Zapieczętowanie dokumentów
©Andrey Popov/Fotolia

Co to są zobowiązania krótkoterminowe?

Zapieczętowanie dokumentów
©Andrey Popov/Fotolia

Zobowiązania krótkoterminowe to takie, które należy zapłacić w ciągu najwyżej roku. Są to przede wszystkim zobowiązania handlowe, np. faktury przelewowe, zobowiązania wobec pracowników, kredyty krótkoterminowe i należności na rzecz instytucji publicznoprawnych – podatki, składki na ZUS itp.

Zobowiązania krótkoterminowe: definicja

Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania z tytułu dostaw i usług, a także całość lub część innych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Dzień bilansowy to dzień, kiedy przedsiębiorstwo sporządza sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.

Zobowiązania krótkoterminowe: katalog zobowiązań krótkoterminowych

Do zobowiązań krótkoterminowych należą:

  • przede wszystkim zobowiązania handlowe, czyli z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług – dotyczy to przede wszystkim faktur z odroczonym terminem płatności,
  • zaliczki otrzymane na poczet dostaw,
  • zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych,
  • zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracowników,
  • z tytułu kosztów ubezpieczeń majątkowych, podróży służbowych pracowników,
  • pożyczki krótkoterminowe,
  • obligacje,
  • weksle.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01