Podpisywanie dokumentów
©psphotography/Fotolia

Jakie zasiłki z ubezpieczenia społecznego można uzyskać?

Podpisywanie dokumentów
©psphotography/Fotolia

Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane są w razie choroby lub macierzyństwa osoby ubezpieczonej bądź członka jej rodziny, a także na pokrycie kosztów pogrzebu osoby ubezpieczonej lub mającej prawo do świadczeń z ZUS. Przysługują one na różne okresy i w różnej wysokości.

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego przysługują osobom odprowadzającym składki na te ubezpieczenia bądź ich rodzinom. Niektóre przysługują od początku podlegania ubezpieczeniu, niektóre dopiero po pewnym czasie opłacania składek. Zasiłki przysługują w różnym wymiarze, będącym przede wszystkim procentem podstawy wymiaru zasiłku, zależnej od wynagrodzenia pracownika.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które stały się niezdolne do pracy. Przysługuje od 34. dnia choroby, bowiem wcześniej wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe przez pracodawcę. W przypadku osób które ukończyły 50 lat – od 15. dnia choroby. Aby otrzymać ten zasiłek, co do zasady trzeba podlegać ubezpieczeniu przez 30 dni, jeśli ubezpieczenie jest obowiązkowe i 90 dni – jeśli ubezpieczenie jest dobrowolne. Przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, włącznie z dniami wolnymi, do 182 dni, a jeśli choroba przypada na okres ciąży lub spowodowana jest gruźlicą – do 270 dni. Zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru, a w razie pobytu w szpitalu – 70%. 100% podstawy wymiaru przysługuje kobietom w ciąży oraz osobom, które chorują wskutek wypadku przy pracy bądź w drodze do pracy lub poddają się badaniom i zabiegom przewidzianym dla dawców tkanek i narządów.

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje choremu, który wyczerpał prawo do pobierania zasiłku chorobowego, a choć wciąż jest niezdolny do wykonywania pracy, to rokuje poprawę stanu zdrowia. Przysługuje nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Decyzję o jego przyznaniu podejmuje lekarz orzecznik ZUS. Za trzy pierwsze miesiące wynosi on 100% podstawy wymiaru zasiłku, następnie w wysokości 75% podstawy. Jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży – jest to 100% podstawy.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego urodziła dziecko, przyjęła na wychowanie dziecko do 7. roku życia i wystąpiła z wnioskiem o adopcję, lub przyjęła takie dziecko w ramach rodziny zastępczej. Okres wypłaty zasiłku zależy od ilości dzieci i wynosi od 20 do 37 tygodni. Z zasiłku tego może w pewnych sytuacjach skorzystać również ubezpieczony ojciec dziecka. W okresie urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, za okres urlopu rodzicielskiego – w wysokości 60%. Za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która musi sprawować opiekę nad dzieckiem do lat 8. z powodu czasowego pozbawienia go innej stałej opieki, chorym dzieckiem do lat 14. lub innym chorym członkiem rodziny, jeśli zamieszkuje wspólnie z ubezpieczonym. W przypadku choroby dziecka zasiłek ten przysługuje za nie więcej niż 60 dni w roku kalendarzowym, w przypadku innego członka rodziny – do 14. dni w roku. Przyznaje się go tylko wtedy, gdy nie ma innej osoby, która mogłaby zaopiekować się chorym. Miesięczny zasiłek wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikom, których wynagrodzenie uległo obniżeniu na czas poddania się rehabilitacji w ośrodku rehabilitacji zawodowej. Przysługuje także tym, którzy zostali przesunięci na inne stanowisko ze względu na stan zdrowia. Przysługuje przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Zasiłek wyrównawczy, jak sama nazwa wskazuje, ma wyrównać różnicę pomiędzy otrzymywanym do tej pory wynagrodzeniem a obniżoną pensją otrzymywaną w czasie rehabilitacji. W związku z tym zasiłek wyrównawczy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy średnim wynagrodzeniem z poprzednich 12 miesięcy a wynagrodzeniem uzyskiwanym w okresie rehabilitacji zawodowej.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie z rodziny zmarłego, która poniosła koszty pogrzebu. Może przysługiwać także pracodawcy, kościołowi lub związkowi wyznaniowemu, domowi pomocy społecznej, gminie lub powiatowi – jeśli te podmioty pokryły koszty pogrzebu. Prawo do tego zasiłku istnieje, gdy osoba zmarła miała prawo do emerytury lub renty, emerytury pomostowej, była ubezpieczona, pobierała jeden z zasiłków lub jeśli zmarłym jest członek rodziny tych osób. Wysokość tego zasiłku wynosi 4000 zł.

 

Przeładuj

Anna Mucha w półfinale "Czaru Par"! "Małżeństwo to jest obóz przetrwania"

zobacz 00:30