Kobieta w biurze
©Marco Herrndorff/Fotolia

Kto i kiedy zatwierdza sprawozdanie finansowe?

Kobieta w biurze
©Marco Herrndorff/Fotolia

Sprawozdanie finansowe sporządza się w ciągu 3 miesięcy od zamknięcia roku obrotowego, a zatwierdza w ciągu 6 miesięcy. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w każdej jednostce organizacyjnej należy do odpowiedniego organu. W przypadku działalności osoby fizycznej jest to jej właściciel. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe należy złożyć w sądzie rejestrowym i urzędzie skarbowym.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego: kiedy się zatwierdza?

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje po jego rozpatrzeniu przez odpowiedni dla danej jednostki organ. Powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli zamknięcia roku obrotowego. Jeśli w danej jednostce rok bilansowy odpowiada kalendarzowemu – to sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone do końca czerwca roku kolejnego.

 

W ciągu 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania należy je złożyć we właściwym urzędzie skarbowym. W ciągu 15 dni od zatwierdzenia należy też złożyć sprawozdanie finansowe do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę jednostki. Do sprawozdania należy w obu tych przypadkach załączyć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.

 

Roczne sprawozdanie finansowe oddziału przedsiębiorcy zagranicznego uważa się za zatwierdzone, kiedy zostało zatwierdzone sprawozdanie tego przedsiębiorcy.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego: kto zatwierdza?

Podmiotem uprawnionym do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jest:

  • w spółce akcyjnej – zwyczajne walne zgromadzenie,
  • w spółce z o.o. – zwyczajne walne zgromadzenie,
  • w spółce komandytowo-akcyjnej – walne zgromadzenie,
  • w spółce jawnej, komandytowej, partnerskiej, cywilnejwspólnicy,
  • w przedsiębiorstwie państwowym – rada pracownicza lub organ założycielski,
  • w spółdzielni – walne zgromadzenie członków,
  • w stowarzyszeniu – walne zgromadzenie członków,
  • w przedsiębiorstwie osoby fizycznej – właściciel.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego: konsekwencje

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego jest czynnością, która zamyka drogę do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w księgach rachunkowych oraz samym sprawozdaniu. Jeśli jednostka już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego uzyska informacje, które miałyby wpływ na jego kształt, to skutki tych zdarzeń ujmuje się w księgach dotyczących tego roku obrotowego, w którym otrzymała nowe informacje.

Przeładuj

#PARTYWDOMU Ćwiczymy z trenerką gwiazd! Dziś cudowne ćwiczenia na brzuch!

zobacz 02:17