Ręka na kierownicy
Pixabay/Unsplash/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Wzór umowy użyczenia samochodu

Ręka na kierownicy
Pixabay/Unsplash/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Umowa użyczenia samochodu spisywana jest, kiedy użyczający chce zezwolić biorącemu w użyczenie na bezpłatne używanie samochodu. Zasady użyczenia określają artykuły od 710 do 719 kodeksu cywilnego.

 

 

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU

 

zawarta dnia .............................. w (nazwa miejscowości) ................................................................. pomiędzy (w przypadku firm: nazwa, adres, numer NIP, numer KRS; w przypadku prywatnych osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer dowodu osobistego):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Użyczającym,

a (w przypadku firm: nazwa, adres, numer NIP, numer KRS; w przypadku prywatnych osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer dowodu osobistego):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Biorącym.

§ 1

1. Użyczający użycza i zezwala na bezpłatne używanie samochód marki .............................................................. koloru .................................................... o numerach rejestracyjnych ......................................................, numer silnika ....................................................., pojemność silnika …............................. numer nadwozia ....................................................................,

rok produkcji ..................................

2. Użyczający oświadcza, że samochód oddany do użyczenia jest sprawny i w dobrym stanie technicznym, posiada (elementy wyposażenia samochodu. np. sprawna gaśnica koło zapasowe, radio):..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Wraz z samochodem Użyczający wydaje Biorącemu kluczyki, dowód rejestracyjny i polisę OC na rok .....................

§ 2

Biorący potwierdza pisemnie, że opis wyposażenia samochodu i wydanych wraz z nim przedmiotów jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

§ 3

Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego wyżej samochodu poniżej tekstu niniejszej umowy.

§ 3

Wszelkie ewentualne zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4

Biorący zobowiązuje się do używania użyczonego samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Użyczający zastrzega, że w przypadku, jeśli Biorący odda samochód do używania osobom trzecim, Użyczający może natychmiast odstąpić od umowy.

§ 5

1. Koszty używania oraz napraw samochodu ponosi Biorący.

2. Biorący odpowiada za przypadkową utratę przedmiotu umowy, jeżeli używał go w sposób niezgodny z umową lub z przeznaczeniem.

§ 6

Użyczający użycza Biorącemu samochód opisany w § 1 na okres od dnia ..................... do dnia ............................. . Po upływie tego terminu Biorący ma obowiązek zwrotu samochodu wraz z rzeczami wymienionymi w § 1 niniejszej umowy w stanie niepogorszonym.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

................................................... ...............................................

 

(podpis Użyczającego i podpis Biorącego)

 

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Daria Widawska przeszła na dietę Adele! Ile już schudła?!

zobacz 01:29