Książki i skarbonka świnka
©gamjai/fotolia.com

Ile wynosi stypendium za osiągnięcia sportowe w szkołach, kto może się o nie ubiegać i jakie są procedury

Książki i skarbonka świnka
©gamjai/fotolia.com

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, o stypendium sportowe może ubiegać się uczeń każdego rodzaju szkoły (z wyjątkiem uczniów klas I-III podstawówek), nie wcześniej, niż po zakończeniu pierwszego semestru nauki. Oprócz osiągnięć sportowych brana jest pod uwagę także ocena z zachowania.

 

Stypendium sportowe jest przyznawane, aby docenić sportowe osiągnięcia uczniów. Za wyniki nagradzani są uczniowie każdego typu szkoły, oprócz uczniów szkół podstawowych z klas I-III i klas IV – w pierwszym okresie (semestrze) nauki. Wynagrodzenie pieniężne ma być mobilizacją do zdobywania dalszych sukcesów w różnych dyscyplinach sportowych, a także ma wpłynąć na rozpowszechnienie sportu i zdrowego trybu życia wśród uczniów.

Warunki przydzielania stypendium sportowego.

Stypendium sportowe może przydzielać szkoła, jeśli uczeń ma osiągnięcia w dziedzinie sportu przynajmniej na poziomie międzyszkolnym. Uczeń, poczynając od klasy IV szkoły podstawowej, może ubiegać się o stypendium nie wcześniej, niż po zakończeniu pierwszego semestru nauki.

Stypendium może dostać uczeń, który:

  • osiągnął sportowe sukcesy na szczeblu międzyszkolnym, powiatowym lub wojewódzkim,
  • jest wyróżniającym się zawodnikiem w dyscyplinach zbiorowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim,
  • otrzymał minimum dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznano stypendium.

Zadania komisji stypendialnej. Procedury

Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną, w skład której wchodzi: pedagog szkolny, opiekun samorządu uczniowskiego oraz nauczyciel wybrany przez radę pedagogiczną. Wychowawca klasy składa wniosek o przyznanie stypendium do komisji stypendialnej. Na podstawie opinii członków komisji, dyrektor decyduje, czy przyznać wynagrodzenie. Wniosek o przyznanie stypendium składa się 7 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki nauki na koniec semestru szkolnego.

Ile wynosi stypendium za osiągnięcia sportowe w szkole

Dyrektor w porozumieniu z komisją stypendialną i radą pedagogiczną przyznaje wynagrodzenia za osiągnięcia sportowe. Kwota z reguły wynosi od 100 do 400 złotych wypłacanych raz w semestrze. O wysokości stypendium decyduje wójt lub prezydent miasta.

Przyznanie stypendium

O przyznaniu stypendium są informowani rodzice ucznia przez pedagoga lub wychowawcę klasy. Uczeń dodatkowo otrzymuje dyplom za zasługi dla szkoły


 

Więcej na temat sport
Przeładuj

Eurowizja 2020: Kto pojedzie z Polski? Oto wszyscy kandydaci!

zobacz 00:50