Dokumenty podawane z rąk do rąk
©BillionPhotos.com/Fotolia

Zasady zmiany stanowiska pracy: skierowanie do innych zadań, aneks do umowy, wypowiedzenie zmieniające

Dokumenty podawane z rąk do rąk
©BillionPhotos.com/Fotolia

Zmiana stanowiska pracy, jeśli jest to uzasadnione potrzebami zakładu pracy, jest możliwa na 3 miesiące w ciągu roku. Jeśli istnieje potrzeba stałej zmiany obowiązków pracownika, to najlepiej dojść z nim do porozumienia w tym zakresie i sporządzić aneks do umowy o pracę. Czasem jednak może być konieczne zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.

Zmiana stanowiska pracy: skierowanie na inne stanowisko

Kodeks pracy (jego tekst dostępny jest tutaj) dopuszcza możliwość skierowania pracownika na inne stanowisko pracy. Możliwe jest to w razie uzasadnionych potrzeb zakładu pracy, jednak na czas nie dłuższy, niż 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego. Zmiana stanowiska pracy nie może pociągać za sobą obniżenia wynagrodzenia, a także musi być zgodna z kwalifikacjami i możliwościami pracownika. Jeśli pracodawca przekroczyłby dozwolony okres 3 miesięcy lub skierował pracownika do pracy niezgodnej z jego kwalifikacjami, to pracownik ma prawo odmówić wykonywania takiej pracy. Natomiast obniżenie wynagrodzenia pozwala pracownikowi wystąpić z roszczeniem o przyznanie należnej mu różnicy.

 

Zmiana stanowiska pracy na okres 3 miesięcy nie wymaga formy pisemnej, jednak dla celów dowodowych warto posiadać takie pisemne potwierdzenie zmiany stanowiska.

Zmiana stanowiska pracy: wypowiedzenie zmieniające

Możliwość delegowania pracownika do czynności innych niż te, które zwykle on wykonuje, zależy w dużej mierze od zapisów umowy o pracę. Mogą one być bardziej lub mniej szczegółowe. Jeśli są określone ogólnikowo, to pracodawca ma większe możliwości delegowania pracownika do innych czynności w ramach poleceń służbowych. Natomiast w sytuacji bardziej szczegółowego określenia obowiązków pracownika może okazać się konieczne zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego. Jest ono uzasadnione w razie istotnej zmiany warunków pracy, gdy brak jest na to zgody pracownika.

Zmiana stanowiska pracy: porozumienie z pracownikiem

Nie ma konieczności stosowania wypowiedzenia zmieniającego, jeśli możliwe jest ustalenie z pracownikiem nowych warunków pracy na innym stanowiskiem. W tym celu pracodawca powinien złożyć pracownikowi pisemną propozycję, na którą on może wyrazić zgodę. Zmiana stanowiska pracy dokonana w ten sposób stanowi często aneks do umowy o pracę, nie ma więc potrzeby jej wypowiadania. Nie ma jednak możliwości zastosowania tej metody, jeśli zmiana warunków pracy lub płacy jest istotna i niekorzystna dla pracownika – wówczas zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego jest koniecznością.

Przeładuj

Występ 14-letniej Wiktorii poruszył jurorów "The Voice Kids"! To ona wyra show TVP?

zobacz 00:47