Pan z wnioskiem
©Peter Atkins/Fotolia

Zasady składania wniosku o ubezwłasnowolnienie

Pan z wnioskiem
©Peter Atkins/Fotolia

Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien mieć na celu jedynie dobro osoby, która ma zostać pozbawiona zdolności do czynności prawnych. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć małżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy lub prokurator.

 

Ubezwłasnowolnienie ma służyć osobom niemogącym samodzielnie zatroszczyć się o własne sprawy i zadbać o swoje dobro. Ubezwłasnowolnienie szczególnie dotyczy osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ogólne warunki ubezwłasnowolnienia

Podstawą do ubezwłasnowolnienia jest przede wszystkim dobro osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona. Zdolność do czynności prawnych polega na możliwości nabywania praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego we własnym imieniu i przez własne działanie. Osoba posiadająca taką zdolność może przez własne działania tracić lub nabywać prawa a także nabywać zobowiązania. Osoba fizyczna może korzystać z nieograniczonej zdolności do czynności prawnych, może mieć ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub być zupełnie pozbawiona tych zdolności.

Ubezwłasnowolnienie częściowe i całościowe

Ubezwłasnowolnienie częściowe i całościowe wiąże się z ograniczeniem zdolności do czynności prawnych. Powodem częściowego ubezwłasnowolnienia osoby pełnoletniej jest choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy oraz inne zaburzenia psychiczne, a także pijaństwo i narkomania, w skutek których osoba nie jest zdolna samodzielnie prowadzić swoich spraw.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć jedynie małżonek osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona, krewni w linii prostej (matka, ojciec, dzieci), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy lub prokurator.

 

Pierwsze obowiązkowe wysłuchanie uczestnika postępowania odbywa się w Sądzie Okręgowym, do którego złożono wniosek. Stawiennictwo osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona jest obowiązkowe.

 

Koszt złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie wynosi 40 zł (opłata stała) oraz 500 zł zaliczki na koszty sporządzenia opinii biegłych. Osoby, których nie stać na uiszczenie opłat mogą wraz z wnioskiem złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. 

Przeładuj

#PARTYWDOMU Ćwiczymy z trenerką gwiazd! Dziś cudowne ćwiczenia na brzuch!

zobacz 02:17