dziecko na czworakach
Image by LifetimeStock.com

Zatrudnienie niani – zasady opłacania składek na ZUS

dziecko na czworakach
Image by LifetimeStock.com

Zatrudnienie niani od 2011 roku odbywa się na podstawie umowy uaktywniającej. Rozwiązanie to zostało wprowadzone, aby zlikwidować problem nielegalnego zatrudniania opiekunek. Na mocy tej umowy składki ZUS opłacane są z budżetu państwa.

Zatrudnienie niani: umowa uaktywniająca

Od 1 października 2011 obowiązuje ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3. Na jej podstawie osoby zatrudnione przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem podlegają ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Do umowy uaktywniającej stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu zawarte w kodeksie cywilnym (zobacz tekst ustawy). Opiekunką może zostać zarówno osoba obca, jak i członek rodziny, na przykład babcia. Osoba taka nie musi posiadać specjalnych kwalifikacji ani doświadczenia.

Zatrudnienie niani: składki

Zaletą umowy uaktywniającej jest to, że składki może opłacać ZUS z budżetu państwa. Dzieje się tak jeśli wynagrodzenie osoby opiekującej się dzieckiem nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. Jeśli wynagrodzenie to jest wyższe, to składki od nadwyżki opłacają rodzice. Jeśli jednak zawrą oni umowę jednocześnie z kilkoma nianiami, to budżet państwa będzie opłacał składki ZUS tylko za jedną z nich.

Zasady finansowania składek

Składki niani będą opłacane z budżetu państwa, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

  • Rodzice zgłoszą fakt jej zatrudnienia do ZUS
  • Rodzice są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, prowadzą działalność rolniczą lub pozarolniczą
  • Dziecko nie chodzi do przedszkola ani nie jest umieszczone w żłobku

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

To ubezpieczenie odprowadzane jest przez rodziców i potrącane od pensji niani. Budżet nie refunduje ubezpieczenia chorobowego, bez względu na to, czy podstawa wymiaru składek przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia, czy też nie. To ubezpieczenie finansowane jest w całości ze środków niani, czyli z jej wynagrodzenia za pracę. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe umożliwia niani otrzymanie zasiłku chorobowego od ZUS w przypadku zwolnienia lekarskiego.

 

Natomiast ubezpieczenie zdrowotne (składka na NFZ, umożliwiająca niani korzystanie z publicznej służby zdrowia) jest obowiązkowe i finansowane przez budżet państwa. 

Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01