Dwóch mężczyzn rozmawia
©DragonImages/Fotolia

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Dwóch mężczyzn rozmawia
©DragonImages/Fotolia

Zatrudnienie obcokrajowca, czyli osoby, która nie ma polskiego obywatelstwa nie zawsze wymaga specjalnego zezwolenia. Jednak w wielu przypadkach, jeśli chcesz zatrudnić u siebie cudzoziemca, najpierw musisz złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia. Brak wymaganego zezwolenia może poskutkować nałożeniem kary na ciebie, jako zatrudniającego, i na pracownika.

Kiedy nie jest potrzebne zezwolenie na pracę w Polsce?

Szczegółowe warunki które pracodawca musi spełnić, aby móc legalnie zatrudnić pracownika z zagranicy, regulują przepisy „Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

 

Zezwolenia na pracę nie musi posiadać m.in. cudzoziemiec, który:

  • posiada zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • jest małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca i posiada zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego;
  • jest zstępnym obywatela polskiego lub cudzoziemca, posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiada ważną Kartę Polaka;
  • ubiega się o nadanie statusu uchodźcy;
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • jest obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • uczy języka obcego w szkołach i przedszkolach;
  • studiuje w Polsce;
  • jest delegowany do Polski przez pracodawcę zagranicznego najwyżej na 3 miesiące w roku, jeżeli na stałe mieszka za granicą.

 

Jeśli cudzoziemiec nie zalicza się do żadnej z tych grup, a inne przepisy i umowy międzynarodowe nie dopuszczają wykonywania przez niego pracy bez konieczności posiadania zezwolenia, zezwolenie od wojewody jest wymagane.

Jak przebiega proces wydawania zezwolenia na pracę w Polsce?

Pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca powinien złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia.

 

Wojewoda wydaje zezwolenie pod warunkiem, że oferowane przez pracodawcę wynagrodzenie nie jest niższe od wynagrodzenia otrzymywanego przez innych pracowników za podobną pracę na podobnych stanowiskach.

 

Pracodawca musi też dołączyć do wniosku zaświadczenie od starosty, że niemożliwe było tzw. zaspokojenie potrzeb kadrowych przedsiębiorcy na podstawie rejestrów osób bezrobotnych lub o braku odpowiednich kandydatów do pracy pomimo prowadzonej rekrutacji.

Na jaki okres wydaje się zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłużej niż na 3 lata, może jednak być przedłużane. Zezwolenie może zostać przedłużone, jeśli zatrudniający złoży wniosek o przedłużenie go przynajmniej na 30 dni przed upływem jego ważności, nie wcześniej jednak niż na 90 dni przed tym terminem.

 

Wojewoda może wydać zezwolenie na okres maksymalnie 5 lat w przypadku, gdy cudzoziemiec ma pełnić funkcję w zarządzie osoby prawnej, jeśli zatrudnia ona więcej niż 25 osób.

 

Jeśli cudzoziemiec został wydelegowany do Polski przez zagranicznego pracodawcę w związku z pracą przy realizacji usługi eksportowej, zezwolenie wydawane jest na czas odpowiadający okresowi delegacji.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Z okazji urodzin Party.pl Izabela Janachowska wybrała cztery najpiękniejsze suknie ostatnich czterech lat!

zobacz 01:53