Trzy młode osoby formalnie ubrane
Image by LifetimeStock.com

Kiedy można, a kiedy nie można zatrudniać krewnych?

Trzy młode osoby formalnie ubrane
Image by LifetimeStock.com

Zatrudnianie rodziny w instytucjach publicznych jest zabronione. Zatrudnianie krewnych pozostających z przełożonym w stosunku podległości mogłoby rodzić podejrzenie nepotyzmu.

 

W prywatnych przedsiębiorstwach można zatrudniać krewnych bez ograniczeń. W przypadku, kiedy pracownicy należący do rodziny zamieszkują to samo gospodarstwo domowe co zatrudniający, obowiązuje inny system odprowadzania składek ZUS i płacenia podatku.

Kiedy nie można zatrudniać rodziny?

Na stanowiskach w służbie cywilnej, w instytucjach samorządowych oraz na uczelniach państwowych nie może wystąpić stosunek podległości między małżonkami lub osobami spokrewnionymi ze sobą. Przez osoby spokrewnione rozumie się tutaj osoby, między którymi występuje pokrewieństwo do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwo pierwszego stopnia albo pozostają w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Jeśli więc potencjalny kandydat do pracy jest małżonkiem, rodzicem, dziadkiem, dzieckiem, wnukiem, bratem lub siostrą, dzieckiem brata lub siostry, teściem, dzieckiem współmałżonka swojego potencjalnego przełożonego, nie powinien ubiegać się o pracę na danym stanowisku.

 

Jeśli w trakcie pracy powstanie stosunek pokrewieństwa, np. przełożony poślubi podwładną, jedna z tych osób będzie musiała zmienić stanowisko pracy.

Kiedy można zatrudniać rodzinę?

W prywatnych przedsiębiorstwach można zatrudniać członków rodziny. Jeśli krewny (żona lub mąż, dziecko własne biologiczne lub adoptowane, dziecko małżonka, ojciec, matka, macocha, ojczym) mieszkają z zatrudniającym w tym samym gospodarstwie domowym, można zatrudnić go jako tzw. osobę współpracującą. Status osoby współpracującej rodzi inne konsekwencje podatkowe i w zakresie odprowadzania składek ZUS niż zatrudnienie osoby niemieszkającej z pracodawcą w jednym gospodarstwie domowym.

 

Jeśli zatrudniony członek rodziny nie mieszka z zatrudniającym w tym samym gospodarstwie domowym jest w świetle prawa ubezpieczeń społecznych traktowany jak każdy inny pracownik.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Z kim Sylwia i Mikołaj utrzymują kontakt po "Love Island"?

zobacz 00:58