kobieta i mężczyzna przy komputerze
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Zasady BHP pracy przy komputerze

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, zgodnie z Kodeksem pracy, zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne szkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP. Podstawą prawną precyzującą warunki pracy przy komputerze jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, zgodnie z Kodeksem pracy, zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne szkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP. Podstawą prawną precyzującą warunki pracy przy komputerze jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Praca przed komputerem musi być systematycznie przerywana

Pracodawca zobowiązany jest powyższym Rozporządzeniem (§ 7) do tego, żeby zapewnić pracownikowi możliwości wykonywania pracy przy komputerze naprzemiennie z inną pracą, która nie będzie obciążała wzroku i będzie wymagała zmiany pozycji ciała. Tak, aby pracownik po godzinie nieprzerwanej pracy przy komputerze, mógł na jakiś czas odstąpić od tej pracy. Jeśli nie ma takiej możliwości, wówczas pracownikowi po każdej przepracowanej przy komputerze godzinie, przysługuje pięciominutowa przerwa, która wliczana jest do czasu jego pracy.

Przygotowanie stanowiska pracy

Stanowisko pracy powinno być tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz wzroku, jak i oczywiście nie może być źródłem zagrożenia dla pracownika. Poniżej kilka przykładów wymagań dotyczących stanowiska pracy:

  • Ekran monitora powinien umożliwiać jego regulację (pochylenie do przodu, obrót w obu kierunkach) oraz powinien być pokryty warstwą antyrefleksyjną lub posiadać odpowiedni filtr. Obraz powinien być stabilny, a kontrast znaków na ekranie łatwy do regulowania.
  • Stół powinien zapewniać pracownikowi odpowiednią przestrzeń, aby ten mógł umieścić nogi pod blatem stołu. Wielkość (szerokość i głębokość) stołu powinna zapewnić wystarczającą powierzchnię do wykonywania pracy. Dobrze, aby blat stołu był matowy i w jasnym kolorze.
  • Krzesło ma zapewniać możliwość utrzymania wygodnej postawy ciała i swobody ruchów. Powinno mieć regulowaną wysokość siedziska i oparcia oraz możliwość obrotu. Jeśli wysokość krzesła nie pozwala na swobodne ułożeniu stóp na podłodze, wówczas stanowisko należy wyposażyć w podnóżek.

Pracownik ma prawo do okularów korygujących

W sytuacji, gdy podczas badań okulistycznych, lekarz zaleci pracownikowi korzystanie z okularów korygujących do pracy przy komputerze i potwierdzone to będzie zaświadczeniem lekarza medycyny pracy, pracodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z zakupem okularów. Wewnętrzne przepisy firmy regulują wysokość kwoty refinansowania takiego zakupu, ale musi to być kwota umożliwiająca zakup zgodny ze wskazaniami lekarza.

 

Powyższe przepisy mają na celu zapewnienie pracownikowi możliwie najbezpieczniejsze i najmniej szkodliwe środowisko pracy.


kobieta nad stertą papierów
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kto i kiedy może odmówić pracy w godzinach nocnych?
Kobiety w ciąży, młodociani, osoby niepełnosprawne i rodzice dzieci do lat 4 – to grupy, które mają szczególne uprawnienia dotyczące pracy w godzinach nocnych.

Kobiety w ciąży, młodociani, osoby niepełnosprawne i rodzice dzieci do lat 4 – to grupy, które mają szczególne uprawnienia dotyczące pracy w godzinach nocnych.   Pracownik ma obowiązek wykonywać swoją pracę w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Jednak są pewne grupy, które są przepisami prawa chronione i albo w ogóle nie mogą być zatrudniane w nocy, albo mogą, ale nie muszą zgodzić się na pracę w tym czasie. Praca w godzinach nocnych, czyli kiedy? Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) praca w porze nocnej dotyczy godzin pomiędzy 21.00 a 7:00. Za osobę pracującą w porze nocnej Kodeks pracy uznaje pracownika, który przynajmniej trzy godziny swojej pracy wykonuje pomiędzy godziną 21:00 a 7:00 lub którego czas pracy co najmniej w ¼ przypada na porę nocną (art. 1517 § 1-2). Pracownicy pod szczególną ochroną Kobiety w ciąży. Zgodnie z artykułem 1781 Kodeksu pracy w sytuacji, gdy pracownica zatrudniona w porze nocnej udokumentuje zaświadczeniem lekarskim , iż jest w ciąży, pracodawca zobowiązany jest zmienić rozkład czasu jej pracy, tak, aby mogła wykonywać swoje obowiązki poza godzinami nocnymi. Jeśli jest to niemożliwe, powinien powierzyć pracownicy wykonanie innej pracy w godzinach dziennych. A jeśli nie ma również takiej możliwości, wówczas pracodawca zobowiązany jest na czas niezbędny zwolnić pracownicę z obowiązku świadczenia pracy , przy czym zachowuje ona nadal prawo do wynagrodzenia. Co ciekawe, nawet jeśli ciężarna chce pracować w godzinach nocnych, prawo na to nie pozwala.   Osoby młodociane. Kodeksu pracy określa osoby młodociane jako te, które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat. Zgodnie z artykułem 203 Kodeksu pracy pracodawca nie może zatrudniać młodocianych w porze nocnej , przy czym pora nocna tutaj oznacza godziny od 22:00 do 6:00. Nie zależy to od decyzji pracownika – praca...

biuro dla pracowników
©LaCozza/fotolia
Styl życia
Zasady BHP w biurze
Pracodawca ma szereg obowiązków związanych z zasadami BHP w biurze, które dotyczą budynku, oświetlenia, odpowiedniego miejsca pracy. Jest zobowiązany regularnie szkolić pracowników w zakresie zasad BHP i kierować ich na regularne badania lekarskie.

Pracodawca ma szereg obowiązków związanych z zasadami BHP w biurze, które dotyczą budynku, oświetlenia, odpowiedniego miejsca pracy. Jest zobowiązany regularnie szkolić pracowników w zakresie zasad BHP i kierować ich na regularne badania lekarskie. Zasady BHP w biurze: obowiązek pracodawcy Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Warunki te nie mogą powodować zagrożenia życia i zdrowia pracowników, praca musi też być pozbawiona czynników, które w sposób negatywny wpływają na zdrowie pracowników.   Pracodawca ma obowiązek: Organizować pracę tak, by spełniała warunki BHP, a w razie naruszenia przepisów wydawać polecenie usunięcia nieprawidłowości, Podejmować środki w zakresie doskonalenia poziomu ochrony życia i zdrowia pracowników w miejscu pracy, Przestrzegać normy czterogodzinnego czasu pracy przed komputerem dla kobiet w ciąży, Oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z daną pracą, zaznajamiać pracowników z tym ryzykiem oraz ze sposobami i zasadami ochrony przed zagrożeniami, Przekazywać im informacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zachowania w czasie pożaru i ewakuacji, Zapewniać pomieszczenia odpowiednie do wykonywanej pracy i liczby pracowników, Systematycznie kierować pracowników na badania lekarskie, Refundować pracownikom szkła okulistyczne zgodnie z zaleceniami lekarza, jeśli w ramach profilaktyki zostanie wykazane, że są one konieczne do pracy przy komputerze, Zapewniać pracownikom systematyczne szkolenia w zakresie BHP (nie rzadziej niż raz na 6 lat), w czasie pracy i na swój koszt . Szkoleniom podlegają również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, praktykanci i stażyści. Zasady BHP w biurze: najważniejsze zasady Budynek pracy. Powinien być zgodny z przepisami przeciwpożarowymi, być...

Dokumenty podawane z rąk do rąk
©BillionPhotos.com/Fotolia
Styl życia
Zasady zmiany stanowiska pracy: skierowanie do innych zadań, aneks do umowy, wypowiedzenie zmieniające
Zmiana stanowiska pracy, jeśli jest to uzasadnione potrzebami zakładu pracy, jest możliwa na 3 miesiące w ciągu roku. Jeśli istnieje potrzeba stałej zmiany obowiązków pracownika, to najlepiej dojść z nim do porozumienia w tym zakresie i sporządzić aneks do umowy o pracę. Czasem jednak może być konieczne zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.

Zmiana stanowiska pracy, jeśli jest to uzasadnione potrzebami zakładu pracy, jest możliwa na 3 miesiące w ciągu roku. Jeśli istnieje potrzeba stałej zmiany obowiązków pracownika, to najlepiej dojść z nim do porozumienia w tym zakresie i sporządzić aneks do umowy o pracę. Czasem jednak może być konieczne zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Zmiana stanowiska pracy: skierowanie na inne stanowisko Kodeks pracy (jego tekst dostępny jest tutaj ) dopuszcza możliwość skierowania pracownika na inne stanowisko pracy. Możliwe jest to w razie uzasadnionych potrzeb zakładu pracy, jednak na czas nie dłuższy, niż 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego. Zmiana stanowiska pracy nie może pociągać za sobą obniżenia wynagrodzenia, a także musi być zgodna z kwalifikacjami i możliwościami pracownika. Jeśli pracodawca przekroczyłby dozwolony okres 3 miesięcy lub skierował pracownika do pracy niezgodnej z jego kwalifikacjami, to pracownik ma prawo odmówić wykonywania takiej pracy. Natomiast obniżenie wynagrodzenia pozwala pracownikowi wystąpić z roszczeniem o przyznanie należnej mu różnicy.   Zmiana stanowiska pracy na okres 3 miesięcy nie wymaga formy pisemnej, jednak dla celów dowodowych warto posiadać takie pisemne potwierdzenie zmiany stanowiska. Zmiana stanowiska pracy: wypowiedzenie zmieniające Możliwość delegowania pracownika do czynności innych niż te, które zwykle on wykonuje, zależy w dużej mierze od zapisów umowy o pracę. Mogą one być bardziej lub mniej szczegółowe. Jeśli są określone ogólnikowo, to pracodawca ma większe możliwości delegowania pracownika do innych czynności w ramach poleceń służbowych . Natomiast w sytuacji bardziej szczegółowego określenia obowiązków pracownika może okazać się konieczne zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego. Jest ono uzasadnione w razie istotnej zmiany warunków pracy, gdy brak jest...

Nasze akcje
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy
Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy
Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!
Partner
Eva Longoria
Styl życia
Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!
Partner
Newsy
Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil
Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy
Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju
Partner
Newsy
Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem
Partner
Newsy
Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Kasia Cichopek pozuje na huśtawce na swoim balkonie
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Moda uliczna z nowojorskiego tygodnia mody wiosna/lato 2021
Fleszstyle
Modne fryzury wiosna 2021. Buttercream blonde to nowy trend dla fanek jasnych fryzur. Koloryzacja pasuje do większości karnacji
Marcelina Zielnik
Paul Costelloe wiosna/lato 2021
Fleszstyle
Te trzy trendy zdominowały makijaż na wiosnę i lato 2021
Marcelina Zielnik
Modelka z koloryzacją "terracotta hair"
Fleszstyle
Modne fryzury na wiosnę 2021. Koloryzacja "terracotta hair" to hit Instagrama. To najgorętszy trend
Anna Kusiak
Leonie Hanne
Fleszstyle
Ta fryzura to najgorętszy trend wiosny i lata 2021. Instagramerki ją uwielbiają
Marcelina Zielnik
Jessica Alba i soft bob
Fleszstyle
Modne fryzury na sezon wiosna-lato 2021. Soft bob odejmie ci minimum 10 lat
Anna Kusiak