Trzech mężczyzn przy stole
Image by LifetimeStock.com

Neurolingwistyka bada związki języka z funkcjonowaniem mózgu

Trzech mężczyzn przy stole
Image by LifetimeStock.com

Neurolingwistyka jest nauką, której przedmiotem jest badanie związków pomiędzy funkcjonowaniem mózgu a procesami: tworzenia języka, rozumienia go oraz przyswajania jego reguł. Mylona bywa z neurolingwistycznym programowaniem, nie ma jednak z nim nic wspólnego.

Historia neurolingwistyki

Neurolingwistyka sięga swoimi korzeniami XIX w., kiedy to prowadzono pierwsze naukowe badania nad afazją, czyli deficytem mowy powstałym wskutek uszkodzeń pewnych ośrodków w mózgu. Obserwowano wówczas ludzi, którzy dotychczas nie mieli problemów z wysławianiem się i rozumieniem mowy, a po wypadkach przestawali rozumieć ojczysty język lub odpowiadali w sposób niezrozumiały na zadawane im pytania. Badania te pokazały, że określone fragmenty kory mózgowej odpowiedzialne są za rozumienie lub ekspresję mowy. Odkryto, że za rozumienie sensu słów odpowiada znajdujący się w górnym płacie skroniowym ośrodek Wernickego, a za umiejętność zrozumiałego wyrażania się – ośrodek Broki umiejscowiony w zakręcie czołowym dolnym.

Rozwój technologii a rozwój neurolingwistyki

Rozwój technologii pozwalających na coraz dokładniejsze obrazowanie mózgu umożliwił prowadzenie bardziej zaawansowanych badań nad powiązaniem aktywności poszczególnych ośrodków mózgowych i językiem. Dzięki nim możliwe stało się też prowadzenie badań na osobach, których mózg funkcjonuje prawidłowo, nie uległ uszkodzeniu ani żadnemu innemu patologicznemu procesowi.

 

Do technik, przy pomocy których badane są przez psycholingwistów czynności mózgu, należą:

  • pozytonowa tomografia emisyjna,
  • funkcjonalny rezonans magnetyczny,
  • encefalografia,
  • magnetoencefalografia.

Urządzenia te pozwalają na rejestrowanie zmian w czynności mózgu podczas wykonywania przez osoby badane zadań związanych np. z przyswajaniem mowy, tworzeniem nowych słów oraz wyrażaniem myśli za pomocą języka.

Neurolingwistyka a neurolingwistyczne programowanie

Neurolingwistyka ze względu na podobieństwo nazw bywa mylona z neurolingwistycznym programowaniem (NLP). Podstawowa różnica pomiędzy nimi polega na tym, że neurolingwistyka jest nauką, w rozwiązywaniu problemów posługuje się metodami naukowymi. Badania prowadzone w zakresie neurolingwistyki są powtarzalne i możliwe do zweryfikowania, a stawiane hipotezy wynikają z aktualnego stanu badań. W neurolingwistycznym programowaniu nie stosuje się metod naukowych, jest ono ponadto ukierunkowane na rozwiązywaniu innego rodzaju problemów, związanych raczej z komunikacją interpersonalną i jej skutecznością niż z rzeczywistymi neurologicznymi przyczynami braków w tych aspektach.

Przeładuj

Z kim Sylwia i Mikołaj utrzymują kontakt po "Love Island"?

zobacz 00:58