Kobieta w pracy
Image by Lifetimestock.com

Zasady wynagradzania uczniów przygotowujących się do zawodu

Kobieta w pracy
Image by Lifetimestock.com

Wynagrodzenie uczniów przygotowujących się w ramach nauki do wykonywania zawodu nie może być niższe niż ustalony procent przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał roku. Może być jednak wyższe. Pracodawca może starać się o refundację wynagrodzeń wypłacanych uczniom.

Wynagrodzenie uczniów: ile wynosi

Wynagrodzenie osób młodocianych, które przygotowują się do wykonywania zawodu w ramach nauki, przysługuje wynagrodzenie w oparciu o Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Wynagrodzenie osób młodocianych – uczniów ustalane jest w oparciu o przeciętne wynagrodzenie. Obliczane jest w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

Minimum określone jest więc aktualnie w następujących kwotach:

  • 154,20 zł w pierwszym roku nauki – od 1.09.2015, 155,81 zł – od 1.12.2015,
  • 192,74 zł w drugim roku nauki – od 1.09.2015, 194,77 zł – od 1.12.2015,
  • 231,29 zł w trzecim roku nauki – od 1.09.2015, 233,72 zł – od 1.12.2015.

Są to kwoty minimalne, a więc nie ma przeszkód, aby uczniom wypłacać większe wynagrodzenie – może to być wyższe wynagrodzenie zasadnicze lub doliczane do niego premie.

Wynagrodzenie uczniów: składki na ubezpieczenia społeczne

Uczniom przygotowującym się do zawodu, którzy mają z tego tytułu wypłacane wynagrodzenie, opłaca się również składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. O ile pierwsze trzy określone są w stałych kwotach, zależnych od kwoty wynagrodzenia, to kwota ubezpieczenia wypadkowego ustalana jest procentowo według stawek uzależnionych od rodzaju działalności, której nauka dotyczy.

Wynagrodzenie uczniów: refundacja wynagrodzenia

Pracodawca, zatrudniający ucznia, może wystąpić o refundacje jego wynagrodzenia oraz składek na jego ubezpieczenia społeczne. Refundacji podlega jednak jedynie ustalona kwota minimalna wynagrodzenia przewidzianego dla uczniów. Z wnioskiem o refundację należy wystąpić do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Może z niej skorzystać pracodawca, który:

  • zatrudnia osoby młodociane w zawodach, które są określone w wykazie wydanym na mocy art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli np. mechanik, monter, fryzjer, florysta;
  • osoby wypłacające wynagrodzenie spełniają warunki określone prawnie dla prowadzenia przygotowania zawodowego uczniów;
  • w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o refundację nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za naruszenie przepisów Kodeksu pracy.

Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01