okulary, długopis i wykresy
Image by LifetimeStock.com

Prawo do urlopu uzupełniającego ma pracownik, który ze względu na osiągnięcie stażu pracy, nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze.

 

Urlop uzupełniający jest odrębnym rodzajem urlopu wypoczynkowego i przysługuje pracownikowi, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. Czyli pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy i uzyskał w ciągu tego roku możliwość korzystania z urlopu o wyższym wymiarze (zatem ma prawo do 26, a nie jak wcześniej 20 dni urlopowych), przysługuje urlop uzupełniający (art. 158 Kodeksu pracy).

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu związany jest z czasem zatrudnienia, tzn. osobie, która jest zatrudniona mniej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych, natomiast w przypadku osoby zatrudnionej co najmniej 10 lat jest to 26 dni urlopowych (art. 154 §1 K.p.). Przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) wskazują, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1).

Nauka, która wlicza się wymiar urlopu wypoczynkowego

Ukończenie kolejnych etapów edukacji wliczane jest do wymiaru urlopu. I tak na przykład ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej wlicza się jako 4 letni okres pracy, ukończenie szkoły policealnej to 6 letni okres pracy, a ukończenie szkoły wyższej liczone jest jako 8 lat. Okresy nauki nie podlegają sumowaniu (art. 155 §1).

Przykład wyliczania urlopu uzupełniającego

Pani Anna po uzyskaniu tytułu magistra, została zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W dniu 31 października 2015 r. upłynęły 2 lata, odkąd pracuje w firmie X. W tym też dniu, nabyła ona prawo do urlopu w wyższym wymiarze (tzn. 26, a nie 20 dni), gdyż osiągnęła wymagany ustawowo staż pracy (10 lat: 2 lata stażu pracy i 8 lat z tytułu ukończenia studiów wyższych). Pani Anna do dnia 31 października 2015 r. wykorzystała przysługujący jej dotychczas wymiar urlopu (20 dni). W tej sytuacji 31 października 2015 r. nabyła ona prawo do 6 dni urlopu uzupełniającego.

 

Urlop uzupełniający udzielany jest na takich samych zasadach jak całoroczny urlop wypoczynkowy.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne