osoby zawarły współpracę
©Kzenon/fotolia

Co zawiera umowa współpracy między firmami?

osoby zawarły współpracę
©Kzenon/fotolia

Umowa współpracy między firmami zawierana jest dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań i warunków współpracy. Umowa współpracy często zawiera elementy różnych umów nazwanych – umowy sprzedaży, dostawy, kontraktacji, zlecenia itd., może również zawierać elementy specyficzne dla danej relacji handlowej, ustalone przez obie strony.

Umowa współpracy między firmami: na czym polega?

Firmy podpisują między sobą umowy współpracy handlowej, aby ich relacje były przejrzyste i stabilne. Umowy takie są bardzo częste w praktyce gospodarczej. Umowa taka może mieć bardzo różny charakter – mają one w sobie elementy umowy sprzedaży, zlecenia, kontraktacji, przewozu itd. Dlatego najpierw obie strony muszą szczegółowo ustalić, na czym ma polegać ich współpraca i czego od siebie oczekują. Jak każda umowa – musi ona zawierać pewne stałe i konieczne elementy.

Umowa współpracy między firmami: elementy

Umowa współpracy powinna zawierać:

  • miejsce i datę zawarcia umowy,
  • określenie stron umowy – nazwy firm, adresy ich siedzib lub adresy zamieszkania, numery NIP i KRS lub CEIDG,
  • dane osób, które reprezentują firmy,
  • przedmiot umowy – czyli np. dostawa towarów przez jedną stronę i dalsze ich rozprowadzanie przez drugą, obszar, na jakim działalność ta ma być prowadzona, np. na terenie danego województwa,
  • warunki współpracyczyli dane dotyczące konkretnie np. dostarczanych towarów, sposobu ich wytwarzania, opakowań, częstotliwość dostaw itp., a także terminy dostaw czy wykonania innych zobowiązań oraz cenę należną za dostawy; można wskazać również cenę, po jakiej towary mają być sprzedawane przez drugą stronę; warto określić warunki, na jakich ma się opierać dokonywanie kolejnych zamówień – terminy, formę, sposób rozliczania itd.,
  • można ustalić w umowie, że na konto ceny za dostawę czy inną usługę wpłacana będzie zaliczka, a także ustalić wysokość kar umownych za niedotrzymanie terminów i warunków umowy,
  • może znaleźć się w umowie również oświadczenie stron, iż są one czynnymi podatnikami VAT,
  • czas trwania umowy, warunki jej rozwiązania i przedłużenia,
  • umowa powinna posiadać również zapis o liczbie sporządzonych egzemplarzy,
  • umowa współpracy koniecznie musi być podpisana przez każdą ze stron.

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47