Dziewczynka przy biurku
Image by Lifetimestock.com

Wniosek o alimenty na dziecko: jak sporządzić krok po kroku?

Dziewczynka przy biurku
Image by Lifetimestock.com

Wniosek o alimenty, czyli pozew, należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej, czyli rodzica, od którego domagamy się alimentów, lub ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka. Składając pozew należy pamiętać o obowiązujących wymogach formalnych, czyli niezbędnych elementach tego dokumentu.

Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania członka rodziny, ciąży na rodzicach dziecka do momentu, gdy będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Może więc ustać z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości lub trwać wiele lat dłużej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na jego utrzymanie wystarczający jest dochód pochodzący z majątku należącego do dziecka, a więc gdy ma ono na przykład nieruchomości, które przynoszą dochody.

 

Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka, a więc osobach, które wpisane są jako rodzice w księgach stany cywilnego. Jego wysokość zależy od uznania sądu, a decyzja w tej sprawie powinna zawsze uwzględniać wiek dziecka, jego potrzeby, stan zdrowia, a także możliwości osoby zobowiązanej do opłacania alimentów.

 

Obowiązek alimentacyjny przedawnia się z upływem trzech lat. Można więc żądać zarówno przyszłych alimentów, jak i zaległych z tego okresu.

Wniosek o alimenty na dziecko: jak sporządzić?

Sporządzając pozew o alimenty trzeba pamiętać o elementach, które muszą się w nim znaleźć:

1. Wskazanie miejscowości i daty sporządzenia.

2. Określenie sądu. Wybór pomiędzy sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodzica od którego domagamy się alimentów a sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka zależy od uznania powoda. Aby właściwie oznaczyć sąd, należy podać, o który sąd rejonowy chodzi, określić jego siedzibę, czyli miejscowość, w której się znajduje. Należy też wskazać wydział, do którego kierujemy pismo, czyli wydział rodzinny i nieletnich.

3. Określenie powoda. Należy podać, kto domaga się alimentów. Zawsze będzie to dziecko, na rzecz którego alimenty mają być płacone. Rodzic jest jedynie przedstawicielem ustawowym tego dziecka, gdy z racji małoletniości nie może ono samo dochodzić swoich praw. Podać trzeba imię, nazwisko, adres i numer PESEL dziecka, oraz te same dane osoby reprezentującej dziecko, czyli rodzica sporządzającego pozew.

4. Określenie pozwanego. Należy podać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby, od której domagamy się alimentów.

5. Określenie wartości przedmiotu sporu, czyli wartości alimentów za jeden rok.

6. Wskazanie wniosków. Konieczne jest podanie w piśmie czego się domagamy – a więc określonej kwoty alimentów, która będzie płatna miesięcznie. Należy też wskazać dzień, od którego mają one być płatne. Poza tym można zamieścić wniosek o powołanie świadków, wniosek o obciążenie kosztami sądowymi osoby pozwanej o alimenty, a także o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

7. Uzasadnienie wniosku. Konieczne jest wykazanie, że pozwany ma możliwości zarobkowe, aby opłacać alimenty, oraz że dziecko nie posiada własnego majątku, z którego mogłoby być utrzymywane. Należy pamiętać, aby każde stwierdzenie było potwierdzone odpowiednimi dowodami, czyli dokumentami lub zeznaniami świadków, których wezwania się domagamy.

8. Określenie załączników. Należy wskazać w wykazie załączników wszystkie dokumenty, jakie załączamy do pozwu.

9. Podpis. Koniecznie trzeba pamiętać o własnoręcznym podpisaniu pozwu.

Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47