podarty kontrakt o pracę
Image by LifetimeStock.com

Zmiana warunków zatrudnienia, czyli warunków pracy lub płacy

podarty kontrakt o pracę
Image by LifetimeStock.com

Pracodawca ma prawo do modyfikacji warunków zatrudnienia pracownika, a zmiana ta dotyczyć może warunków pracy lub płacy.

 

Pracodawca może modyfikować warunki zatrudnienia pracownika. Zmianie podlegać mogą różne kwestie związane ze stosunkiem pracy, jak na przykład wynagrodzenie, zakres obowiązków czy warunki pracy.

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające dotyczy zmiany warunków pracy lub płacy i jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy. Pracownik ma do wyboru:

  • zgodzić się na nowe warunki, wówczas określona zmiana wywołana będzie po upływie okresu wypowiedzenia starej umowy;
  • odmówić i w tej sytuacji odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia;
  • nie zareagować w żaden sposób, gdyż jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki.

Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków (art. 42 § 3).

Porozumienie zmieniające

W odróżnieniu od wypowiedzenia zmieniającego (które jest jednostronnym oświadczeniem pracodawcy), porozumienie zmieniające wymaga zgody obu stron. Zmiana treści umowy o pracę na podstawie porozumienia zmieniającego może być zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść pracownika. Oczywiście pracodawca nie może na mocy takiego porozumienia pozbawić pracownika uprawnień gwarantowanych przepisami prawa.

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Bez konieczności stosowania wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę inną, niż określona jest w umowie o prace. Zmiana taka może być zastosowana na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym i muszą być zachowane zasady określone w artykule 42 Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy), czyli:

  • zmiana została podyktowana potrzebami pracodawcy,
  • powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika,
  • zmiana nie spowodowała obniżenia wynagrodzenia pracownika.

W sytuacji, w której modyfikacje proponowane przez pracodawcę są dla pracownika niekorzystne i ten nie wyrazi zgody na określone zmiany, skutkować to może rozwiązaniem umowy o pracę.  

Więcej na temat rynek pracy prawo pracy
Przeładuj

Basia Kurdej-Szatan zdradza, kiedy wróci do "M jak miłość"! "Znam już termin"

zobacz 00:51