Kobieta przy komputerze
©sebra/Fotolia

Kiedy należy dokonać zgłoszenia pracownika do ZUS?

Kobieta przy komputerze
©sebra/Fotolia

Zgłoszenie pracownika do ZUS jest obowiązkiem pracodawcy, który staje się płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne pracownika. Musi on dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Zgłoszenie pracownika do ZUS: w jakich przypadkach?

Pracodawca zatrudniający pracowników jest zobowiązany zgłosić ich do ZUS i opłacać za nich świadczenia na ubezpieczenia społeczne – pracodawca jest płatnikiem tych składek.

Zgłoszenie do ZUS obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Każdy pracownik podlega:

  • ubezpieczeniu społecznemu – emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu,
  • ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • składce na Fundusz Pracy,
  • składce na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W kwestii opłacania dwóch ostatnich składek przewidziano jednak szereg zwolnień w stosunku do części pracowników – w zależności np. od ich wieku.

Należy dokonać również zgłoszenia do ZUS osoby, która zatrudniona jest w oparciu o umowę zlecenia. Zleceniobiorca podlega:

  • obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu,
  • oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu – fakultatywnie.

Wyjątek stanowią osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, które uczą się w szkołach lub studiują – do ukończenia 26. roku życia. Nie podlegają oni obowiązkowo ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zgłoszenie pracownika do ZUS: jak zgłosić?

Zgłoszenie pracownika do ZUS musi nastąpić w ciągu siedmiu dni od dnia jego zatrudnienia.

 

Zgłoszenia do ZUS dokonuje się na formularzu ZUS ZUA. Wniosek ten zawiera dane płatnika składek, a także dane osoby ubezpieczanej: jej imię lub imiona i nazwisko, numer NIP, numer PESEL lub, w jego braku, numer i serię dowodu osobistego lub paszportu, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, płeć, adres zameldowania lub stałego pobytu, adres zamieszkania i adres do korespondencji. Podaje się w nim również stopień niepełnosprawności osoby zgłaszanej i informację o tym, czy ma ona ustalone prawo do emerytury lub renty. Formularz ten musi być podpisany przez pracownika.

 

Płatnik składek, czyli pracodawca, jest zobowiązany powiadomić ZUS o każdej zmianie danych pracownika w terminie 7 dni od ich zaistnienia lub stwierdzenia nieprawidłowości w zgłoszeniu.

Więcej na temat podatki rynek pracy prawo pracy
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47