biuro dla pracowników
©LaCozza/fotolia
Styl życia

Zasady BHP w biurze

Pracodawca ma szereg obowiązków związanych z zasadami BHP w biurze, które dotyczą budynku, oświetlenia, odpowiedniego miejsca pracy. Jest zobowiązany regularnie szkolić pracowników w zakresie zasad BHP i kierować ich na regularne badania lekarskie.

Pracodawca ma szereg obowiązków związanych z zasadami BHP w biurze, które dotyczą budynku, oświetlenia, odpowiedniego miejsca pracy. Jest zobowiązany regularnie szkolić pracowników w zakresie zasad BHP i kierować ich na regularne badania lekarskie.

Zasady BHP w biurze: obowiązek pracodawcy

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Warunki te nie mogą powodować zagrożenia życia i zdrowia pracowników, praca musi też być pozbawiona czynników, które w sposób negatywny wpływają na zdrowie pracowników.

 

Pracodawca ma obowiązek:

  • Organizować pracę tak, by spełniała warunki BHP, a w razie naruszenia przepisów wydawać polecenie usunięcia nieprawidłowości,
  • Podejmować środki w zakresie doskonalenia poziomu ochrony życia i zdrowia pracowników w miejscu pracy,
  • Przestrzegać normy czterogodzinnego czasu pracy przed komputerem dla kobiet w ciąży,
  • Oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z daną pracą, zaznajamiać pracowników z tym ryzykiem oraz ze sposobami i zasadami ochrony przed zagrożeniami,
  • Przekazywać im informacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zachowania w czasie pożaru i ewakuacji,
  • Zapewniać pomieszczenia odpowiednie do wykonywanej pracy i liczby pracowników,
  • Systematycznie kierować pracowników na badania lekarskie,
  • Refundować pracownikom szkła okulistyczne zgodnie z zaleceniami lekarza, jeśli w ramach profilaktyki zostanie wykazane, że są one konieczne do pracy przy komputerze,
  • Zapewniać pracownikom systematyczne szkolenia w zakresie BHP (nie rzadziej niż raz na 6 lat), w czasie pracy i na swój koszt. Szkoleniom podlegają również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, praktykanci i stażyści.

Zasady BHP w biurze: najważniejsze zasady

Budynek pracy.

Powinien być zgodny z przepisami przeciwpożarowymi, być zaopatrzony w wodę w celach higieniczno-sanitarnych oraz przeznaczoną do spożycia. Budynek musi mieć zapewnioną odpowiednią wentylację lub klimatyzację oraz ogrzewanie, a także bezpieczną instalację elektryczną. Drzwi wejściowe i wewnętrzne muszą mieć odpowiednie rozmiary, umożliwiające swobodne poruszanie się.

 

Pomieszczenia pracy administracyjno-biurowej.

Na każdego z pracowników wykonującego pracę biurową powinno przypadać co najmniej 13 m³ objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m² wolnej przestrzeni podłogi, na której nie znajdują się żadne urządzenia i wyposażenie. Przestrzeń pracy musi być odpowiednio oświetlona – musi być zapewnione światło dzienne, chyba, że pracodawca otrzyma zgodę na stosowanie oświetlenia sztucznego. Temperatura powietrza w biurze nie może być niższa niż 18˚C.

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne i środki czystości muszą być dostosowane do liczby korzystających z nich osób, rodzaju pracy i warunków. Pomieszczenia te muszą znajdować się w tym samym budynku, lub w budynku obok, jeśli istnieje specjalne, ogrzewane przejście. Toalety powinny znajdować się na każdej kondygnacji, nie dalej niż 75 m od stanowiska pracy. Jeśli w danym biurze pracuje mniej niż 10 osób – mogą znajdować się dalej. Jedna umywalka powinna przypadać na 20 osób, jedna miska ustępowa lub pisuar na 30 mężczyzn oraz jedna miska ustępowa na 20 kobiet. Wspólny ustęp dla mężczyzn i kobiet dozwolony jest, jeśli pracę wykonuje mniej niż 10 osób.

 

Pracodawca nie jest obowiązany do tworzenia palarni, może jednak to uczynić. Miejsce to musi być odpowiednio oznaczone i służyć wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych. Pomieszczenie takie musi być zaopatrzone w odpowiednią wentylację, aby dym nie przedostawał się do innych pomieszczeń.

 

Pracodawca musi zadbać o odpowiednie usytuowanie urządzeń wywołujących drgania – kserokopiarek czy drukarek, aby nie powodowały one zakłóceń zdrowia pracowników. Musi także chronić pracowników przed pyłami, np. z akt archiwum, i substancjami chemicznymi.

 

Odpowiednie stanowisko pracy.

Pracownik nie powinien być narażony na zbytni hałas. Stanowisko musi być wygodne i bezpieczne, posiadać odpowiednie, łatwo dostępne miejsca na materiały biurowe. Stanowiska pracy muszą być wyposażone w niezbędne do pracy urządzenia, a konstrukcja biurka musi być wygodna i odpowiednia dla danego pracownika. Należy zadbać o odpowiednie parametry zarówno monitora, jak i fotela.

 

Przerwa w związku z pracą przy ekranie.

Jeśli pracownik spędza przy komputerze 6 godzin przysługuje 5 minut po każdej godzinie. Nie jest to jednak przerwa od pracy, a przerwa od używania komputera. Pracodawca może wymagać przeznaczenia tego czasu na inne zadania – np. wykonywanie służbowych telefonów.

kobieta i mężczyzna przy komputerze
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Zasady BHP pracy przy komputerze
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, zgodnie z Kodeksem pracy, zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne szkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP. Podstawą prawną precyzującą warunki pracy przy komputerze jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, zgodnie z Kodeksem pracy, zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne szkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP. Podstawą prawną precyzującą warunki pracy przy komputerze jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Praca przed komputerem musi być systematycznie przerywana Pracodawca zobowiązany jest powyższym Rozporządzeniem (§ 7) do tego, żeby zapewnić pracownikowi możliwości wykonywania pracy przy komputerze naprzemiennie z inną pracą, która nie będzie obciążała wzroku i będzie wymagała zmiany pozycji ciała. Tak, aby pracownik po godzinie nieprzerwanej pracy przy komputerze, mógł na jakiś czas odstąpić od tej pracy. Jeśli nie ma takiej możliwości, wówczas pracownikowi po każdej przepracowanej przy komputerze godzinie, przysługuje pięciominutowa przerwa, która wliczana jest do czasu jego pracy . Przygotowanie stanowiska pracy Stanowisko pracy powinno być tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz wzroku, jak i oczywiście nie może być źródłem zagrożenia dla pracownika. Poniżej kilka przykładów wymagań dotyczących stanowiska pracy: Ekran monitora powinien umożliwiać jego regulację (pochylenie do przodu, obrót w obu kierunkach) oraz powinien być pokryty warstwą antyrefleksyjną lub posiadać odpowiedni filtr. Obraz powinien być stabilny, a kontrast znaków na ekranie łatwy do regulowania. Stół powinien zapewniać pracownikowi odpowiednią przestrzeń , aby ten mógł umieścić nogi pod blatem stołu. Wielkość (szerokość i głębokość) stołu powinna zapewnić wystarczającą powierzchnię do wykonywania pracy. Dobrze, aby blat stołu był matowy i w jasnym kolorze....

Podpisywanie dokumentów
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jak zgodnie z prawem zatrudnić pracownika na umowę o pracę?
Zatrudnienie pracownika na umowę o pracę wymaga dopełnienia formalności wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jeśli więc po przeprowadzonym procesie rekrutacji udało ci się wytypować idealnego kandydata, z którym podpiszesz umowę o pracę, pamiętaj o obowiązku skierowania go na badania lekarskie, przeprowadzania szkolenia BHP, poinformowania go o warunkach zatrudnienia, założeniu jego akt osobowych i wreszcie zgłoszenia go do ZUS-u.

Zatrudnienie pracownika na umowę o pracę wymaga dopełnienia formalności wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jeśli więc po przeprowadzonym procesie rekrutacji udało ci się wytypować idealnego kandydata, z którym podpiszesz umowę o pracę, pamiętaj o obowiązku skierowania go na badania lekarskie, przeprowadzania szkolenia BHP, poinformowania go o warunkach zatrudnienia, założeniu jego akt osobowych i wreszcie zgłoszenia go do ZUS-u. Krok 1: Szkolenie BHP i instrukcja stanowiskowa Przed zawarciem umowy o pracę pracodawca musi zapewnić pracownikowi wstępne szkolenie z zakresu BHP przeprowadzone przez uprawnioną do tego osobę oraz szkolenie stanowiskowe. Szkolenia nie muszą przechodzić osoby podejmujące pracę na tym samym stanowisku, które zajmowały u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z nim kolejnej umowy o pracę, albo kiedy przerwa pomiędzy jedną umową o pracę a drugą wynosi w ich przypadku nie więcej niż 30 dni. Krok 2: Podpisanie umowy o pracę Umowę o pracę należy zawrzeć w formie pisemnej. Ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju i warunków najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy powinny zostać potwierdzone na piśmie.   W umowie o pracę powinny zostać zawarte informacje o: stronach umowy, rodzaju umowy (np. umowa o pracę na czas nieokreślony), dacie zawarcia umowy, warunkach pracy: jej rodzaju, miejscu wykonywania pracy, wymiarze czasu pracy oraz terminie rozpoczęcia pracy, płacy: wynagrodzeniu za pracę ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Krok 3: Udzielenie informacji o warunkach zatrudnienia Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie o: normie czasu pracy obowiązującej pracownika (ile godzin ma on pracować dziennie, ile tygodniowo), tym, jak często będzie on otrzymywał wynagrodzenie za pracę, liczbie przysługujących pracownikowi dni...

pracownicy na lunchu
©bokan/Fotolia
Styl życia
Kiedy i komu przysługują posiłki regeneracyjne?
Posiłki i napoje regeneracyjne przysługują pracownikom, którzy są zatrudnieni w szczególnych warunkach. Ich praca może być związana z wysiłkiem fizycznym powodującym określony wydatek energetyczny lub przebywaniem w określonych temperaturach. Zapewnienie pracownikom takich posiłków jest obowiązkiem pracodawcy.

Posiłki i napoje regeneracyjne przysługują pracownikom, którzy są zatrudnieni w szczególnych warunkach. Ich praca może być związana z wysiłkiem fizycznym powodującym określony wydatek energetyczny lub przebywaniem w określonych temperaturach. Zapewnienie pracownikom takich posiłków jest obowiązkiem pracodawcy. Posiłki regeneracyjne: obowiązek pracodawcy Pracodawcy są zobowiązani zapewniać swoim pracownikom zarówno wodę zdatną do picia, jak również, w określonych warunkach, napoje i posiłki regeneracyjne. Jest to obowiązek pracodawców i uprawnienie pracowników, które przysługuje na mocy przepisów prawa pracy. Obowiązek wydawania w szczególnych warunkach posiłków regeneracyjnych wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (zobacz rozporządzenie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600279 ).   Napoje regeneracyjne – ich rodzaj i temperatura – powinny być dostosowane do warunków, w jakich wykonywana jest praca, oraz potrzeb fizjologicznych pracowników. Więcej napojów musi pracodawca zapewnić pracownikom w okresie letnim, pracującym np. w piekarniach, kuchniach czy na budowie. Ponadto w warunkach szczególnie uciążliwych pracodawca powinien zapewnić pracownikom posiłki regeneracyjne, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Posiłki te i napoje powinny być nieodpłatne.   Posiłek regeneracyjny powinien być dostarczany w formie jednego ciepłego posiłku dziennie. J eśli brakuje możliwości organizacyjnych, posiłki te mogą być zapewnione pracownikom w punktach gastronomicznych, np. stołówkach, lub mogą być przygotowywane samodzielnie przez pracowników z dostarczonych przez pracodawcę produktów .   Posiłki powinny zawierać ok. 50–55% węglowodanów, 30–35% tłuszczów, 15%. Ich wartość kaloryczna powinna wynosić ok. 1000 kcal.  ...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner