Mężczyzna z dokumnetami
©BillionPhotos.com/Fotolia

Jak zamknąć działalność gospodarczą? Instrukcja krok po kroku

Mężczyzna z dokumnetami
©BillionPhotos.com/Fotolia

Zamknięcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, tak jak jej otwarcie i zawieszenie, wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu do CEIDG. Zamknięcie działalności oznacza także obowiązek rozliczenia się ze zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT.

1. Zgłoszenie do CEIDG

Podobnie jak przy otwarciu działalności gospodarczej i przy jej zawieszeniu oraz odwieszeniu, aby zakończyć działalność firmy, należy wypełnić wniosek CEIDG-1. W rubryce 01 należy zaznaczyć opcję „Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG”. Wniosek ten należy złożyć w terminie 7 dni od zaprzestania działalności. Skutkiem jego wniesienia jest zaznaczenie w ewidencji wzmianki o dacie zakończenia działalności gospodarczej.

2. Wyrejestrowanie z ZUS

W celu wyrejestrowania się z ZUS należy złożyć formularz ZUS ZWUA. Wniosek ten należy złożyć w przypadku prowadzenia działalności indywidualnie, jak i wówczas, gdy zatrudnia się pracowników – deklarację tę złożyć należy za każdego z nich.

3. Spis majątku i wycena składników majątku dla celów rozliczenia podatku VAT i PIT.

Do sporządzenia spisu majątku i wyceny jego składników zobowiązani są czynni podatnicy podatku VAT, którzy likwidują działalność. Ewidencji tej należy również dokonać w celu rozliczenia podatku dochodowego. Spis z natury wygląda nieco inaczej dla potrzeb jednego i drugiego podatku:

  • Dla potrzeb PIT dokonuje się spisu wszystkich składników majątku – dóbr materialnych i niematerialnych – z których przedsiębiorca rozliczał się, gdy prowadził działalność. Wykaz ten stanowi podstawę zamknięcia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Wraz ze spisem majątku dokonuje się spisu z natury, który obejmuje materiały i towary znajdujące się w majątku firmy w chwili jej likwidacji. Pozwala to na oszacowanie wysokości dochodu, od którego odprowadzana była zaliczka na podatek dochodowy. O sporządzeniu takiego spisu należy uprzednio zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego.
  • Dla celów podatku VAT dokonuje się spisu z natury podobnie jak dla celów podatku PIT, jednak z uwzględnieniem wyposażenia, środków trwałych, gruntów i energii, jeśli przedsiębiorca miał do nich prawo. Spis ten obejmuje te składniki majątku, które uprawniały przedsiębiorcę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Na podstawie spisu określa się wysokość podatku VAT, który należy się do zapłaty w związku z dokonanymi wcześniej odliczeniami tego podatku. Informację o spisie z natury dołącza się do ostatniej deklaracji VAT-7 lub VAT-7k.

4. Rozliczenie podatku VAT.

Dokonuje się go na druku VAT-Z, na podstawie sporządzonego spisu z natury.

5. Rozliczenie podatku dochodowego.

Jeśli chodzi o majątek firmy, to staje się majątkiem prywatnym przedsiębiorcy, z tego tytułu nie trzeba więc odprowadzać podatku. Jeśli natomiast decyduje się sprzedać składniki majątku – wówczas stanowią one przychód z działalności gospodarczej nawet wówczas, gdy jest już ona zamknięta i należy go rozliczyć. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego, jeżeli z dniem sprzedaży majątku nie minęło 6 lat od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja firmy. Należy wówczas opłacić zaliczkę na podatek dochodowy i wykazać dochód ze sprzedaży w rocznym rozliczeniu PIT, natomiast po upływie tego terminu nie trzeba rozliczać podatku dochodowego.

6. Przedsiębiorca, który zamyka działalność gospodarczą, zobowiązany jest przechowywać dokumentację firmową przez 5 lat.

Okres ten liczy się od końca roku, w którym sporządzono dany dokument. Obowiązek ten dotyczy zarówno faktur i rachunków, jak i wydruków z KPiR, a także potwierdzeń zapłaty. Dokumenty te są niezbędne na wypadek kontroli urzędu skarbowego.

Więcej na temat podatki rynek pracy świadczenia
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01