Zestresowany mężczyzna
©BillionPhotos.com/Fotolia

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Zestresowany mężczyzna
©BillionPhotos.com/Fotolia

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonym, z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, po okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego. Przysługuje tylko tym, którzy mają za sobą tzw. okres wyczekiwania na zasiłek, a także przez okres nie dłuższy niż 182 dni lub, wyjątkowo, 270 dni. Okresy te liczą się łącznie w przypadku podlegania zasiłkowi z tych samych powodów, również, jeśli niezdolność do pracy ma miejsce na przełomie roku.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego: komu i kiedy przysługuje

Zasiłek chorobowy należy się w razie utraty zdolności do pracy. Przysługuje z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego z ZUS, na które składki opłacane są przez pracodawcę, będącego płatnikiem składek, lub samodzielnie – jeśli osoby ubezpieczone są przedsiębiorcami.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy, należy odczekać tzw. okres wyczekiwania na zasiłek. Dla osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu okres ten wynosi 30 dni nieprzerwanego podleganiu temu ubezpieczeniu, czyli opłacaniu składek w ramach stosunku pracy. Osoby, które podlegają temu ubezpieczeniu dobrowolnie, obowiązuje okres wyczekiwania wynoszący 90 dni.

Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, a więc bez okresu wyczekiwania, zasiłek chorobowy przysługuje:

 • absolwentom szkół oraz uczelni wyższych, jeśli zostali objęci tym ubezpieczeniem lub przystąpili do niego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły bądź uzyskania dyplomu na studiach wyższych;
 • ubezpieczonym, których niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową, wypadkiem przy pracy, albo wynika z późniejszych następstw związanych ze stwierdzonym uprzednio wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
 • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy byli obowiązkowo ubezpieczeni przez co najmniej 10 lat;
 • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Zasiłek chorobowy przysługuje również tym osobom, które stały się niezdolne do pracy już po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, pod warunkiem, że ta niezdolność trwała bez przerwy przez co najmniej 30 dni, i że powstała: 

 • nie później, niż w ciągu 14 dni od chwili ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
 • nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli w grę wchodzi choroba zakaźna, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikom, którzy pobierali wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy przez 33 dni, czyli od 34. dnia niezdolności do pracy. Od roku następnego po tym, w którym pracownik ukończył 50. rok życia, okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego wynosi 14 dni, a więc zasiłek chorobowy jest tym osobom wypłacany od 15. dnia niezdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego: komu i kiedy się należy

Zasiłek chorobowy należny z ubezpieczenia wypadkowego należy się osobom, które podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. We wszystkich pozostałych wypadkach zasiłek chorobowy jest wypłacany z ubezpieczenia chorobowego, oczywiście tym osobom, które są nim objęte.

Zasiłek chorobowy: okres wypłacania

Zasiłek chorobowy przysługuje przez 182 dni. W przypadku gruźlicy, lub gdy okres niezdolności do pracy przypada na okres ciąży – przez 270 dni. Do tych okresów wlicza się czas podlegania zasiłkowi z tego samego powodu, jeśli przerwa w jego pobieraniu nie była dłuższa niż 60 dni.

Okresy niezdolności do pracy, które są zliczane do jednego okresu zasiłkowego, mogą przypadać zarówno na jeden rok kalendarzowy, jak i wykraczać poza ten rok.

Po wyczerpaniu 182 dni okresu zasiłkowego, ubezpieczony dalej niezdolny do pracy może ubiegać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Zasiłek chorobowy: kiedy się nie należy

Zasiłek chorobowy nie przysługuje osobom, które:

 • mają ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • kontynuują pracę zarobkową lub rozpoczęły działalność stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym,
 • posiadają uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
 • osobom, które nie przepracowały okresu wyczekiwania na zasiłek,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • ich ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania tego zasiłku,
 • w okresie urlopu bezpłatnego, wychowawczego, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności,
 • jeśli niezdolność do pracy została spowodowana umyślnym przestępstwem lub wykroczeniem, potwierdzonym prawomocnym wyrokiem sądu,
 • przez pięć dni, jeśli wypadek został spowodowany nadużyciem alkoholu,

w przypadku niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego.


Przeładuj

Jak Ania z "Hotelu Paradise" wspomina związek z Tindera? Zdradziła również, jaki ma typ mężczyzny

zobacz 02:11