mężczyzna podpisuje dokument
Image by LifetimeStock.com

Odstąpienie od umowy o dzieło - przykład

mężczyzna podpisuje dokument
Image by LifetimeStock.com

Umowę o dzieło rozwiązać może zarówno przyjmujący zamówienie (wykonawca, dziełobiorca), jak i zamawiający (dziełodawca). Umowa o dzieło to rodzaj umowy cywilnoprawnej, w której wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, np. uszycia sukni ślubnej, namalowania portretu, napisania artykułu. Jest to umowa płatna, wzajemna i dwustronnie zobowiązująca. Przyjmujący zamówienie może wypowiedzieć umowę o dzieło, jeżeli np. nie otrzymał zaliczki od zamawiającego, zachorował lub w inny sposób zmieniła się jego sytuacja życiowa.

 

Zasady zawierania i rozwiązywania umowy o dzieło reguluje kodeks karny, w szczególności art. 627-646 Kodeksu cywilnego. Jeżeli w umowie o dzieło nie zawarto okresu wypowiedzenia, to umowa wygasa natychmiast po wypowiedzeniu jej przez jedną ze stron.

Rozwiązanie umowy o dzieło przez wykonawcę – wzór

…………………………………

…………………………………

…………………………………

(imię, nazwisko, adres wykonawcy)


…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

(imię, nazwisko, adres zamawiającego)


Rozwiązanie umowy o dzieło

 

Niniejszym wypowiadam umowę nr ……………………….. (nr umowy) zawartą dnia ……………………….. r. (data podpisania umowy) pomiędzy ……………………. (imię i nazwisko wykonawcy) a …………………………………(imię i nazwisko zamawiającego).

 

 

Z wyrazami szacunku

…………………………………
(Odręczny podpis przyjmującego zamówienie)Niniejsze wypowiedzenie otrzymałem/otrzymałam (podkreślić właściwe) dnia ……………….. r.

………………………………………..
(Odręczny podpis zamawiającego)

 

Kodeks cywilny nie reguluje formy (ustnej lub pisemnej) wypowiedzenia umowy o dzieło. Jeżeli jednak umowa była zawarta na piśmie, najlepiej rozwiązać ją również drogą pisemną.

 

Więcej na temat podatki umowy porady prawne
Przeładuj

Klaudia El Dursi jest faworyzowana w "Top Model"? Jurorka show odpowiada na zarzuty internautów

zobacz 01:04