Smutny mężczyzna
©Photographee.eu/Fotolia

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika następuje na podstawie tytułów wykonawczych wydanych przez sąd. Pracodawca nie ma prawa odmówić dokonania potrąceń komorniczych, mają one też pierwszeństwo przed innymi należnościami potrącanymi z wypłaty. Pracownikowi przysługuje jednak kwota wolna od potrąceń.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika: kiedy następuje?

Jeśli przeciwko pracownikowi toczy się postępowanie egzekucyjne, komornik ma prawo zająć jego wynagrodzenie za pracę, które nie zostało jeszcze wypłacone. Aby dokonać potrąceń z wynagrodzenia nie trzeba mieć zgody pracownika. Pracodawca ma obowiązek zastosowania się do żądania komornika – jeśli tego nie uczyni, grozi mu kara.

 

Komornik ma obowiązek poinformowania pracownika o wszczęciu przeciwko niemu egzekucji.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika: ograniczenia

Egzekucja z wynagrodzenia co do zasady nie może przekraczać połowy należnego wynagrodzenia. Jeśli w grę wchodzą zobowiązania alimentacyjne – limit ten stanowi 3/5 wynagrodzenia.

 

Pracownikowi przysługuje, niezależnie od powyżej wskazanych limitów, kwota wolna od potrąceń. Została ona wprowadzona w tym celu, aby pracownik nie został bez środków do życia. Kwota wolna od potrąceń to wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników pełnoetatowych, po odliczeniu składek i zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli potrącenie dotyczy świadczeń alimentacyjnych – kwotą wolną od potrąceń jest wysokość 75% minimalnego wynagrodzenia.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika: kolejność potrąceń

Może się zdarzyć, że po odliczeniu kwoty wolnej od potrąceń pozostała kwota nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich tytułów egzekucyjnych. Wówczas potrąceń dokonuje się w następującej kolejności:

  • pierwszeństwo mają świadczenia alimentacyjne,
  • następnie tytuły wykonawcze na zaspokojenie innych egzekwowanych należności,
  • następnie mogą zostać potrącone przez pracodawcę zaliczki udzielone pracownikowi,
  • a na końcu – kary pieniężne za niedostosowanie się do przepisów BHP i nieprzestrzeganie zasad organizacji pracy.

Zajęcie komornicze ma więc pierwszeństwo przed należnościami na rzecz pracodawcy.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne