ręka na ręce
Image by LifetimeStock.com

Zawieszenie emerytury dla pracującego emeryta: zasady

ręka na ręce
Image by LifetimeStock.com

Zawieszenie emerytury następuje, jeśli osoba, która uzyskała prawo do tego świadczenia, kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy. Zawieszenie emerytury następuje także wówczas, gdy deklarowany przychód z działalności gospodarczej emeryta przekracza 130% średniego wynagrodzenia.

Zawieszenie emerytury: kontynuacja zatrudnienia

Jeśli osoba, która nabyła prawo do emerytury, kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy, to wypłacanie mu emerytury zostaje zawieszone. Na zawieszenie nie ma wpływu wysokość przychodu emeryta.

 

Przychód, który w okresie zawieszenia emerytury uzyskiwała taka osoba, nie podlega rozliczeniu. Dotyczy to jednak tylko osób, które zgłosiły wniosek o emeryturę lub uzyskały do niej prawo po 31 grudnia 2010 r.

Zawieszenie emerytury (w tym przypadku także renty) następuje również wówczas, gdy emeryt lub rencista prowadzi działalność gospodarczą, i przekaże do ZUS informację o prognozowanym przychodzie przekraczającym 130% średniego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie następuje od wydania decyzji lub następnego miesiąca. Dotyczy to jednak jedynie osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, czyli zasadniczo kobiet, które uzyskały prawo do emerytury przed 60. rokiem życia, a mężczyzn – przed 65. rokiem życia (należy pamiętać o stopniowym wydłużaniu wieku emerytalnego!).

Ta druga sytuacja dotyczy jednak jedynie przychodów z działalności, która obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym.

Odwieszenie emerytury

Emerytura jest zawieszona do czasu rozwiązania stosunku pracy i przedłożenia w ZUS świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawcy, świadczącego o tym, że stosunek pracy ustał.

 

W takiej sytuacji ZUS wypłaca emeryturę od miesiąca, w którym został rozwiązany stosunek pracy. Nie następuje to jednak wcześniej, niż w miesiącu, w którym zostało przedłożone wspomniane zaświadczenie.

W drugiej z przedstawionych sytuacji emerytura jest wypłacana, gdy deklarowany przychód nie osiąga 130% średniego miesięcznego wynagrodzenia. Dzieje się tak również wtedy, gdy osoba osiągnie wiek emerytalny, lub zgłosi zakończenie działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01