Lekarze
Image by Lifetimestock.com

Zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Kiedy 70, 80, a kiedy 100 procent?

Lekarze
Image by Lifetimestock.com

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje osobom, które uprawnione są do pobierania zasiłku chorobowego, a więc mają opłaconą składkę chorobową lub wypadkową na ZUS. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się również za pobyt w szpitalu. Prawo do wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy trwa 33 lub 14 dni.

Wynagrodzenie chorobowe: kiedy przysługuje

Prawo do wynagrodzenia chorobowego ze środków pracodawcy przysługuje pracownikowi, który jest niezdolny do pracy w okresie 33 dni – łącznie w ciągu roku kalendarzowego. Natomiast jeśli pracownik ukończył 50 lat, to okres ten wynosi 14 dni. Ten okres obowiązuje od roku kalendarzowego następującego po tym, w którym osoba ta ukończyła 50 lat.

 

Jeśli osoba taka wykorzystała wskazany okres – należeć jej się będzie świadczenie z ubezpieczenia chorobowego z ZUS – zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje jedynie osobom, którym przysługuje zasiłek chorobowy – a więc mają opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe (bądź wypadkowe), i mają za sobą okres tzw. wyczekiwania na zasiłek chorobowy – zasadniczo wynoszący 30 dni (90 dni w przypadku ubezpieczających się dobrowolnie).

 

Okres przysługiwania wynagrodzenia chorobowego przysługuje na okres roku kalendarzowego. Jeśli więc niezdolność do pracy, która uprawnia do zasiłku, ma miejsce na przełomie roku – od 1 stycznia okres ten odlicza się od nowa.

Wynagrodzenie chorobowe: ile wynosi

W okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego pracownik otrzymuje 80% swojego wynagrodzenia. Wewnątrzzakładowe przepisy mogą jednak przewidywać wyższe wynagrodzenie chorobowe.

 

Za czas pobytu w szpitalu wynagrodzenie chorobowe jest niższe i wynosi 70%. Nie dotyczy to przypadków, gdy pracownik ma prawo do 100-procentowego chorobowego – np. trafił do szpitala na skutek wypadku przy pracy lub w czasie ciąży.

 

W sytuacji, jeśli osoba pobiera wynagrodzenie chorobowe z powodu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, w okresie ciąży lub w związku z badaniami przewidzianymi dla dawców tkanek lub narządów – przysługuje wówczas 100% wynagrodzenia.

 

Wysokość wynagrodzenia chorobowego jest obliczana według zasad przyjętych dla obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Wypłata wynagrodzenia chorobowego obowiązuje każdego dnia niezdolności do pracy, włącznie z dniami wolnymi od pracy. Za jeden dzień niezdolności do pracy przysługuje 1/30 miesięcznego wynagrodzenia.

 

Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego, czyli również wynagrodzenia chorobowego, jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie konkretnego pracownika, liczone za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownik ten stał się niezdolny do pracy. Jeśli niezdolność do pracy powstała wcześniej, niż po 12 miesiącach pracy, to oblicza się je na podstawie pełnych miesięcy kalendarzowych podlegania ubezpieczeniu.

 

Wysokość wynagrodzenia, od której oblicza się wysokość świadczenia chorobowego, stanowi przychód pracownika. Jest on podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po dokonaniu odliczenia potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne - ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

Wynagrodzenie chorobowe: obowiązek zgłoszenia choroby

Pracownik jest zobowiązany powiadomić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym terminie nieobecności w pracy niezwłocznie, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Wyjątkowo może to uczynić później, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności, które uniemożliwiają mu powiadomienie pracodawcy w tym okresie. W takiej sytuacji powinien poinformować pracodawcę w ciągu 2 dni od ustania tych okoliczności, czyli gdy powiadomienie stanie się możliwe. Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć w ciągu 7 dni, w celu wyliczenia wynagrodzenia.

Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01