Ręka trzymająca kierownicę samochodu.
Image by LifetimeStock.com

Wzór umowy użyczenia samochodu osobowego

Ręka trzymająca kierownicę samochodu.
Image by LifetimeStock.com

W umowie użyczenia samochodu osobowego właściciel użycza swój samochód osobie biorącej użyczenie. Czas użyczenia jest oznaczony w umowie użyczenia. Umowę należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących kopiach po jednej dla każdej ze stron. W przypadku kontroli drogowej osoba biorąca użyczenie, powinna mieć umowę użyczenia w samochodzie.

Elementy umowy użyczenia samochodu osobowego

  • data i miejsce zawarcia umowy użyczenia oraz dane użyczającego i dane biorącego do używania

Początek umowy użyczenia samochodu osobowego powinien zawierać informacje na temat daty i miejsca zawarcia umowy oraz szczegółowe dane osoby, która użycza samochód i dane osoby biorącej użyczenie. W danych osobowych powinny znaleźć się informacje takie jak: imię, nazwisko, adres i numer dowodu osobistego.

 

  • przedmiot umowy użyczenia

W pierwszym paragrafie umowy użyczenia należy wpisać informacje na temat tego, co stanowi przedmiot umowy. Jeżeli umowa dotyczy samochodu osobowego załączamy informacje o marce i numerze rejestracyjnym samochodu będącego przedmiotem użyczenia oraz o tym, kto jest jego właścicielem.

 

  • czas trwania użyczenia

Kolejny paragraf umowy użyczenia samochodu osobowego powinien zawierać wiadomości o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia użyczenia. Ważne, aby znalazła się tu informacja na temat tego czy biorący do używania bierze przedmiot bezpłatnie. Do drugiego paragrafu należy także dołączyć zobowiązanie biorącego użyczenie, że po upływie terminu ustalonego przez obydwie strony odda przedmiot opisany w umowie bez wezwań i w stanie niepogorszonym.

 

  • wskazówki na temat użytkowania przedmiotu opisanego w umowie użyczenia

Następny paragraf to opis wskazówek użytkowania przedmiotu stanowiącego użyczenie. Ważne, aby biorący do używania zobowiązał się używać przedmiot użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy zastrzec, że osoba biorąca użyczenie nie może oddać przedmiotu w użyczenie lub najem osobom trzecim. Istotną informacją jest także zobowiązanie biorącego użyczenie do pokrycia wszelkich kosztów napraw przedmiotu, koniecznych do tego, aby został on zwrócony właścicielowi w stanie niepogorszonym.

 

  • kwestia pokrycia kosztów związanych z umową użyczenia

W czwartym paragrafie umowy użyczenia powinno znaleźć się zastrzeżenie, że wszelkie koszty, które są związane umową i korzystaniem z przedmiotu obciążają biorącego do użyczenia.

 

  • informacja o sprawach nieuregulowanych umową

W umowie użyczenia samochodu osobowego należy umieścić także informację o tym, że we wszelkich sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

  • zmiany umowy

W kolejnym paragrafie umowy znaleźć się powinna uwaga na temat ewentualnych zmian umowy. Wszelkie zmiany umowy należy sporządzać w formie pisemnej poświadczonej podpisami obydwu stron pod rygorem nieważności.

 

  • liczba egzemplarzy

Ostatnia informacja, jaką trzeba wpisać do umowy użyczenia samochodu osobowego to zaznaczenie, że umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Każda ze stron powinna mieć po jednym egzemplarzu umowy użyczenia.

 

Na końcu umowy użyczenia samochodu osobowego obydwie strony powinny złożyć własnoręczny podpis.  

Więcej na temat umowy
Przeładuj

Mikołaj i Sylwia wystąpią w "Tańcu z Gwiazdami"? Mają jeden warunek!

zobacz 01:36