Człowieka zwolniony z pracy
©DURIS Guillaume/Fotolia

Od czego zależy wysokość odprawy?

Człowieka zwolniony z pracy
©DURIS Guillaume/Fotolia

Wysokość odprawy należnej pracownikowi zwalnianemu z powodów leżących po stronie zakładu pracy jest zależna od stażu pracy. Obowiązek wypłacania odprawy przy zwolnieniach grupowych dotyczy jednak tylko pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników. Mniejsi pracodawcy mogą, lecz nie muszą ich wypłacać.

Wysokość odprawy: pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, podlega przepisom ustawy o szczególnych warunkach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tutaj znajduje się tekst tego aktu prawnego). Pracownikom, którym wypowiedziano umowę o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika, a więc np. z powodów ekonomicznych, przysługuje odprawa:

  • jeśli pracownik pracuje krócej niż dwa lata – odprawa powinna wynosić kwotę jednomiesięcznego wynagrodzenia,
  • jeśli pracuje 2 do 8 lat – w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia,
  • jeśli zaś pracuje ponad 8 lat – w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawy przysługują w przypadku zwolnień grupowych, czyli zwolnienia:

Co najmniej

  • 10 osób, gdy łącznie firma zatrudnia mniej niż 100 osób
  • 10% załogi gdy firma zatrudnia od 100 do 300 osób
  • 30 osób, gdy w firmie pracowało 300 lub więcej osób

Przy zwolnieniu indywidualnym odprawa przysługuje, jeśli sytuacja firmy (problemy finansowe, likwidacja stanowiska, działu lub firmy) jest jedyną przyczyną zwolnienia. Według wyroku Sądu Najwyższego z 10 października 1990 sygn. I PR 319/90 - należy to rozumieć jako sytuację, w której bez zaistnienia tych przyczyn nie zostałaby podjęta przez kierownika zakładu pracy indywidualna decyzja o zwolnieniu pracownika

Wysokość odprawy: maksymalna wysokość

Odprawa nie może jednak przekroczyć piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania umowy. Aktualnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1750 zł, a więc odprawa może wynieść maksymalnie 26 250 zł. W 2016 minimalne wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę 1850 zł, a więc odprawa maksymalna wyniesie 27 750 zł.

Wysokość odprawy: inni pracodawcy

Pracodawcy nie podlegający wyżej wspomnianej ustawie, a więc zatrudniający mniej niż 20 pracowników, nie są zobowiązani do wypłacania odpraw pieniężnych. Mogą to jednak robić dobrowolnie, według własnego uznania.

Przeładuj

Daria Widawska przeszła na dietę Adele! Ile już schudła?!

zobacz 01:29