Mężczyzna
©Rido/Fotolia

Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca?

Mężczyzna
©Rido/Fotolia

Wynagrodzenie za część miesiąca należy się pracownikowi, jeśli przez część danego miesiąca nie pracował z uwagi na to, że przebywał na zwolnieniu, np. chorobowym lub macierzyńskim. Przysługuje też wówczas, gdy stosunek pracy wygasł w trakcie miesiąca.

Wynagrodzenie za część miesiąca: podstawa prawna

Sposób obliczania wynagrodzenia za część miesiąca reguluje rozporządzenie z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksu pracy.

 

Do konieczności obliczenia wypłaty za część miesiąca może dojść, jeśli pracownik pracował jedynie przez jego część, a następnie zrezygnował z pracy bądź był nieobecny bez usprawiedliwienia. Może też zajść taka konieczność w sytuacji, gdy pracownik przez część miesiąca był nieobecny w pracy – z powodu choroby czy urlopu macierzyńskiego.

Wynagrodzenie za część miesiąca: niezdolność do pracy

Za okres niezdolności do pracy (w okresie, w którym pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wynikający z wypadku w pracy lub w drodze do pracy bądź za okres świadczenia rehabilitacyjnego) przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy obliczony na zasadach określonych dla zasiłków. W przypadku wynagrodzenia za pracę określonego w stawce miesięcznej bierze się pod uwagę liczbę przepracowanych dni. Wynika to z zasady obliczania stawki zasiłku chorobowego za 1 dzień zwolnienia.

Sposób wyliczenia:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 dni (niezależnie od tego, ile dni ma dany miesiąc),
  • otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni nieobecności spowodowanej chorobą,
  • tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Wynagrodzenie za część miesiąca: inne powody nieobecności

Inaczej oblicza się wynagrodzenie za część miesiąca, jeśli pracownik był nieobecny z innych przyczyn niż niezdolność do pracy, i za ten czas nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (urlop bezpłatny, nieobecność nieusprawiedliwiona, oraz w przypadku nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy w trakcie miesiąca). Wówczas miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn.

Sposób wyliczenia:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu,
  • otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy,
  • tak obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
  • Wynagrodzenie za część miesiąca: zwolnienie 30-dniowe w 31-dniowym miesiącu.
  • Jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu 30 dni, lecz miesiąc ma 31 dni i jeden dzień został przepracowany, to należy mu się za ten dzień wynagrodzenie. W celu jego wyliczenia należy:
  • podzielić pensję przez liczbę godzin wynikającą z etatu,
  • tak otrzymaną stawkę za godzinę mnoży się przez liczbę przepracowanych godzin, otrzymując kwotę należną do wypłaty.

Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47