Córka z ojcem
Image by Lifetimestock.com

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny: kogo obejmuje i jak go dokonać?

Córka z ojcem
Image by Lifetimestock.com

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie posiadają własnego tytułu do tego ubezpieczenia, jest obowiązkiem, którego niewykonanie zagrożone jest karą grzywny. Zgłoszenia dokonuje płatnik składek, czyli pracodawca lub osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny: kogo obejmuje?

Każda osoba, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, ma obowiązek zgłosić do niego członków swojej rodziny. Obowiązek ten powstaje, gdy członek rodziny nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Niespełnienie go grozi karą grzywny.

Wystarczy, że jedna z osób mających własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi danego członka rodziny, np. jeden z rodziców zgłosi do ubezpieczenia wspólne dziecko.

Za członków rodziny uważa się:

  • Dziecko - własne, przysposobione, dziecko małżonka, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Obowiązek taki ciąży w stosunku do dzieci, które nie ukończyły 18 lat, a jeżeli wciąż się uczą - do ukończenia 26 lat. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne – nie ma ograniczeń wiekowych;
  • Małżonka, chyba, że pozostaje w separacji;
  • Wstępnych, czyli rodziców, dziadków itd., jeśli zamieszkują wspólnie z ubezpieczonym.
  • Od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia członkowie rodziny uzyskują prawo do opieki zdrowotnej.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny: jak dokonać?

Zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczeni zdrowotnego dokonuje się poprzez płatnika składek, czyli, w przypadku pracowników – przez pracodawcę. Na nim ciąży również obowiązek wyrejestrowywania wcześniej zgłoszonych członków rodziny pracowników, jeśli uzyskają oni własny tytuł do ubezpieczenia. W ciągu 7 dni od powstania okoliczności uzasadniających zgłoszenie lub wyrejestrowanie, pracownik zobowiązany jest powiadomić o tym swojego pracodawcę, który zgłasza ten fakt do ZUS. Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą dokonuje zgłoszenia członków rodziny oraz i wyrejestrowania samodzielnie, gdyż sama jest płatnikiem składek.

Aby zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrować z niego członka rodziny swojego pracownika, płatnik składek sporządza i przekazuje do ZUS formularz ZUS ZCNA - "Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego".

Więcej na temat świadczenia prawo pracy
Przeładuj

"Hotel Paradise": Tak Klaudia El Dursi przygotowywała się do nowej roli. Jak jej poszło?

zobacz 00:45