursu w liczbie 10 zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe określone w punkcie 3.1. zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa.
Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3. w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 2.3 powyżej.
Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej wiadomością na ja.w.polki w terminie najpóźniej do dnia wskazanym w pkt 2.3 powyżej. Za powiadomienie uznaje się dostarczenie przez system wiadomości na skrzynkę laureata, a nie jej odczytanie przez laureata.
Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 30 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki
W przypadku nie dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wygranej, prawo do nagrody wygasa.
Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie poprzez wiadomość na ja.w.polki.
Reklamacje dotyczące Konkursu, po jego zakończeniu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na stronie internetowej podanej w punkcie 2.1) na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – nazwa konkursu podana w punkcie 1.1 Reklamacje należy wysłać listem poleconym.  Decyduje data stempla pocztowego.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Newsy
Regulamin konkursu - Wygraj modną torebkę z kolekcji Wittchen Young

REGULAMIN KONKURSU " Wygraj modną torebkę z kolekcji Wittchen Young "     1. POSTANOWIENIA OGÓLNE   1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wygraj modną torebkę z kolekcji Wittchen Young" (dalej zwanego "Konkursem") jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana "Organizatorem").   1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa   1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Fleszstyle.pl.   1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.   1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.   1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:   1) 3 torebki Wittchen Young o łącznej wartości 477 złotych   1.7. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej "Komisją"), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.   2. ZAŁOŻENIA KONKURSU...

Newsy
Regulamin konkursu: Eisenberg

Regulamin konkursu: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1.Organizatorem Konkursu jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”). 1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.fleszstyle.pl. 1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 1.5. Użytkownik ma prawo przesłać tylko jedną wypowiedź konkursową. 1.6. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej   2. ZAŁOŻENIA KONKURSU 2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej www.fleszstyle.pl 2.2. Konkurs będzie trwał w dniach 26.04.2013 - 09.05.2013 2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie www.fleszstyle.pl oraz na fanpage'u serwisu www.fleszstyle.pl na Facebooku (www.facebook.com/fleszgwiazdyistyl) w dn. 10.05.2013   3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU: 3.1. Laureatami Konkursu w liczbie 3 zostanie osoba której zgłoszenie konkursowe zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. 3.2. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu. 3.3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych...

Newsy
Regulamin konkursu - Gatta & bizuu

Regulamin konkursu: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1.Organizatorem Konkursu jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”). 1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.fleszstyle.pl. 1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 1.5. Użytkownik ma prawo przesłać tylko jedną wypowiedź konkursową. 1.6. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej   2. ZAŁOŻENIA KONKURSU 2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej www.fleszstyle.pl 2.2. Konkurs będzie trwał w dniach 3.04.2013 - 16.04.2013 2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie www.fleszstyle.pl oraz na fanpage'u serwisu www.fleszstyle.pl na Facebooku (www.facebook.com/fleszgwiazdyistyl) w dn. 17.04.2013   3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU: 3.1. Laureatami Konkursu w liczbie 5 zostanie osoba której zgłoszenie konkursowe zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. 3.2. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu. 3.3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych...

Nasze akcje
Delia My Cream
Styl życia

Krem idealnie dopasowany? Zrób go sama, z Delią to łatwe!

Partner
Macchia marki Tubądzin - wystrój we włoskim stylu
Styl życia

Mieszkanie inspirowane słoneczną Italią. Styl, który pokochały gwiazdy!

Partner
lenor-fresh-air-efect
Fleszstyle

Jak urządzić wnętrze, by zawsze zachwycało świeżością?

Partner
dax-cashmere-podklad-moon-blink
Fleszstyle

Klaudia El Dursi i Marcelina Zawadzka pokochały ten drogeryjny podkład i bazy pod makijaż!

Partner
Motorola moto g100
Styl życia

Uwielbiasz spędzać czas z przyjaciółmi? Wiemy, co zrobić, żeby te spotkania dawały ci jeszcze więcej radości!

Partner