Umowa na biurku
Flickr/24oranges.nl/CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Wzór umowy zlecenia: co powinno znaleźć się w umowie?

Umowa na biurku
Flickr/24oranges.nl/CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Wzór umowy zlecenia powinien uwzględniać postanowienia ważne dla dobrej współpracy zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Przede wszystkim jednak umowa zlecenie powinna precyzyjnie określać, kto za co jest odpowiedzialny i kto dla kogo realizuje zlecenie.

 

Najważniejsze, wiążące informacje powinny znaleźć się na początku umowy. Należy jednoznacznie wskazać tam strony umowy, czyli zleceniodawcę i zleceniobiorcę. Wystarczy podać imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, numery: PESEL, NIP i REGON, numer dowodu osobistego.

 

Bardzo ważną kwestią jest też dokładne opisanie przedmiotu zlecenia, uwzględniające opis czynności i prac, które w jego ramach powinny zostać wykonane. Tutaj powinny znaleźć się także wytyczne dotyczące sposobu wykonania tych prac. Trzeba również podać termin, w jakim umowa ma zostać zrealizowana.

 

Jeśli umowa zlecenie jest odpłatna, to należy określić wysokość wynagrodzenia zleceniobiorcy.

 

W umowie zlecenia mogą także znaleźć się dodatkowe ustalenia, takie jak na przykład forma zapłaty i numer konta zleceniobiorcy, a także informacje na temat możliwości i sposobu wypowiedzenia umowy. Każdy egzemplarz umowy powinien zostać podpisany przez obie strony.

 

Zobacz wzór umowy zlecenia.

Umowa zlecenia

 

Zawarta w dniu …........................... (data) w …........................... (miejsce) pomiędzy

 

…........................... …........................... (imię i nazwisko), PESEL: …..........................., zamieszkałym w …........................... (miejscowość) przy ul. …...........................…...........................…..........................., (adres zamieszkania), legitymującym się dowodem osobistym nr: …........................... (seria i nr dowodu osobistego).

lub jeśli zleceniodawcą jest firma:

…...........................…........................... (nazwa firmy) z siedzibą w…........................... (miejscowość) przy ul. …...........................…...........................…........................... (adres siedziby), wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej (lub rejestru przedsiębiorców) pod numerem: …..........................; REGON: …..........................., NIP: …..........................., zwanym dalej Zleceniodawcą

a

…........................... …........................... (imię i nazwisko), PESEL: …..........................., zamieszkałym w …........................... (miejscowość) przy ul. …...........................…...........................…..........................., (adres zamieszkania), legitymującym się dowodem osobistym nr: …........................... (seria i nr dowodu osobistego).

lub jeśli zleceniobiorcą jest firma:

…...........................…........................... (nazwa firmy) z siedzibą w …........................... (miejscowość) przy ul. …...........................…...........................…........................... (adres siedziby), wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej (lub rejestru przedsiębiorców) pod numerem: …..........................; REGON: …..........................., NIP: …..........................., zwanym dalej Zleceniobiorcą.

 

§1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę, która polega na: …...........................…...........................….........................................…...........................…...........................…...........................…...........................…...........................….........................................…........................... …...........................…...........................…...........................….........................................…...........................…...........................…...........................…...........................….........................................…...........................

(dokładny opis zleconych czynności i prac oraz sposobu ich wykonania)

§2

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie określone w §1 w terminie: ...…................................ (daty przewidywanego rozpoczęcia i zakończenia prac).

 

§3

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie osobiście.

 

§4

Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć Zleceniobiorcy konieczne do wykonania zlecenia: …...........................…...........................…...........................…...........................…...........................…...........

(jeśli do wykonania zlecenia Zleceniobiorca będzie potrzebował materiałów, które znajdują się w posiadaniu Zleceniodawcy, w tym miejscu należy określić, co zostanie mu dostarczone)

 

§5

Za prawidłowe wykonanie zlecenia określonego w § 1 Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości …........................... (kwota wynagrodzenia), słownie: …...........................…...........................…...........................…........................... Wynagrodzenie będzie płatne …………………………...........................

(sposób zapłaty : jednorazowo/w ratach, gotówką/przelewem) na konto bankowe o numerze:

…………………………...........................…………………………...........................…………………………..........................

(jeśli wynagrodzenie ma zostać przelane na konto bankowe, należy podać jego numer)

 

§6

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

 

§7

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§8

Umowa została sporządzona w ………………………….... (liczba egzemplarzy) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

(podpis Zleceniodawcy i podpis Zleceniobiorcy)

 

Więcej na temat umowy świadczenia prawo pracy
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04