Party.pl

fiszka orange Advertisement


młody mężczyzna przed laptopem
©StockRocket/Fotoli

Zasady zawieszenia działalności spółki z o.o.

młody mężczyzna przed laptopem
©StockRocket/Fotoli

Zawieszenie działalności spółki z o.o. może nastąpić na okres 1-24 miesięcy, ale tylko, jeśli spółka nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Aby zawiesić działalność należy złożyć do sądu gospodarczego wniosek o wpis w KRS, a także dokumenty wyrejestrowujące z ubezpieczeń społecznych.

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników jest możliwe na okres od 1 do 24 miesięcy. Dotyczy to także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli w spółce zatrudniani są pracownicy – działalności nie można zawiesić. Jednak gdy spółka zatrudnia jedynie na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy zlecenia, czy umowy o dzieło, można ją zawiesić.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej pozwala na przerwę nie tylko w działalności, ale także w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także w opłacaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.

Zawieszenie działalności spółki z o.o. – prawa i obowiązki

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca, czyli spółka:

  • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania źródła przychodów – np. opłacać podatek od nieruchomości,
  • może osiągać przychody z działalności prowadzonej przed zawieszeniem,
  • ma prawo zbywać środki trwałe i wyposażenie, jeśli nie dysponuje środkami wystarczającymi na spłatę swoich wierzycieli,
  • ma obowiązek regulowania wobec wierzycieli należności, które powstały przed zawieszeniem,
  • ma obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych dotyczących działalności z okresu sprzed zawieszenia,
  • może zostać poddana kontroli,
  • w okresie pełnych lat zawieszenia nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań podatkowych i sprawozdań finansowych.

Zawieszenie działalności spółki z o.o.: jak zawiesić?

Umowa spółki może zawierać postanowienia regulujące zawieszenie spółki. Jeśli takich uregulowań nie ma, to uchwałę o zawieszeniu działalności podejmuje Zarząd spółki bezwzględną większością głosów.


Należy złożyć wniosek o wpis w KRS informacji o zawieszeniu działalności. Wniosek powinien zawierać nazwę lub firmę spółki, numer KRS, numer NIP, siedzibę i adres, datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Wniosek składa się na formularzu KRS-Z62 do właściwego ze względu na swoją siedzibę sądu gospodarczego. Składają go wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki, Zarząd lub pełnomocnik.


Do wniosku o wpis należy obowiązkowo załączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.


O fakcie zawieszenia działalności gospodarczej należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego, pisemnie, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku o wpis do KRS.


Należy wypełnić dokumenty dotyczące spółki jako płatnika składek, czyli druki ZUS-ZAA, ZUS-ZBA, ZUS-ZIPA, ZUS-ZWPA. Sąd rejestrowy przekazuje je do odpowiedniego oddziału ZUS. Wspólnicy jednoosobowych spółek wypełniają druki ZUS-ZWUA, ZUS-ZCNA.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Tadeusz Seibert komentuje zniknięcie Margaret ze sceny. Zdradził prawdziwe powody?

zobacz 00:34