dokument na blacie
Flickr/ Daniel X. O'Neil/ CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Informacje potrzebne do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie

dokument na blacie
Flickr/ Daniel X. O'Neil/ CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien zawierać informacje o uczestniku postępowania (osobie, która ma zostać ubezwłasnowolniona) i dane o wnioskodawcy (osobie domagającej się ubezwłasnowolnienia). Niekiedy do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty takie jak skrócone odpisy aktu małżeństwa lub akty zgonu osób bliskich ubezwłasnowolnianemu.

Elementy wniosku o ubezwłasnowolnienie

 •  dane uczestnika postępowania (osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona);
 •  dane wnioskodawcy (osoby, domagającej się ubezwłasnowolnienia);
 •  wskazanie zakresu ubezwłasnowolnienia (częściowe lub całościowe);
  •  uzasadnienie wniosku i przyczyn jego złożenia (opis okoliczności, wskazanie placówek leczenia         oraz sytuacji majątkowej osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona); 
  •  wyjaśnienie stosunku osoby domagającej się ubezwłasnowolnienia wobec uczestnika (informacje, które pozwolą ustalić, czy wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku);
  •  wskazanie informacji na temat stanu cywilnego uczestnika postępowania;
  •  wskazanie czy stan zdrowia uczestnika umożliwia mu osobiste stawienie się w sądzie.

Do wniosku o ubezwłasnowolnienie należy także dołączyć

 •  odpis skrócony aktu urodzenia;
 •  dokumenty, które potwierdzą kim dla uczestnika jest wnioskodawca;
 •  odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim);
 •  odpis skrócony aktu zgonu małżonka (jeśli uczestnik postępowania jest wdową lub wdowcem);
 •  odpis skrócony aktu małżeństwa zawierający informacje o rozwodzie lub odpis prawomocnego wyroku sądowego (w przypadku osób rozwiedzionych);
 •  świadectwo lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę na temat stanu psychicznego uczestnika postępowania lub opinię psychologa;
 •  zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej lub z poradni leczenia uzależnień (w przypadku osób, które mają zostać pozbawione zdolności do czynności prawnych z powodu alkoholizmu lub narkomanii).

Więcej na temat porady prawne
Przeładuj

Czy Klaudia El Dursi sama wzięłaby udział w "Hotel Paradise" jako uczestniczka?

zobacz 00:52