gotówka
©Pio Si/fotolia

Wysokość renty uzależniona jest od jej rodzaju. Wysokość renty chorobowej zależy od długości okresów opłacania składek ZUS i okresów nieskładkowych i jest różna dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych jedynie częściowo. Wysokość renty socjalnej jest stała.

Renta socjalna i renta chorobowa

Renta socjalna i renta chorobowa są przyznawane z powodu niezdolności do pracy, jednak powstałej w różnych okresach. Różna jest także ich wysokość. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek do ZUS właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. O istnieniu niezdolności do pracy, a co za tym idzie - przyznaniu renty, decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Renta socjalna

Renta socjalna to świadczenie wypłacane z ZUS osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy na skutek naruszenia czynności organizmu przed 18. lub 25. rokiem życia, a więc uczniów i studentów. Rentę socjalną przyznaje się również doktorantom lub osobom odbywającym aspiranturę naukową w tej samej sytuacji. Może być przyznana na stałe lub na pewien okres. Przysługuje obywatelom polskim, ale nie jest uzależniona od przebywania na terytorium kraju. Może też zostać przyznana cudzoziemcom, którzy na stałe przebywają w Polsce.

Renta chorobowa

Renta chorobowa to renta z tytułu niezdolności do pracy – całkowitej lub częściowej. Naruszenie czynności organizmu musi nastąpić w czasie wykonywania pracy zarobkowej, a więc opłacania składek ZUS. Dotyczy również bezrobotnych, osób na zasiłku macierzyńskim lub wychowawczym – a więc będących w okresach nieskładkowych. Jednak w ich przypadku niezdolność do pracy musi powstać nie później niż z upływem 18 miesięcy od zakończenia okresu składkowego. Wymagany okres składkowy i nieskładkowy uzależniony jest od wieku osoby starającej się o rentę.

Renta socjalna: wysokość

Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości, stanowiącej 84% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Obecnie jest to więc 739,58 zł.

 

Jeśli wnioskodawca jest jednocześnie uprawniony do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – wówczas ma prawo do pobierania obydwu świadczeń. Jednak łączna ich wysokość nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Renta chorobowa: wysokość

Renta z powodu całkowitej niezdolności do pracy wynosi sumę następujących kwot:

  • 24% kwoty bazowej (od 1 marca 2015 r. jest to 3308,33 zł),
  • po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
  • po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych,
  • po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek emerytalny.

Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75% wysokości renty ustalonej w powyższy sposób.

 

Najniższe renty wynoszą:

  • z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 880,45 zł,
  • z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 675,13 zł.

Kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy są wyższe, jeśli niezdolność ta powstała w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Wynoszą wówczas:

  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 1056,54 zł,
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 810,16 zł.

Więcej na temat świadczenia porady prawne Renta