KObieta z dokumentami
©Picture-Factory/Facebook

Zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest przez przedsiębiorcę samodzielnie na podstawie uzyskanego przez niego w danym roku dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Obliczoną zaliczkę na podatek należy wpłacić na konto US.

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych: obowiązek obliczania

Przedsiębiorcy zobowiązani są samodzielnie obliczać i odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oblicza się ją od dochodu, czyli nadwyżki przychodu nad kosztami jego uzyskania. Wpłaca się ją do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Możliwe jest również rozliczanie PIT kwartalnie.

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych: skala podatkowa i podatek liniowy

U podatników rozliczających się na podstawie skali podatkowej obowiązek odprowadzenia zaliczki na poczet podatku dochodowego powstaje w miesiącu, w którym ich dochód przekroczy 3091 zł. Zaliczkę na podatek oblicza się narastająco – od dochodu osiągniętego od początku roku.

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w systemie miesięcznym: jak obliczyć

  • Najpierw należy ustalić dochód – od przychodu za dany okres rozliczeniowy odjąć koszty jego uzyskania.
  • Od kwoty dochodu odjąć należy możliwą do rozliczenia stratę z ubiegłych lat oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów. Otrzymany wynik to dochód do opodatkowania, który należy zaokrąglić do pełnych złotych.
  • Podstawę opodatkowania należy pomnożyć przez odpowiednią stawkę podatku – 18, 32 lub 19%.
  • Następnie od podatku należy odjąć sumę opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% od podstawy. W ten sposób otrzymuje się kwotę podatku należnego za cały rok.
  • Od kwoty podatku należnego od początku roku należy odjąć zaliczki już zapłacone w poprzednich miesiącach. W przypadku rozliczania się według skali podatkowej należy odliczyć również kwotę zmniejszającą podatek, czyli 556,02 zł. w ten sposób uzyskuje się kwotę podatku za dany miesiąc.

Następnie uzyskaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych i tę kwotę wpłacić do urzędu skarbowego.


Więcej na temat podatki rynek pracy prawo pracy