kalkulator i arkusz obliczeniowy
Image by LifetimeStock.com

Składki ZUS na urlopie bezpłatnym: ubezpieczenie zdrowotne

kalkulator i arkusz obliczeniowy
Image by LifetimeStock.com

Urlop bezpłatny wiąże się z wstrzymaniem odprowadzania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika. W czasie takiego urlopu zostaje przerwany stosunek pracy, w związku z czym pracodawca nie ma obowiązku ani wypłacania wynagrodzenia pracownikowi, ani opłacania świadczeń na jego rzecz. Biorąc urlop bezpłatny trzeba więc pamiętać, aby wykupić ubezpieczenie zdrowotne lub zgłosić się do ubezpieczenia w zakładzie pracy członka rodziny.

Konsekwencje prawne bezpłatnego urlopu

W okresie urlopu bezpłatnego zawieszone zostają wszystkie prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy, czego konsekwencją jest zaprzestanie odprowadzania za pracownika składek w ZUS-ie (zarówno na ubezpieczenia zdrowotne, jak i społeczne). Pracownik traci więc przywilej korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej, ale – zgodnie z obowiązującym prawem pracy – następuje to dopiero po upływie 30 dni od rozpoczęcia urlopu. Jedynym sposobem, by tego uniknąć jest wykupienie ubezpieczenia we własnym zakresie lub zostanie zgłoszonym do ubezpieczenia przez członka rodziny.

Bezpłatny urlop – nie zerwanie, a przerwanie opłacania świadczeń

Pracodawca nie musi wyrejestrowywać pracownika, który przebywa na urlopie bezpłatnym z ubezpieczeń, ponieważ nie zrywa, a jedynie przerywa zawarty z nim stosunek pracy. W okresie urlopu bezpłatnego nie może rozwiązać umowy z zatrudnionym (chyba, że dojdzie w tym czasie do ogłoszenia upadłości czy likwidacji firmy bądź do zwolnień grupowych). Aby poinformować ZUS o przerwie w odprowadzaniu składek, pracodawca powinien złożyć za pracownika imienną deklarację – formularz ZUS RSA. W formularzu tym oprócz danych organizacyjnych oraz danych identyfikacyjnych płatnika i osoby ubezpieczonej podaje się informacje o rodzaju i okresie przerwy w odprowadzaniu składek oraz dokonuje się zestawienia wypłaconych świadczeń.

 

Informacja o urlopie bezpłatnym i czasie jego trwania musi się znaleźć w świadectwie pracy i ma wpływ na wyliczanie stażu pracy. Staż pracy decyduje zaś o długości okresu wypowiedzenia, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego i o wysokości przyznawanych mu premii pieniężnych. 


Więcej na temat świadczenia prawo pracy
Przeładuj

Czy Marietta z "Hotelu Paradise" jest już gotowa na nową miłość? "Założyłam Tindera"

zobacz 01:10